Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvod

CSPI International, z.s. (Center for the Study of Political Islam, z.s.), se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 03570894 (dále také jen jako „CSPI“), se jako správce Vašich osobních údajů staví k ochraně Vašeho soukromí zodpovědně. S Vašimi údaji nakládá s řádnou péči a v souladu se svými právními povinnostmi. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tímto dokumentem chce CSPI informovat subjekty údajů o tom, jak zpracovává jejich osobní údaje.

II. Základní zásady

CSPI Vaše osobní údaje vždy zpracovává jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje CSPI zpracovává bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • je to nezbytné k plnění zákonné povinnosti CSPI (např. zákon o účetnictví);
 • jsou údaje potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme;
 • na jejich zpracování máme oprávněný zájem.

V ostatních případech CSPI Vaše údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje CSPI zpracovává tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje CSPI uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou.

III. Účel zpracování osobních údajů

Za jakým účelem zpracovává CSPI osobní údaje?

 1. Osobní údaje členů CSPI zpracovává zejména za účelem umožnění výkonu práv spojených s členstvím v CSPI a zároveň možnosti kontroly plnění povinností plynoucích z členství v CSPI. Právním důvodem zpracovávání osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 2. Osobní údaje dárců CSPI zpracovává za účelem vnitřní evidence darů a příp. pak vyhotovení potvrzení o daru (tam, kde o to dárce požádá). Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tudíž plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 3. Osobní údaje příjemců služeb a produktů ze strany CSPI (např. zakoupené publikace), jakož i osobní údaje poskytovatelů služeb a produktů pro CSPI (např. překladatelé) zpracovává za účelem uzavření smlouvy a následného poskytnutí či odběru služby/produktu. Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tudíž plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Osobní údaje zájemců o zasílání newsletteru či zasílání pozvánek nebo dalších nekomerčních sdělení jsou zpracovávány za účelem realizace této aktivity. Právním důvodem zpracovávání osobních údajů je zde zpravidla souhlas subjektů údajů členů CSPI, tedy oprávněný zájem CSPI (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněný zájem je v tomto případě představován možností seznámit zájemce s relevantními informacemi týkajícími se oblasti, které se CSPI věnuje.
 5. Osobní údaje zájemců o členství jsou zpracovávány za účelem posouzení možnosti přijetí za člena, včetně posouzení souladu hodnotového a osobnostního nastavení uchazeče s hodnotami a nastavením CSPI. Právním důvodem zpracovávání osobních údajů je tudíž plnění smlouvy a oprávněný zájem CSPI (čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 6. V souvislosti s realizací hlavní činnosti CSPI jsou v některých případech shromažďovány osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (zejména ze sítě internetu). Může jít například o novináře nebo jiné veřejně činné osoby. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu CSPI (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 7. CSPI zároveň zpracovává osobní údaje subjektů údajů (členů i nečlenů) pro účely případného hájení vlastních zájmů v soudním, správním či trestním řízení. Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tedy oprávněný zájem CSPI (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany práv CSPI.
 8. Účetní doklady a záznamy, které obsahují osobní údaje subjektů údajů, je CSPI povinno zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Právním důvodem zpracovávání osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

IV. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jaké osobní údaje CSPI zpracovává?

 1. Pro umožnění výkonu práv spojených s členstvím v CSPI a zároveň možnosti kontroly plnění povinností plynoucích z členství zpracovává CSPI následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu. Některé kontaktní údaje člena mohou být s jeho souhlasem zveřejněny na internetových stránkách, pozvánkách na akce či jiných materiálech CSPI, pokud to vyplývá z povahy konkrétní činnosti nebo funkce člena v rámci organizace CSPI.
 2. Pro účel evidence darů a dárců CSPI zpracovává údaje, které dárce v souvislosti s darováním poskytl, a údaj o výši poskytnutého peněžitého daru (případně další informace identifikující nepeněžitý dar). Dárce nemá povinnost poskytovat údaje o své totožnosti, pokud si přeje zůstat v anonymitě a nežádá CSPI o vystavení potvrzení o poskytnutém daru.
 3. Pro účel uzavření smlouvy a následného poskytnutí či odběru služby/produktu zpracovává CSPI zpravidla následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ, DIČ, doručovací adresa, fakturační adresa, informace o provedené platbě, informace o objednané službě/produktu.
 4. Pro účel zasílání newsletteru či zasílání pozvánek nebo nekomerčních sdělení zpracovává CSPI zpravidla následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, příp. korespondenční adresa.
 5. Pro účel posouzení žádosti zájemce o členství v CSPI jsou zpravidla zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, životopis (včetně případné fotografie), údaje z volně dostupných zdrojů (např. sociálních sítí).
 6. Za účelem realizaci hlavní činnosti CSPI jsou zpravidla upracovány následující osobní údaje z volně dostupných zdrojů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 7. Pro účely případného hájení vlastních zájmů v soudním, správním či trestním řízení CSPI zpracovává zpravidla následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ, DIČ, doručovací adresa, fakturační adresa, informace o provedené platbě, informace o objednané službě/produktu, informace o doručení produktu/poskytnutí služby, informace o příp. reklamacích a stížnostech a způsobu jejich vyřízení.
 8. Pro účel plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, CSPI zpracovává účetní doklady a účetní záznamy.

V. Doba zpracovávání osobních údajů

Jak dlouho Vaše osobní údaje CSPI zpracovává?

 1. Pro účel umožnění výkonu práv spojených s členstvím v CSPI a zároveň možnosti kontroly plnění povinností plynoucích z členství v CSPI, CSPI zpracovává osobní údaje jenom do chvíle, kdy je ukončeno členství dané osoby v CSPI.
 2. Pro účel uzavření smlouvy a následného poskytnutí (či odběru) služby/produktu CSPI zpracovává osobní údaje jenom do chvíle, kdy dojde k doručení produktu/ poskytnutí (či odběru) služby.
 3. Pro účel zasílání newsletteru či zasílání pozvánek nebo nekomerčních sdělení zpracovává CSPI osobní údaje jenom do chvíle, kdy bude ukončeno členství osoby v CSPI nebo do okamžiku, kdy daná osoba vyjádří nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo podá námitku proti tomuto způsobu zpracovávání osobních údajů.
 4. Pro účel posouzení vhodnosti přijetí uchazeče za člena CSPI jsou osobní údaje zpracovávány pouze do doby rozhodnutí o tom, zda bude uchazeč přijat za člena CSPI.
 5. Pro účely případného hájení zájmů v soudním, správním či trestním řízení bude CSPI osobní údaje zpracovávat po dobu max. 4 let od doručení produktu/poskytnutí služby/ukončení smluvního vztahu či ukončení členství.
 6. Účetní doklady a účetní záznamy je nutné zpracovávat podle § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, kterého se týkají.

VI. Další informace

Jak CSPI zachází s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje lze převést do jedné nebo více zemí v rámci nebo mimo EU a tam je zpracovat.

Vaše osobní údaje převedeme do zemí mimo EU, kde působíme, pouze v případě potřeby a pouze, pokud je Evropská komise toho názoru, že v těchto zemích existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (seznam těchto zemí najdete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en) nebo pokud má CSPI zavedená vhodná bezpečnostní opatření na ochranu důvěrnosti vašich informací pro případ přenosu dat.

Soubory Cookies a Google Analytics

Datový subjekt, který navštíví stránku CSPI, bere na vědomí, že společnost Google LLC, Nextcloud GmbH nebo jiné společnosti mohou ukládat soubory cookies na svých zařízeních. Soubory cookies jsou malé textové soubory, bez nichž není organizace CSPI schopna zajistit plnou funkčnost svých webových stránek. Kromě toho jsou soubory cookies zpracované soubory protokolu uložené na serverech CSPI. Uložené informace obsahují například IP adresu, aktuálně otevřenou webovou stránku CSPI, kód http statusu a identifikaci počítače datového subjektu. Tyto informace budou zpracovány automaticky jako součást provozu internetového serveru za účelem jeho bezchybného chodu.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky přijme soubory cookies. Ukládání souborů cookies můžete ve vašem prohlížeči deaktivovat a soubory cookies můžete kdykoliv vymazat. Berte prosím na vědomí, že bez souborů cookies může být používání našich služeb prostřednictvím webové stránky CSPI omezeno či zcela znemožněno. Skrze nastavení svého prohlížeče můžete také zabránit tomu, aby se ukládaly určité soubory cookies (jako např. soubory cookies třetích stran), pokud chcete například zabránit sledování webové stránky. Více informací naleznete ve vašem prohlížeči v sekci Nápověda.

Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA (Google). Google Analytics používá soubory cookies k analýze Vašeho užívání webové stránky. Informace o tom, jak používáte webovou stránku, shromažďují právě soubory cookies. Tyto informace jsou obvykle převedeny na servery Google Inc. v USA, kde jsou uloženy. Před převedením do USA Google data maskuje, a tím anonymizuje vaši IP adresu v zóně EU nebo v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zaslána a maskována na serverech Google až v USA. Jako zástupce poskytovatele webové stránky Google tyto informace použije k analýze toho, jak webovou stránku užíváte, k tvorbě reportů pro operátory webové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s aktivitou webové stránky a užíváním internetu pro poskytovatele webové stránky. Google nebude kombinovat údaje o vaší IP adrese s jinými údaji, které má k dispozici.

Zásuvné moduly sociálních médií a video streaming

CSPI používá zásuvné modely sdílené pro sociální sítě Facebook a Twitter a zásuvný modul YouTube pro připojení k YouTube. U zásuvných modulů bylo na webové stránce CSPI deaktivováno výchozí nastavení, aby během připojení na webovou stránku nebyly žádné osobní údaje automaticky předávány poskytovatelům zásuvných modulů. Daný zásuvný modul aktivujete až tehdy, kdy kliknete na jeden ze symbolů sociálních sítí. Po aktivování bude obsah zásuvných modulů převeden sociální sítí přímo do prohlížeče, který ho následně integruje do webové stránky. Zásuvné moduly mohou být kdykoliv znovu deaktivovány prostřednictvím nastavení prohlížeče (prostřednictvím vymazání souborů cookies třetích stran). Více informace naleznete ve vašem prohlížeči v sekci Nápověda. Integrováním zásuvného modulu budou údaje automaticky předány danému

poskytovateli a daný poskytovatel si je bude moct uložit. Poskytovatel obdrží upozornění, že jste naši webovou stránku navštívili. To proběhne bez ohledu na to, zda jste si založili uživatelský účet na dané sociální síti a zda jste na ní přihlášeni či nikoliv. Pokud jste se přihlásili na sociální síť, může poskytovatel tyto údaje klasifikovat přímo na vašem uživatelském účtu. Existuje možnost, že daní poskytovatelé zásuvných modulů údaje využijí k tvorbě uživatelských profilů. CSPI nemá žádný vliv na údaje shromážděné poskytovatelem a na jejich následné zpracování. Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a nepřetržité zpracování a užívání osobních údajů poskytovateli zásuvných modulů a spolu s vašimi právy a možnostmi nastavení pro ochranu vaší oblasti soukromí naleznete v deklaraci ochrany osobních údajů daného poskytovatele.

VII. Práva subjektů údajů a způsob jejich uplatnění

Jaká práva má subjekt údajů vztahu ke zpracovávaným osobním údajům?

Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat.

Subjekt údajů má právo požadovat výmaz osobních údajů, které CSPI zpracovává.

Jako správce osobních údajů má CSPI povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody správce pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

K výmazu osobních údajů nemůže CSPI přistoupit, pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které CSPI zpracovává. Na základě žádosti CSPI i v budoucnu (po dobu, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat) poskytne subjektu údajů informace o

 • účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány;
 • kategorii daných osobních údajů;
 • případných příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje u CSPI uloženy, příp. kritériích použitých pro stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů či omezení jejich zpracování a možnosti vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které CSPI zpracovává. Na základě žádosti CSPI opraví nepřesné osobní údaje, které zpracovává.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je CSPI pověřen, a zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CSPI. Dotčené osobní údaje v takovém případě nebude CSPI dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami CSPI, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků CSPI.

Subjekt údajů má právo, aby CSPI omezilo zpracování osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů CSPI omezí v případě, že

 • subjekt údajů bude popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CSPI mohlo přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů by bylo protiprávní a subjekt údajů by odmítal výmaz osobních údajů a místo toho žádal o omezení jejich použití;
 • již by CSPI osobní údaje nepotřebovalo pro účely zpracování, ale subjekt údajů by je požadoval pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je CSPI pověřeno, a zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CSPI, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které CSPI zpracovává. Na základě žádosti předá CSPI osobní údaje subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, kterého subjekt údajů označí. Výkonem práva na přenositelnost však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Všechna výše uvedená práva má subjekt údajů možnost uplatnit zasláním emailu na adresu [email protected] nebo dopisu na výše uvedenou adresu CSPI. Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. Ve výjimečných případech může CSPI, s ohledem na složitost a počet žádostí, danou lhůtu prodloužit o další dva měsíce (o tomto bude CSPI subjekt údajů neprodleně informovat).

Co dělat, když je subjekt údajů nespokojen s tím, jak jeho osobní údaje CSPI zpracovává?

Pokud subjekt údajů není spokojen s tím, jakým způsobem osobní údaje CSPI zpracovává, tedy pokud se domnívá, že CSPI postupujeme protiprávně, nebo že došlo k porušení některých z jeho práv, může se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je s působností pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www: https://www.uoou.cz).

VIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem ČR. K řešení případných sporů mezi subjektem údajů a CSPI jsou příslušné české soudy.

Znění těchto zásad může CSPI v budoucnu změnit či doplnit. O každé takové změně CSPI subjekt údajů informuje e-mailem (případně jiným vhodným způsobem) nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Pokud dojde k informování subjektu údajů později, nabývají vůči němu změny účinnosti uplynutím 30 dnů od okamžiku, kdy byl o změnách informován.

Tato verze zásad je účinná od 1. 5. 2019.

 • GDPR