Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Szariat

Koran i sunna (doskonały przykład życia Mahometa) powinny być naśladowane przez całą ludzkość. Problem polega na tym, że teksty islamu zostały spisane w trudny do zrozumienia sposób. Szariat to skodyfikowana wiedza zawarta w Koranie i sunnie.

podstawy szariatu

Szariat często określa się mianem prawa. Niemniej jednak wykracza on daleko poza kwestie prawne. Dotyczy bowiem również teologii, modlitwy, działalności charytatywnej i postu. Obejmuje wszystkie aspekty życia, odnosząc się także do seksu, sposobu sporządzania testamentu, a nawet form witania się.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wiedzieć na temat szariatu jest to, że szariat uważa się za prawo Allaha stojące ponad prawem ustanowionym przez człowieka. Islamskie prawo powinno dotyczyć zarówno kafirów, jak i muzułmanów. Muzułmanie żądają na przykład, by nasza kultura dostosowała się do islamu. Muzułmańscy pracownicy fabryk żądają dodatkowych przerw na modlitwę. W trakcie ramadanu żąda się od kafirów, aby nie jedli w obecności muzułmanów. Jednym z najważniejszym frontów walki o wprowadzenie szariatu jest próba ustanowienia oddzielnych sądów orzekających w kwestiach prawa rodzinnego. Dążenia do zaadoptowania szariatu nie mają końca.

Istnieją rozmaite szkoły szariatu różniące się od siebie w pomniejszych kwestiach. Wszystkie szkoły zgadzają się jednak co do potrzeby prowadzenia dżihadu i nadania podrzędnego statusu chrześcijanom, żydom, ateistom i pozostałym kafirom. W ramach szariatu kafirowie nie mają prawa sprzeciwiać się Koranowi i sunnie ani ich podważać. Nie wolno im także krytykować Mahometa. Historycznie to właśnie szariat doprowadził do upadku chrześcijaństwa i innych religii.

Share