Centrum pre štúdiuim politického islamu

Päť princípov islamu

Trilógia posvätných textov islamu pozostáva z Koránu a dvoch spisov o živote Mohameda. Ak text Trilógie roztriedime a podrobíme analýze, uvidíme, že islam stojí na piatich základných princípoch.

  • Celý islam je založený na Trilógii — Korán, Síra (Mohamedov životopis) a Hadís (tradície proroka Mohameda).
  • Text islamskej doktríny sa týka viac politiky než náboženstva. Islam je politická ideológia.
  • Islam rozdeľuje svet na moslimov a kafirov (nemoslimov).
  • V politickom islame vždy existujú dve protikladné možnosti, ako zaobchádzať s kafirmi, jeho etika je dualistická. Kafirom možno robiť tie najhoršie veci, alebo sa k nim možno správať aj ako k dobrým susedom.
  • Kafiri sa musia podriadiť pravidlám islamu vo všetkom politickom a verejnom živote. Každý aspekt civlizácie kafirov sa musí podriadiť politickému islamu.

Týchto päť princípov možno vyjadriť piatimi slovami - Trilógia, politika, kafir, dualizmus a podriadenie. Týchto päť slov prináša do poznávania politického islamu jasnosť a jednoduchosť.

Až doteraz bolo islam ťažké pochopiť, pretože sa zdal príliš zložitý a protirečivý. Avšak keď pochopíte týchto päť princípov, všetko sa zrazu vyjasní a veci do seba zapadnú. Čo bolo nejasné a zložité sa stane jasným a jednoduchým. Chaos sa premieňa na poriadok.

Všetky materiály CSPII sú založené na týchto piatich princípoch.

Viac o nich si môžete prečítať tu:

  1. Trilógia: Islam, to nie je len Korán. Je to tiež Mohamedova Sunna, ktorú môžeme nájsť v jeho životopise (Síra) a zozbieraných výrokov a skutkov (Hadís). Korán, Síra a Hadís spoločne definujú islam a je nutné ich vnímať spolu ako jeden celok.
  2. Politický islam: Ide o tú časť textu doktríny, ktorá sa zaoberá kafirmi (nemoslimami). Vyžaduje politickú dominanciu. Napríklad len v Koráne sa kafirmi zaoberá až 64 percent textu.
  3. Kafir: Korán delí svet na tých, ktorí veria v Mohameda a Alaha (moslimovia) a na tých, ktorí v Mohameda a Alaha neveria (kafiri). Pre zaobchádzanie s kafirmi platia iné morálne pravidlá ako pre moslimov, a tak kafirov možno okradnúť, mučiť, zotročiť, zabiť a podobne.
  4. Dualizmus: Všetky vzájomne si protirečiace verše Koránu sú riešené abrogáciou - neskoršie verše sú lepšie, respektíve silnejšie, ako tie verše, ktoré sa objavili skôr. Keďže však všetky verše sú považované za dokonalé slová Alaha, všetky sú pravdivé. Máme tu teda dualistickú logiku, v ktorej z dvoch navzájom si protirečiacich tvrdení môžu byť oba pravdivé.
  5. Podriadenie: Islam znamená podriadenie, a moslim je ten, kto sa podriadil. Podriadenie však nie je len náboženské, ale aj politické: islam vyžaduje, aby sa mu kafiri podriadili vo všetkých aspektoch verejného života. Každá časť kultúry kafirov je prehreškom voči Alahovi.
Share