Center for Study of Political Islam International

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov

I. Úvod

CSPI International, z.s. s registrovaným sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 03570894 a CSPI Slovensko, organizácia s medzinárodným prvkom, s registrovaným sídlom Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, IČO 52276554 (ďalej ako "CSPI"), ako spracovateľ Vašich osobných údajov, nesie zodpovednosť za ochranu Vášho súkromia. Vaše údaje budú spracúvané s vysokou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou. Tieto princípy sú spracúvané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako “GDPR”).

CSPI mieni prostredníctvom tohto dokumentu informovať všetky dotknuté strany o spôsobe spracúvania ich osobných údajov.

II. Základné ustanovenia

CSPI spracúva vaše osobné údaje vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel. CSPI bude spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu len v nasledovných prípadoch:

 • CSPI musí splniť štatutárne povinnosti (napr. Zákon o účtovníctve);
 • Údaje sú potrebné na splnenie našej vzájomnej dohody;
 • CSPI má legitímny záujem na ich spracovaní.

V iných prípadoch spracúva CSPI údaje na základe vášho súhlasu.

CSPI spracováva osobné údaje tak, aby ich zabezpečila pred neautorizovaným prístupom, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. CSPI uchováva osobné údaje výlučne len na minimálne potrebný čas.

III. Účel spracúvania osobných údajov

Za akým účelom spracúva CSPI osobné údaje?

 1. CSPI spracúva osobné údaje členov CSPI za účelom umožnenia využívania práv súvisiacich s členstvom v CSPI, ako aj kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z členstva v CSPI. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 (1)(c) GDPR).
 2. CSPI spracúva osobné údaje svojich darcov za účelom internej databázy darov alebo pre vydávania potvrdení o daroch (v prípade, že o to darca požiada). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak plnenie ustanovení zmluvy (čl. 6 (1)(b) GDPR).
 3. CSPI spracúva osobné údaje prijímateľov služieb a produktov (napr. zakúpenie publikácií), ako aj osobné údaje poskytovateľov služieb a produktov (napr. prekladatelia) za účelom uzavretia zmluvy a následne za účelom poskytnutia služby/produktu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak plnenie ustanovení zmluvy (čl. 6 (1)(b) GDPR).
 4. CSPI spracúva osobné údaje osôb so záujmom o prijímanie správ, pozvánok či iných nekomerčných upozornení za účelom vykonania uvedenej aktivity. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak súhlas dotknutej osoby ako aj oprávnený záujem CSPI (čl. 6 (1)(a) a (f) GDPR). V tomto prípade oprávnený záujem spočíva v možnosti poskytovať relevantné informácie súvisiace s aktivitami CSPI osobám so záujmom o tieto informácie.
 5. Osobné údaje osôb so záujmom o členstvo v CSPI sú spracúvané za účelom posúdenia možnosti akceptovať tieto osoby ako členov, vrátane posúdenia súladu vyznávaných hodnôt a nastavenia mysle uchádzača o členstvo s hodnotami a víziou CSPI. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak plnenie zmluvy a oprávnený záujem CSPI (čl. 6 (1)(b) a (f) GDPR).
 6. V súlade s implementáciou hlavných aktivít CSPI, sú osobné údaje v niektorých prípadoch získavané z verejne dostupných zdrojov (najmä z internetu). Môže sa to týkať napríklad novinárov či iných verejne aktívnych osôb. Osobné údaje sú tak spracúvané na základe oprávneného záujmu CSPI (čl. 6 (1)(f) GDPR).
 7. CSPI ďalej spracúva osobné údaje dotknutých osôb (členovia, ako aj nečlenovia) za účelom obhájenia svojich záujmov v eventuálnom súdnom, administratívnom či trestnom konaní. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem (čl. 6 (1)(f) GDPR). Oprávnený záujem spočíva v možnosti chrániť práva CSPI.
 8. CSPI International, z.s. je povinné spracúvať účtovné dokumenty a záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb za účelom splnenia povinnosti podľa Zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 (1)(c) GDPR).
 9. CSPI Slovensko, organizácia s medzinárodným prvkom, je povinná spracúvať účtovné dokumenty a záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb za účelom splnenia povinnosti podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je tak splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 (1)(c) GDPR).

IV. Rozsah spracúvania osobných údajov

Aké osobné údaje CSPI spracúva?

 1. Za účelom umožnenia vykonávania práv súvisiacich s členstvom v CSPI, ako aj kontroly vykonávania povinností vyplývajúcich z členstva, CSPI spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska. niektoré osobné údaje člena môžu byť zverejnené s jeho/jej súhlasom na webovej stránke, na pozvánkach na rôzne podujatia či iných materiáloch CSPI, pokiaľ ide o dôsledok súvisiacej aktivity alebo funkcie člena v rámci organizačnej štruktúry CSPI .
 2. Za účelom evidencie darov a darcov, CSPI spracúva údaje, ktoré darca poskytne v súvislosti s darom a údaje o výške peňažného daru (alebo údaje identifikujúce nepeňažný dar). Darca nie je povinný poskytnúť údaje o svojej identite, ak si praje zostať v anonymite, a v takom prípade darca nežiada od CSPI potvrdenie o poskytnutí daru.
 3. Za účelom uzavretia zmluvy a poskytnutia služby/produktu, CSPI vo všeobecnosti spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IČO, identifikačné číslo DPH, adresa doručenia, fakturačná adresa, informácia o platbe, informácia o objednanom tovare/službe.
 4. Za účelom zasielania správ (newsletter), pozvánok či inej nekomerčnej komunikácie, CSPI spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčnú adresu.
 5. Za účelom spracovania žiadosti o členstvo v CSPI sú vo všeobecnosti potrebné nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, životopis vrátane fotografie, údaje z voľne dostupných zdrojov (napr. sociálne siete).
 6. Za účelom vykonávania hlavných činností CSPI, sú vo všeobecnosti spracúvané nasledovné osobné údaje, získané z voľne dostupných zdrojov: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
 7. Za účelom ochrany svojich záujmov v rámci súdnych, administratívnych či trestných konaní, CSPI vo všeobecnosti spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IČO, identifikačné číslo DPH, adresa doručenia, fakturačná adresa, informácia o platbe, informácia o objednanom tovare/službe, informácia o doručení tovaru/služby, informácia o možných reklamáciách a spôsob ich riešenia.
 8. Za účelom splnenia povinnosti podľa Zákona o účtovníctve č. 563/1991 Zb., CSPI International, z.s. spracúva účtovné dokumenty a účtovné záznamy.
 9. Za účelom splnenia povinnosti podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., CSPI Slovensko, organizácia s medzinárodným prvkom spracúva účtovné dokumenty a účtovné záznamy.

V. Čas potrebný pre spracúvanie osobných údajov

Na aký dlhý čas spracúva CSPI Vaše osobné údaje?

 1. Za účelom umožnenia vykonávania práv súvisiacich s členstvom v CSPI, ako aj pre možnosť kontroly plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v CSPI, spracúva CSPI osobné údaje len do okamihu zániku členstva danej osoby v CSPI.
 2. Za účelom uzatvorenia zmluvy a poskytnutia služby/produktu, CSPI spracúva osobné údaje len do okamihu dodania produktu/služby.
 3. Za účelom zasielania noviniek (newsletter), pozvánok či inej nekomerčnej komunikácie, CSPI spracúva osobné údaje len do okamihu zániku členstva danej osoby v CSPI , alebo do okamihu kedy daná osoba vyjadrí svoj nesúhlas s komerčnou komunikáciou, alebo vznesie námietku voči spôsobu spracúvania jej osobných údajov.
 4. Za účelom posúdenia vhodnosti akceptovania žiadosti danej osoby o členstvo v CSPI, budú osobné údaje danej osoby spracúvané len do okamihu rozhodnutia o členstve danej osoby v CSPI.
 5. Za účelom ochrany v súdnych, administratívnych či trestných konaniach, CSPI spracúva osobné údaje po dobu maximálne 4 rokov od doručenia produktu/služby, skončenia zmluvného vzťahu, alebo členstva.
 6. Účtovné dokumenty a účtovné záznamy spracúva CSPI International, z.s. podľa Zákona o účtovníctve 563/1991 Zb., odsek 31, po dobu 5 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 7. Účtovné dokumenty a účtovné záznamy spracúva CSPI Slovensko, organizácia s medzinárodným prvkom, podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z., § 35, odsek 3, po dobu 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, alebo v ktorom sa naposledy použili.

VI. Ďalšie informácie

Ako CSPI spracúva Vaše osobné údaje?

Ako CSPI zaobchádza s vašimi osobnými údajmi?

Vaše údaje môžu byť prenesené do inej krajiny alebo krajín v rámci EÚ alebo mimo EÚ a tam spracované.

Vaše údaje prenesieme len do takých krajín mimo EÚ, v ktorých CSPI pôsobí, a to len ak je to potrebné a len ak Európska Komisia považuje úroveň ochrany osobných údajov v danej krajine za dostatočnú (zoznam takých krajín možno nájsť tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en), alebo ak CSPI prijalo vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti vašich informácií v prípade prenosu údajov.

Cookies a Google Analytics

Dotknuté osoby, ktoré navštívia internetovú stránku CSPI súhlasia s tým, že na ich zariadeniach môžu byť ukladané cookies spoločnosťou Google LLC, Nextcloud GmbH, alebo inými spoločnosťami. Cookies sú malé textové súbory, bez ktorých CSPI nedokáže zabezpečiť plnú funkcionalitu svojej internetovej stránky. Okrem toho sú cookies spracúvané protokolárne log súbory uložené na serveroch CSPI. Uložené informácie obsahujú napríklad IP adresu, práve otvorenú podstránku internetovej stránky CSPI, stavový kód HTTP protokolu a identifikátor počítača dotknutej osoby. Tieto informácie sú spracúvané automaticky, ako súčasť prevádzky internetového servera za účelom jeho bezchybného fungovania.

Väčšina prehliadačov je konfigurovaných tak, aby automaticky akceptovali cookies. Vy máte možnosť deaktivovať cookies uložené vašim prehliadačom a kedykoľvek cookies vymazať. Berte prosím na vedomie, že bez cookies je používanie a skúsenosť z našich služieb prostredníctvom tejto internetovej stránky obmedzená respektíve nemožné. ,Prostredníctvom nastavení vášho prehliadača môžete zabrániť istým cookies (napríklad cookies tretích strán) ukladať sa, napríklad ak sa chcete vyhnúť web tracking. Viac informácií nájdete v nastaveniach vášho prehliadača, sekcia Pomocník (Help).

Naša internetová stránka používa Google Analytics, čo je internetová analytická služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics používa cookies za účelom analýzy používania tejto internetovej stránky. Prostredníctvom cookies sú tak zbierané informácie o tom, ako využívate túto stránku. Zvyčajne sú prenesené a ukladané na serveroch Google Inc. v USA. Pred prenosom do USA, Google zamaskuje a tak anonymizuje vašu IP adresu ešte v rámci územia EÚ poprípade Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa a zamaskuje sa až na serveroch Google v USA. Google potom pre potreby poskytovateľa internetovej stránky použije tieto informácie na analýzu, ako používate túto internetovú stránku, zozbiera údaje o aktivitách na stránke pre prevádzkovateľa stránky a poskytuje ďalšie služby týkajúce sa aktivity internetovej stránky a využívania internetu prevádzkovateľovi stránky. Google nespojí vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré Google uchováva.

Social Media Plugins a Video Streaming

CSPI používa zdielacie rozšírenie (sharing plug-in) na pripojenie k sociálnym sieťam Facebook a Twitter a YouTube rozšírenie na pripojenie k službe YouTube. Tieto rozšírenia sú v rámci východzieho nastavenia na webstránkach CSPI deaktivované, takže pri prehliadaní našich stránok sa žiadne osobné údaje k prevádzkovateľom týchto rozšírení nedostanú. K ich aktivácii dochádza až potom, ako užívateľ klikne na niektorý zo symbolov uvedených sociálnych sietí. Po aktivácii sa obsah z daného rozšírenia prenesie danou sociálnou sieťou priamo do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do našej webstránky. Aktivované rozšírenia môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača (vymazaním zodpovedajúcich cookies tretích strán). Viac informácií nájdete v nastaveniach vášho prehliadača, sekcia Pomocník (Help).

Integrovaním daného rozšírenia sa dáta automaticky presunú k súvisiacemu prevádzkovateľovi, ktorý ich následne môže uchovávať. Prevádzkovateľ zároveň dostane upozornenie, že ste navštívili našu internetovú stránku. To sa udeje bez ohľadu na to, či máte užívateľské konto na danej sociálnej sieti, alebo či ste v ňom momentálne prihlásení. Ak ste práve prihlásení v svojom účte na sociálnej sieti, prevádzkovateľ môže prepojiť tieto údaje priamo s vaším užívateľským účtom. Existuje možnosť, že prevádzkovatelia daných rozšírení použijú údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského účtu na daných sociálnych sieťach. CSPI nemá žiadny vplyv na takto zhromažďované a spracúvané dáta prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Účel a rozsah zhromažďovaných a spracúvaných dát zo strany prevádzkovateľov rozšírení, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavení za účelom ochrany vášho súkromia nájdete vo Vyhláseniach o ochrane údajov daných prevádzkovateľov:

VII. Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Aké práva majú dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov?

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré CSPI spracúva. A

Ako spracovateľ osobných údajov, CSPI je povinné vymazať osobné údaje bezodkladne v prípade, že:

 • osobné údaje už viac nie sú potrebné pre účel za akým boli získané alebo spracúvané;
 • dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na základe ktorého boli jej osobné údaje spracúvané, pričom zároveň nie je žiadny iný zákonný dôvod na ich spracúvanie;
 • dotknutá osoba vzniesla námietku voči spracúvaniu a nie je žiadny zákonný dôvod na to, aby spracovateľ jej osobné údaje spracúval;
 • osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 • osobné údaje musia byť zmazané na základe štatutárnej povinnosti riadiť sa právom Európskej únie a právom členskej krajiny spracovateľa.

CSPI nemôže súhlasiť so zmazaním osobných údajov v prípade, že spracúvanie dát je nevyhnutné pre splnenie štatutárnych povinností vzhľadom k verejnému záujmu v oblasti verejného zdravia alebo pre určenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré CSPI spracúva. Na základe žiadosti CSPI poskytne dotknutej osobe (počas obdobia kedy CSPI spracúva jej osobné údaje) informácie o:

 • účele za akým sú jej osobné údaje spracúvané;
 • kategórii jej jednotlivých osobných údajov;
 • akýchkoľvek možných prijímateľoch alebo kategóriách prijímateľov, ktorí môžu mať prístup k jej osobným údajom, obzvlášť ak prijímatelia sú v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
 • plánovanom období počas ktorého CSPI uchováva jej osobné údaje prípadne kritériách na určenie tohto obdobia;
 • práve požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo vzniesť námietku voči spracúvaniu;
 • práve vzniesť námietku na príslušnom úrade;
 • skutočnosti, že rozhodovací proces je automatický vrátane profilovania s právnym dopadom na dotknutú osobu alebo značným dopadom na dotknutú osobu; v takýchto prípadoch sú potrebné aspoň informácie o používaných metódach ako aj možnej závažnosti a očakávaných dopadov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré CSPI spracúva. Na základe žiadosti CSPI opraví nepresné osobné údaje, ktoré spracúva.

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov potrebnému na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo vykonávanie verejnej moci zverenej CSPI, rovnako ako spracúvanie osobných údajov s dopadom na dotknutú osobu potrebné na vykonanie legitímnych záujmov CSPI. V takom prípade CSPI nespracúva dané osobné údaje ak neexistuje vážny dôvod prevažujúci záujmy alebo práva a slobody CSPI alebo za účelom určiť, vykonávať alebo brániť legálne záujmy CSPI.

Dotknutá osoba má práva obmedziť spracúvanie jej osobných údajov zo strany CSPI.

CSPI obmedzí spracúvanie osobných údajov v prípade že:

 • dotknutá osoba poprie presnosť osobných údajov v čase potrebnom pre CSPI na overenie presnosti osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich spracúvania;
 • CSPI už dané osobné údaje nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich vyžaduje pre určenie, výkon a ochranu svojich legálnych záujmov;
 • dotknutá osoba vznesie námietku voči spracúvaniu osobných údajov potrebnému k vykonávaniu úloh vo verejnom záujme alebo vykonaniu verejnej moci zverejnej CSPI, či spracúvaniu osobných údajov potrebných pre vykonanie oprávnených záujmov CSPI vrátane profilovania založenom na tejto smernici, kým sa nepotvrdí či legitímne dôvody spracovateľa prevažujú nad legitímnymi dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené, tieto osobné údaje možno spracúvať (s výnimkou ich uloženia) len so súhlasom dotknutej osoby alebo pre určenie, výkon a ochranu právnych záujmov, pre ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo pre nevyhnutný verejný záujem Európskej únie alebo jej členskej krajiny.

Dotknutá osoba má právo na prenos svojich osobných údajov, ktoré CSPI spracúva. Na základe žiadosti CSPI prevedie osobné údaje dotknutej osoby inému administrátorovi určenému dotknutou osobou v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Využitie práva na prenos osobných údajov však nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba môže požiadať o uplatnenie vyššie uvedených práv prostredníctvom emailu na adrese [email protected] alebo listom na vyššie uvedenú adresu CSPI. Uplatnenie práv sa uskutoční bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia. Vo výnimočných prípadoch, vzhľadom k zložitosti a množstvu žiadostí môže CSPI predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace (CSPI o tejto skutočnosti informuje dotknutú osobu bez zbytočného odkladu).

Aký je postup v prípade že dotknutá osoba nie je spokojná so spôsobom, ako CSPI spracúva jej osobné údaje?

Ak dotknutá osoba nie je spokojná so spôsobom, akým CSPI spracúva jej osobné údaje, v zmysle, že považuje postup CSPI za nezákonný, alebo nastalo porušenie nejakého práva, môže sa so sťažnosťou obrátiť na zodpovedajúci štátny orgán.

V Českej republike je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha, https://www.uoou.cz/

V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podliehajú právnym predpisom Slovenskej republiky. Príslušné súdy v SR majú právomoc riešiť akékoľvek možné spory medzi dotknutými osobami a CSPI.

CSPI môže zmeniť či upraviť tento text týkajúci sa GDPR. CSPI informuje dotknuté osoby o tejto modifikácii emailom, (poprípade iným vhodným spôsobom) najmenej 30 dní pred tým, ako úprava nadobudne platnosť. Ak dotknutá osoba je o zmene informovaná neskôr, úprava či zmena nadobudne platnosť 30 dní od okamihu, kedy je dotknutá osoba o uvedenej zmene informovaná.

Táto verzia pravidiel GDPR nadobúda platnosť 1. mája 2019.