Centrum pro studium politického islámu

Metodologie

Vše, co tvrdíme, vychází ze základních islámských textů obsažených v trilogii: koránu, síře a hadísech. Metodologie CSPII je nejjednodušší a nejrychlejší cestou jak se dozvědět o politickém islámu.

Zabýváme se politickým islámem, nikoli islámem jako náboženstvím

Islám obsahuje politickou doktrínu a náboženskou doktrínu. Jeho politická doktrína se týká každého, kdežto náboženský islám se týká pouze muslimů. Knihy CSPII pojednávají pouze o politickém islámu a Mohamedovi, ne o muslimech.

Úhel pohledu káfira

Existují tři úhly pohledu vztahující se k islámu. Úhel pohledu závisí na tom, jaký máte názor na Mohameda. Pokud věříte, že Mohamed je Alláhův prorok, pak jste věřící. Pokud ne, pak jste káfir (nemuslim). Třetí úhled pohledu je z úrovně obhájců islámu. Obhájci islámu nevěří, že byl Mohamed prorokem, ale jsou tolerantní vůči islámu, aniž by skutečně o islámu něco věděli.

CSPII přistupuje k islámským textům z úhlu pohledu káfira (nemuslima). Všechny knihy a další texty CSPII nazírají na islám z pohledu toho, jak se islám dotýká káfirů. To také znamená, že zde není důležité náboženství. O náboženství islámu se zajímají muslimové, zato všichni káfiři jsou ovlivňováni islámskými politickými názory.

Autoritativní

V islámu existují pouze dvě nejvyšší autority – Alláh a Mohamed. Alláha najdeme v koránu. Mohameda najdeme v síře (Mohamedův životopis) a v hadísech (jeho slova a činy). Referenční systém umožňuje čtenáři ověřit si obsah knihy v základních islámských zdrojových textech.

Systematické znalosti

Nejjednodušší způsob, jak studovat islám, je vidět celý jeho obraz. Nelze například pochopit samotný korán bez kontextu. Pokud se však k němu přidá život Mohameda, začne dávat smysl.

Úrovně učení

Myšlení islámu je naší civilizaci zcela cizí. Pro uchopení nových myšlenek je nutné neustálé opakování. Metoda CSPII používá čtyři úrovně vzdělávání, abychom doktrínu pochopili do hloubky. První úroveň je určená pro začátečníky a ukazuje celý rámec islámu. Na každé úrovni a v každé knize se opakují základy, aby bylo zajištěno hluboké pochopení. Každou knihu je tedy možné číst zvlášť nebo jako součást celé série.

Vědecký přístup

Metoda CSPII ke kritickému rozboru islámské doktríny využívá racionální nebo vědecký přístup s argumenty založenými na faktech. Pro analýzu doktríny CSPII používá jednoduché statistiky, grafy a kategorizaci. Nezpochybňujeme pravdu doktríny, pouze objektivně zkoumáme, co v ní je. Držíme se toho, že tato pravda je zjevná: korán + síra + hadísy (trilogie) = islámská doktrína. CSPII potvrzuje pravdu doktríny tím, že při diskusi o politickém islámu klade důraz na přesná pojmenování.

Nabídka