Centrum pre štúdiuim politického islamu

Korán

Korán sám o sebe tvrdí, že je presným a precíznym slovom jediného boha vesmíru. Tvrdí o sebe, že je dokonalý, úplný, konečný, večný, univerzálny a bez jedinej chyby. Korán tiež tvrdí, že jeho zvestovateľom je Mohamed. Príbeh koránu je o tom, že sa archanjel Gabriel zhováral s Mohamedom a doručil mu Alahove presné slová. Korán je pravdivý, pretože tvrdí, že je pravdivý. Mohamed zvestoval jeho obsah potom, čo “počul” hlas. Odkaz koránu prebiehal počas 23 rokov.

Korán sú v skutočnosti dve knihy, skorší korán z Mekky a neskorší korán z Mediny. Mekkánsky korán je skôr náboženský. Medinský korán je viac politický a takmer štvrtina jeho slov sa venuje džihádu.

Natural division of Koran

Odkaz Mekkánskeho koránu v skratke je to, že Mohamed je Alahov prorok a ľudia sa musia podriadiť Alahovi. Odkaz Medinského koránu je, že ak neuveríš, že Mohamed je Alahov prorok, a nepodriadiš sa, možno ti ublížiť.

Čitateľom sa korán môže zdať zložitý a protichodný. Jeden z kľúčových princípov koránu je, že ak si dva verše odporujú, tak ten neskorší verš je silnejší a lepší ako ten predchádzajúci. Proces určovania ktorý verš je silnejší alebo lepší sa definuje ako abrogácia. Problém je v tom, že korán nie je usporiadaný chronologicky, takže niekedy panuje zmätok v tom, ktorý verš je lepší*. Korán sa dosť opakuje, príbehy v ňom sa opakujú mnoho krát. Väčšina z príbehov je neúplných a detaily sa líšia v každom ďalšom opakovaní.

The summary message of the Meccan Koran is that Mohammed is the prophet of Allah and humanity must submit to Allah. The message of the Medinan Koran is that if you do not believe that Mohammed is the prophet of Allah, you can be harmed.

Readers of the Koran find it to be difficult and contradictory. One of the key principles of the Koran is that if two verses contradict each other, the later verse is stronger and better than the earlier verse. The process of determining which verse is stronger or better is defined as abrogation. The problem with this is that the Koran is not arranged in any kind of chronological order, so knowing which verse is better is confusing. The Koran is highly repetitive, with stories being repeated many times. Most of the stories are incomplete and details change with repetition.

Share