Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

Obchodní podmínky

čl. 1. Poskytovatel a úvodní ustanovení

1.1 Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Center for the Study of Political Islam, z.s. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Lidická 700/19, 60200 Brno, IČ: 03570894, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 20110 a kontaktním emailem [email protected] upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím webového portálu cspii.org (dále jen „Portál“).

1.2 Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek kdykoli měnit či doplňovat.

čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1 Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2 Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: Mobi(Kindle), Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

2.3 Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci Portálu. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit sjednanou částku na bankovní spojení Poskytovatele.

čl. 3 Nákup elektronických knih a práva z vadného plnění

3.1 Pro objednání služby je nutné, aby Uživatel zadal svoji platnou emailovou adresu. Poskytovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při objednání služby. Poskytovatel je oprávněn vepsat tyto údaje do předmětné elektronické knihy.

3.2 Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven Poskytovatelem. Uživatel si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb Poskytovatele, konkrétně z elektronických knih. Vybranou knihu tzv. „vloží do virtuálního košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“. Po řádném zaplacení je elektronická kniha, do které mohou být vepsány jeho identifikační údaje (viz. čl. 3, odst. 3.1) během několika vteřin Uživateli vygenerována a k dispozici ke stažení. Zároveň je takto objednaná kniha odeslána formou odkazu ke stažení na emailovou adresu Uživatele.

3.3 Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837 písm. l) zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči a jehož dodání nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.

3.4. Poskytovatel odpovídá za to, že zboží má při převzetí uvedené vlastnosti, nemá vady a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li zboží uvedené podmínky, zejména obsahuje-li datový soubor jinou e-knihu než jakou si Uživatel zakoupil nebo je-li datový soubor e-knihy neúplný, poškozený nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má Uživatel právo na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží). Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží, v lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel na adrese Poskytovatele nebo na e-mailu: [email protected]. Reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky, název zakoupeného zboží a popis zjištěných vad.

3.5. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, Poskytovatel je povinen v uvedené lhůtě Uživateli vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze.

3.6. Uživatel se může dovolávat svých práv z vadného plnění nebo práv souvisejících s odstoupením od smlouvy formou mimosoudního řešení sporu, a to u České obchodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz).

čl. 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1 Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2 Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Poskytovatele).

4.3 Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

čl. 5 Smluvní vztahy

5.1 Uživatel je oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla mohou být technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

5.2 Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

5.3 Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.4 Uživateli nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

čl. 6 Platební podmínky

6.1 Platbu je možné provádět prostřednictvím platební brány PayPal.

6.2 V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

čl. 7 Odpovědnost

7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.3 Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení nebo přečtení díla, pokud Uživatel nevlastní softwarové či hardwarové vybavení potřebné pro stažení a čtení elektronických knih v uvedených formátech.

7.4 Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5 Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

čl. 8 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Uživatel objednáním služby souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o emailovou adresu a číslo účtu PayPal. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení evidence a identifikaci Uživatele.

8.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.

8.4 Poskytovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

8.5 V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

8.6 Za zpracování osobních údajů Uživatele nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel zachovává povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/2000 Sb.

8.7 Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

8.8 V případě, že Uživatel vyjádří souhlas dostávat od Poskytovatele další informace, pak odvolatelně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Poskytovatele na uvedenou emailovou adresu Uživatele.

čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

9.2 Je-li některé ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 4.5.2016.