Centrum pro studium politického islámu

Velký džihád

Islám tvrdí, že existuje „velký džihád“, což je vnitřní duchovní boj, a že zabíjení je „malý džihád“. Kolik literatury o džihádu pojednává o „velkém džihádu“?

Buchárí obsahuje 645 745 slov, z nichž 132 315 slov je věnováno džihádu. Níže jsou uvedeny všechny hadísy, které mluví o tom, že jakákoli náboženská praxe je rovnocenná nebo lepší než džihád. Tyto verše o praxi „lepší nebo rovnocenné“ džihádu mají 2347 slov neboli 1,7 % všech hadísů o džihádu (2347 / 132 315 = 0,017, 1,7 %) je věnováno praxi „lepší nebo rovnocenné džihádu“.

Źádný z nich nepoužívá sousloví „velký džihád“, ale říkají, že je něco důležitější nebo stejně důležité jako džihád. Samozřejmě ostatní hadísy říkají, že džihád je nejlepší.

Tady je typický hadís o džihádu. Ukazuje, že džihád je nejlepší čin, na rozdíl od některých níže uvedených hadísů. Devadesát osm procent (98 %) všech hadísů o džihádu nazývá vražedný džihád (lesser jihad) nejlepším činem.

Svazek, kniha 46, číslo 694:
Vyprávění Abú Dhára
Zeptal jsem se proroka: "Jaký je nejlepší skutek?" Odpověděl: "věřit v Alláha a bojovat za jeho věc." Potom jsem se zeptal: " Jaký je nejlepší způsob propuštění otroka?" Odpověděl: "Propuštění nejdražšího otroka a otroka, kterého si jeho majitel nejvíce cení. " Řekl jsem: " A co když si to nemůžu dovolit?" Řekl: "Pomoz nejslabšímu nebo udělej něco dobrého pro člověka, který nemůže pracovat." Řekl jsem: " A co když to nemůžu udělat?" Řekl: " Zdrž se ubližování druhým, neboť na to bude pohlíženo jako na skutek milosrdenství pro tvé vlastní dobro;

Hadísy o „velkém džihádu“

Svazek 8, kniha 73, číslo 1
Vypráví Al-Walid bin 'Aizar
Slyšel jsem Abi Amra 'Aše-Šajbáního, který říkal: " Majitel tohoto domu." ukázal k Abdulláhovu domu '#x27; "řekl: 'Zeptal jsem se proroka 'Který skutek je pro Alláha nejcennější?" Odpověděl: ' Modlit se v co nejranějším čase.' " 'Abdulláh se zeptal: " Co dalšího?" Prorok řekl: "Být dobrý a svědomitý vůči rodičům'," 'Abdulláh se zeptal: "Co dalšího?" Prorok řekl: Účastnit se džihádu pro Alláha'." 'Abdulláh dodal: "Prorok mi vyprávěl tyto tři věci a kdybych se ho ptal dál, řekl by mi toho víc."

Svazek 1, kniha 2, číslo 25
' Ptali se apoštola Alláhova: "Jaký je nejlepší čin?" Odpověděl: " Věřit v Alláha a jeho apoštola (Mohameda). Tazatel se potom zeptal: "Co dalšího? Odpověděl: " Účastnit se džihádu (náboženského boje) pro Alláha'." Tazatel se opět zeptal: "Co dalšího?" Odpověděl: " Vykonat hadždž (pouť do Mekky) 'mabrur, (která je přijatá Alláhem a vykonaná pouze s úmyslem potěšit Alláha ', a ne se předvádět, bez páchání hříchů a v souladu s prorokovými tradicemi)."

Svazek 1, kniha 10, číslo 505
Vypráví 'Abdulláh
Zeptal jsem se proroka: "Který čin je Alláhovi nejdražší?" Odpověděl: " Modlit se v co nejranějším čase." Zeptal jsem se: "Co dalšího?" Odpověděl: "Být dobrý a svědomitý vůči rodičům" Opět jsem se zeptal: " Co dalšího? "Odpověděl: 'Účastnit se džihádu (náboženského boje) pro Alláha'." 'Abdulláh dodal: " Ptal jsem se jenom tolik, ale kdybych se ptal dále, prorok by mi řekl víc."

Svazek 2, kniha 15, číslo 86
Vypráví Ibn Abbás
Prorok řekl: " Žádné dobré skutky vykonané jindy nejsou lepší než skutky vykonané během prvních deseti dní dhul hidža." Potom někteří prorokovi společníci řekli: "Dokonce ani džihád?" Odpověděl: " Dokonce ani džihád, s výjimkou muže, který riskuje sám sebe a svůj majetek (pro Alláha') a nevrátí se s žádnou z těchto věcí."

Svazek 2, kniha 26, číslo 594
Vypráví Abú Hurajra
Ptali se proroka: "Jaký je nejlepší skutek?" Řekl: "Věřit v Alláha a jeho apoštola." Potom se ho zeptali: "Co dalšího?" Řekl: "Účastnit se džihádu pro Alláha'." Pak se ho zeptali: "Co dalšího?" Řekl: "Vykonat hadždž mabrur. "

Svazek 2, kniha 26, číslo 595
Vypráví Áiša (matka věrných věřících)
Řekla jsem: "Ó Alláhův apoštole'! Džihád považujeme za nejlepší čin." Prorok řekl: "Nejlepší džihád (pro ženy) je hadždž mabrur."

Svazek 3, kniha 29, číslo 84
Vypráví Áiša
Řekla jsem: "Ó Alláhův' apoštole! Neměly bychom se účastnit svatých válek a džihádu s vámi'?" Odpověděl: "Nejlepším a nejvyšším džihádem (pro ženy) je hadždž, což Alláh přijímá." Áiša dodala: " Od té doby, co jsem to od apoštola Alláhova uslyšela, ', rozhodla jsem se, že nepropásnu hadždž."

Svazek 4, kniha 52, číslo 41
Vypráví Abdulláh bin Masúd
Zeptal jsem se Alláhova apoštola' "Ó Alláhův apoštole'! Jaký je nejlepší čin?" Odpověděl: "Modlit se v co nejranějším čase." Zeptal jsem se: "Co dalšího?" Odpověděl: "Být dobrý a svědomitý vůči rodičům." Pak jsem se zeptal: "Co dalšího?" Odpověděl: "Účastni se džihádu pro Alláha'." Více jsem se Alláhova apoštola neptal' ale kdybych se ptal dál, řekl by mi toho víc.

Svazek 4, kniha 52, číslo 43
Vypráví Áiša
(To řekla): "Ó Alláhův apoštole'! Považujeme džihád za nejlepší čin. Neměli bychom bojovat pro Alláha'?" Řekl: "Nejlepší džihád (pro ženy) je hadždž mabrur (tzn. hadždž vykonaná v souladu s prorokovými tradicemi a přijatá Alláhem)."

Svazek 4, kniha 52, číslo 127
Vypráví 'Áiša (matka věrných věřících)
Žádala jsem proroka, aby mi dovolil zúčastnit se džihádu, ale on řekl: "Tvým džihádem je vykonání hadždže."

Svazek 4, kniha 52, číslo 128
Vypráví 'Áiša (matka věrných věřících)
Prorokovy ženy se ho ptaly na džihád a on odpověděl: "Nejlepší džihád (pro vás je (vykonání) hadždže."

Svazek 4, kniha 52, číslo 248
Vypráví Abdulláh bin 'Amr
Jeden muž přišel za prorokem a žádal ho o povolení účastnit se džihádu. Prorok se ho zeptal: "Jsou tví rodiče naživu?" Odpověděl kladně. Prorok mu řekl: "Potom jim buď k službám."

Svazek 8, kniha 73, číslo 1
Vypráví Al-Walíd bin 'Ajzar
Slyšel jsem, jak Abi Amr 'Aš-Šajbání říkla: "Majitel tohoto domu." ukázal na #x27;Abdulláhův'dům, "řekl, 'Zeptal jsem se proroka: 'Který čin je Alláhovi nejdražší?" Odpověděl: 'Modlit se v co nejranějším čase.' " 'Abdulláh se zeptal: "Co dalšího?" Prorok řekl: "Být dobrý a svědomitý vůči rodičům'," 'Abdulláh se zeptal: "Cpo dalšího?" Prorok řekl: učastnit se džihádu pro Alláha'." 'Abdulláh dodal: "Prorok mi vyprávěl tyto tři věci a kdybych se ho ptal dál, řekl by mi toho víc."

Svazek 8, kniha 73, číslo 3
Vypráví 'Abdulláh bin 'Amr
Jeden muž řekl prorokovi: "Mám se zúčastnit džihádu?" Prorok řekl: "Jsou tví rodiče naživu?" Muž řekl: "Ano." Prorok řekl: "Dělej džihád pro jejich dobro."

Svazek 9, kniha 93, číslo 625
Vypráví Ibn Mas'ud
Jedem muž se zeptal proroka: "Které činy jsou nejlepší?" Prorok řekl: (1) Modlit se (denní povinné) modlitby v co nejranějším stanoveném čase, (2) Být dobrý a svědomitý vůči rodičům'. (3) a účastnit se džihádu pro Alláha'."

Svazek 1, kniha 11, číslo 624
Vypráví Abú Hurajra
Alláhův'Apoštol řekl: "Když šel jeden muž po cestě, uviděl pichlavou větev a odstranil ji z cesty a Alláh byl potěšen jeho činem a odpustil mu." Potom prorok řekl: " Je pět mučedníků: Jeden zemře na mor, jeden zemře na břišní nemoc, jeden se utopí, jeden je upálen zaživa a zemře a jeden je zabit pro Alláha'." (Prorok dále řekl: "Kdyby lidé věděli, jaká je odměna za adhán (svolávání k islámské modlitbě – pozn. překl.) a za stání v první řadě (na modlitebním shromáždění) a nenašli by jiný způsob, jak se tam dostat než losováním, udělali by to, a kdyby věděli, jaká je odměna za včasné konání modlitby zuhr, běželi by tam jako o závod, a kdyby věděli, jaká je odměna za modlitby iša a fadžr na shromáždění, účastnili by se jich, i kdyby se tam měli doplazit).

Svazek 2, kniha 13, číslo 6
vypráví Abú Hurajra
Alláhův'Apoštol řekl: "Každý, kdo se vykoupe v pátek a jde pak na modlitbu (v první hodině, tzn. brzy), je to jakoby (Alláhovi) obětoval velblouda a kdo jde ve druhé hodině, je to jakoby obětoval krávu, a kdo jde ve třetí hodině, je to jakoby obětoval rohatého berana, a pokud jde někdo ve čtvrté hodině, je to jakoby obětoval vejce. Když imám skončí (tzn. začne s kázáním chutbou), přijdou samotní andělé, aby si chutbu poslechli.quot;

Svazek 2, kniha 24, číslo 504
Vypráví Abú Hurajra
Prorok řekl: "Sedm lidí bude ve stínu Alláha v den, kdy nebude žádný stín kromě Jeho. Jsou to:
(1) spravedlivý vládce;
(2) mladý muž, který byl vychováván v uctívání Alláha (tzn. upřímné uctívání (jediného) Alláha od dětství),
(3) muž, jehož srdce je oddané mešitě (kdo vykonává pět povinných společných modliteb v mešitě);
(4)dvě osoby, které se milují pouze pro Alláha a scházejí se a rozcházejí se pouze pro Alláha'
(5) muž, který odmítne pozvání od urozené okouzlující ženy k nezákonnému pohlavnímu styku a řekne: Bojím se Alláha;
(6) osoba, která se věnuje dobročinnosti tak tajně, že levá ruka neví, co pravá ruka dala (tzn. nikdo neví, kolik odevzdali na dobročinnost),
(7) osoba, která v ústraní pamatuje na Alláha a má oči zaplaveny slzami."

Svazek 7, kniha 64, číslo 265
Vypráví Abú Hurajra
Prorok řekl: "Ten, kdo se stará o vdovu nebo chudého člověka, je jako mudžáhíd (válečník), který bojuje za Alláha' nebo jako ten, kdo se modlí celou noc a postí se celý den."

Svazek 7, kniha 69, číslo 515
Vypráví Anas bin Malik
Abú Talha měl nejvíc datlovníků mezi Ansary v Medíně. Nejvíce si cenil zahrady Bajrúha, která byla naproti (prorokově) mešitě. Alláhův'apoštol měl ve zvyku tam chodit a pít tam dobrou čerstvou vodu. Když byl zjeven svatý verš:-- 'Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete -' (3.92) Abú Talha vstal a řekl: "Ó Alláhův'apoštole! Alláh říká: Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete,' ze svého majetku si nejvíce cením zahrady Bajrúha a chci ji darovat Alláhovih', abych byl za to Alláhem odměněn. Můžeš ji tedy utratit, ó Alláhův apoštole, jakkoli ti Alláh řekne. ' Alláhův apoštol řekl: "Dobře! Je to netrvanlivý (nebo výnosný) majetek" ('Abdulláh je na pochybách, které slovo bylo použito.) Řekl: "Slyšel jsem, co jsi řekl, ale podle mého názoru 'bys ji měl radši dát svým příbuzným." Na to Abú Talha řekl: "Udělám to, ó Alláhův apoštole'!" Abú Talha zahradu rozdělil mezi své příbuzenstvo a bratrance.

Svazek 8, kniha 73, číslo 35
Vypráví Safwan bin Salim
Prorok řekl: "Ten, kdo se stará o vdovu nebo o chudého člověka, je jako válečník bojující za Alláha' nebo jako ten, kdo se postí celý den a modlí se celou noc." Vypráví Abú Hurajra, že prorok řekl výše uvedené.

Svazek 8, kniha 73, číslo 36
Vypráví Abú Hurajra
Alláhův'Apoštol řekl: "Ten, kdo se stará o vdovu nebo o chudého člověka, je jako válečník bojující za Alláha'." (Vypravěč Al-Ka'nabi si není jistý, jestli také řekl "Jako ten, kdo se modlí neúnavně celou noc a nepřetržitě se postí a nikdy půst nepřeruší.")

Svazek 8, kniha 76, číslo 501
Vypráví Abú Saíd' Al-Chudrí
K prorokovi přišel beduín a řekl: "Ó Alláhův apoštole'! Kdo z celého lidstva je nejlepší?" Prorok řekl: "Muž, který usiluje o Alláha' svým životem i majetkem, a také muž, který žije (úplně sám) na horské stezce mezi horskými stezkami, aby uctíval Pána a spasil lid od zla."

Svazek 8, kniha 82, číslo 840
Vypráví Abú Hurajra
Prorok řekl: "Vyhýbejte se sedmi ničivým hříchům." Oni (lidé!) se zeptali: "Ó Alláhův' apoštole! Které to jsou?" Řekl: "Spojit partnery v uctívání s Alláhem; provádět čarodějnictví; zabít, což Alláh zakázal, kromě toho, kdy je řádný důvod (podle islámského práva); lichvářství (Riba), odebrání majetku sirotkovi; obrátit se zády k nepříteli' a odejít z bitevního pole při boji a obvinit cudné ženy, které nikdy nepomyslí na necudnost a jsou dobré věřící."

Svazek 4, kniha 52, číslo 250
Vypráví Ibn Abbás
, že slyšel proroka, jak říkal: "Muži není dovoleno být sám se ženou a žádná paní by neměla cestovat, výjimkou je muhram (tedy manžel nebo osoba, kterou by si nikdy nemohla vzít za muže; např. její otec, bratr, atd.)." Pak ten muž vstal a řekl: "Ó Alláhův apoštole'! Narukoval jsem do armády na takovou a takovou ghazwu a moje žena vykonává hadždž." Alláhův'apoštol řekl: "Běž a vykonej hadždž se svou ženou."

Svazek 4, kniha 52, číslo 295
Vypráví Ibn 'Abbás
Jeden muž přišel k prorokovi a řekl: "Ó Alláhův'apoštole! Narukoval jsem do armády na takovou a takovou ghazwu a moje žena odjíždí na hadždž." Alláhův'apoštol řekl: "Běž zpátky a vykonej hadždž se svojí ženou."

Nabídka