Centrum pre štúdiuim politického islamu

Politický islam v číslach

Politický islam má rastúci vpyv na náš každodenný život a predstavuje veľkú výzvu pre základné stavebné kamene západnej spoločnosti. Denne sme svedkami násilia, útlaku, alebo rastúcich politických požiadaviek v mene islamu. Zároveň často počúvame, že takéto veci vychádzajú z nesprávnej interpretácie ideológie islamu a že ten skutočný islam je úplne iný. Kde je teda pravda? Tú odhaľuje štatistická analýza zdrojových textov islamskej doktríny, ktorú vypracoval americký vedec Dr. Bill Warner.

Trilógia

Ľudia sa väčšinou snažia pochopiť islam na základe Koránu, ale ten predstavuje len 14% doktríny islamu, a zároveň je mu ťažko rozumieť. Neobsahuje ucelené príbehy, nie je zoradený chronologicky a je plný opakovaní. Kľúčovú rolu pri poznaní islamu zohráva prorok Mohamed, ktorého môžeme spoznať prostredníctvom jeho životopisu (Síra) a jeho spísaných tradícií a výrokov (Hadís). Tieto tri texty - Korán, Síra, Hadís - definujú islam. Pre poznanie islamu ich musíme vnímať ako jeden celok.

Relative sizes of Trilogy text

Dualizmus

Jednou zo základných charakteristík textov doktríny islamu je, že si navzájom protirečia. Tento jav nazývame dualizmus. Keďže naša kultúra je založená na logickom uvažovaní, je pre nás ťažké akceptovať dva navzájom si odporujúce výroky. Dualistický charakter islamu vychádza zo životného príbehu jeho zakladateľa Mohameda. V Mekkánskom období jeho života, kedy Mohamed mal len niekoľko desiatok nasledovníkov, sa v Koráne objavujú náboženské a poetické verše. No keď Mohamed aj so stúpencami emigroval do Mediny a stal sa politikom a vojvodcom, aj verše v Koráne začali byť politické a nabádať na útoky voči nemoslimom (džihád). V Medine rapídne narástol počet moslimov.

Growth of Islam

Podľa islamu je Korán presným prepisom slov Alaha, ktoré prostredníctvom Archanjela Gabriela diktoval Mohamedovi. Všetky verše v Koráne, vrátane tých, ktoré si navzájom protirečia, sú teda považované za univerzálne platné. Tie chronologicky neskoršie (Medina) však majú väčšiu váhu.

The natural division of the Koran

Vo verejných diskusiách moslimovia a aplogéti často vyzdvihujú tie koránske verše, ktoré sú tolerantné, či pozitívne. V Koráne sa skutočne nachádza 245 veršov (4018 slov), ktoré sa o nemoslimoch - kafiroch - vyjadrujú pozitívne. Predstavuje to približne 2,6% celkového textu Koránu. No v každom z týchto prípadov sú uvedené verše nasledované inými, ktoré ich popierajú. Okrem 7 veršov (57 slov) sú tie "dobré" verše popreté ešte v tej istej súre (kapitole). V prípade tých spomenutých 7 veršov ich popretie prichádza v neskorších súrach.

Kafir

Viac než polovica textu Trilógie sa venuje kafirom. Nepíše sa v nej o tom, ako byť moslimom, ale o nemoslimoch. Doslovný význam výrazu kafir je "ten, kto zakrýva alebo zapiera jemu známu pravdu." Pointa je v tom, že podľa islamu kafir vie, že Korán je pravdou, ale zapiera to. Korán hovorí, že kafira možno podvádzať, nenávidieť, zotročovať, ponižovať, mučiť i zabiť. Kafirom je každý, kto neakceptuje, že Alah je jediným bohom a že Mohamed je jeho prorok. Slovo kafir nie je neutrálne, ako napríklad !neveriaci". Ide o negatívny výraz, Alah kafira nenávidí a Mohamed s kafirmi bojoval s cieľom prinútiť ich podriadiť sa islamu. V kutočnosti je to práve slovo kafir, ktoré najlepšie definuje, o čom je politický islam.

Amount of text devoted to Kafir

Šaría

Koránu a Sunne (Mohamed ako dokonalý príklad - Síra a Hadís) by sa malo podriadiť celé ľudstvo. Korán, Síra aj Hadís sú však zoradené spôsobom, pre ktorý je mimoriadne ťažké im porozumieť. Šaría je kodifikáciou vedomostí obsiahnutých v Koráne a Sunne. Často sa hovorí, že šaría je zákon, zaužívalo sa slovné spojenie "zákon šaría." No šaría sa nezaoberá len právnymi otázkami. Týka sa aj teológie, modlitby, charite, pôstu či sexu. Neexistuje aspekt života, ktorý by šaría nepokrývala.

The foundation of Sharia

Židia

Židia zohrávajú v islame dôležitú úlohu. Mohamed tvrdil, že je posledným prorokom Abrahámovskej viery. Mekkánsky Korán je plný príbehov so židovskými postavami, a táto časť Koránu sa o židoch vyjadruje pochvalne. Všetko sa to však zmenilo v Medine, ktorá bola z polovice židovským mestom. Židia v Medine odmietli prijať Mohameda za pokračovateľa ich tradície prorokov. Mohamed zmenil smer modlitby z Jeruzalema na Mekku, a Korán sa zaplnil veršami útočiacimi na židov. O štyri roky neskôr už v Medine nežil ani jeden slobodný žid. Veľavravný je osud jedného zo židovských kmeňov z Mediny. Približne 800 mužov popravili, ženy predali do otroctva a deti adoptovali do rodín moslimov.

Anti-Jew text in trilogy

Džihád

Džihád je šiestym pilierom islamu a spomína sa všetkých textoch Trilógie. Doslovne znamená "úsilie", "snahu". Poznáme dva druhy džihádu, veľký a malý. Veľký džihád je vnútorný duchovný boj a z textu o džiháde sa mu venuje približne 2 percentá textu Buchárího hadísu a 25 percent Síry. Zvyšných 98 percent textu Buchárího hadísu a 75 percent textu Síry týkajúcich sa džihádu vníma džihád ako ozbrojené násilie. Násilný džihád umožnil úspech islamu, a preto takmer každý hadís, ktorý pojednáva o džiháde, ho označuje za to najlepšie, čo moslim môže robiť.

Amount of text devoted to Jihad

Ženy

Doktrína islamu prisudzuje ženám postavenie, ktoré je vyššie, rovné, a nižšie voči mužom. V percentuálnom vyjadrení z textu, ktorý sa týka žien, je štatistika nasledovná:

  • vyššie postavenie žien (Korán 5%, Hadís 0,6%): Islam vyzdvihuje ženu najmä ako matku.
  • rovnaké postavenie žien (Korán 23%, Hadís 10%): Ženy aj muži budú súdení rovnako v Deň Posledného súdu. V tejto kategórii sú započítané aj neutrálne zmienky o ženách, kde sa text o ich postavení voči mužovi nezmieňuje.
  • nižšie postavenie ženy voči mužovi (Korán 71 %, Hadís 89%): Väčšina textu islamskej doktríny stavia ženu do podriadenej pozície voči mužovi. Týka sa to napríklad delenia dedičstva, váhy svedectva na súde, či inteligencie alebo chápania náboženstva. Do tejto kategórie patria aj zmienky o špeciálnych pravidlách pre ženy, ktoré obmedzujú ich slobody v porovnaní s mužmi.
The status of women in the Koran
The status of woman in the Hadith

Využite štatistických nástrojov na analýzu textu islamskej doktríny je spoľahlivá metóda na odhalenie skutočnej podstaty týchto textov, ktorá do debaty o politickom islame prináša podstatné údaje. Umožňuje nám napríklad vysvetliť, ako doktrína islamu pristupuje ku kafirom, alebo aké postavenie prisudzuje ženám.Nemusíme sa už spoliehať na názory politických, akademických či náboženských autorít. Namiesto toho môžeme používať fakty.

Share