Center for Study of Political Islam International

Päť princípov

Trilógia posvätných textov islamu pozostáva z Koránu, Hadísu, príkladov zo života Mohameda, a Síry, životopisu Mohameda. Po roztriedení a analýze textov Trilógie je zjavné, že islam stojí na piatich základných princípoch.

  • Celý islam je založený na Trilógii – Korán, Síra (Mohamedov životopis) a Hadís (príklady z Mohamedovho života).
  • Islamská doktrína je z väčšej časti politická, nie náboženská.
  • Islam rozdeľuje svet na moslimov a kafirov (nemoslimov).
  • V politickom islame vždy existujú dve protikladné možnosti, ako zaobchádzať s kafirmi – dualistická etika. Kafirom možno robiť tie najhoršie veci, alebo sa k nim možno správať ako k dobrým susedom.
  • Kafiri sa musia podriadiť islamu vo všetkom politickom a verejnom živote. Každý aspekt civilizácie kafirov sa musí podriadiť politickému islamu.

Uvedené princípy možno vyjadriť piatimi slovami - Trilógia, politika, kafir, dualizmus a podriadenie. Týchto päť slov vnáša do štúdia politického islamu jasnosť a jednoduchosť.

Po dlhú dobu bol islam niečím, čo bolo ťažké pochopiť, pretože sa mohol zdať príliš zložitým a plným protirečení. Avšak pochopenie týchto piatich základných princípov umožňuje vidieť, ako jednotlivé veci do seba zapadajú, čo sa zdalo zložité sa stáva jednoduchým a namiesto chaosu sa objavuje poriadok.

Všetky materiály CSPII sú založené na týchto piatich princípoch. Viac o piatich princípoch tu:

  1. Trilógia: Islam, to nie je len Korán - je tu tiež Mohamedova Sunna, ktorú môžeme nájsť v jeho životopise (Síra) a zozbieraných tradíciách (Hadís). Korán, Síra a Hadís spoločne definujú islam a aj islamské právo je odvodené z týchto textov.
  2. Politický islam: Ide o tú časť textu doktríny, ktorá sa zaoberá kafirmi (nemoslimami) a požaduje politickú (nie náboženskú) dominanciu. Korán venuje kafirom 64 percent textu.
  3. Kafir: Islamská doktrína delí svet na tých, ktorí veria v Mohameda a Alaha (moslimovia) a na tých, ktorí v Mohameda a Alaha neveria (kafiri). Pre zaobchádzanie s kafirmi platí iný morálny kód ako pre moslimov, a tak kafirov možno okrádať, zabíjať, mučiť, zotročovať a podobne.
  4. Dualizmus: Všetky vzájomne si protirečiace verše Koránu sú riešené tzv. abrogáciou - neskoršie verše sú lepšie, respektíve silnejšie, ako tie verše, ktoré sa objavili skôr. Keďže však všetky verše sú považované za dokonalé slová Alaha, všetky sú pravdivé. Máme tu teda dualistickú logiku, v ktorej z dvoch navzájom si protirečiacich tvrdení môžu byť oba pravdivé.
  5. Podriadenie: Islam znamená podriadenie, a moslim je ten, kto sa podriadil. Podriadenie však nie je len náboženské, ale aj politické: islam vyžaduje, aby sa mu kafiri podriadili vo všetkých aspektoch verejného života. Každá časť kultúry kafirov je prehreškom voči Alahovi.
Share