Politikai Iszlám Tanulmányok Központja

Általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

I. Bevezető rész

CSPI International, z.s. (székhely: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Csehország, nyilvántartási szám: 03570894) és a CSPII Magyarország Alapítvány (Politikai Iszlám Tanulmányok Központja; székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 5/a; nyilvántartási szám: 01-01-0012411; a továbbiakban: CSPII, vagy Szervezet), mint az Ön személyes adatainak kezelője, felelősséget vállal magánjellegű adatainak védelméért. Az Ön adatainak kezelése megfelelő körültekintéssel, és az irányadó törvényi kötelezettségekkel összhangban történik. Az ezt szabályozó elvek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint kerültek kidolgozásra.

A CSPII a jelen dokumentumban kíván tájékoztatni minden érintettet a személyes adataik kezelésének módjáról.

II. Általános elvek

A CSPII minden esetben kizárólag az adott célnak megfelelő módon és a feltétlenül szükséges mértékben kezeli az Ön adatait. A CSPII az alábbi esetekben kezelheti az Ön személyes adatait az Ön kifejezett engedélye nélkül:

 • a CSPII-t jogszabályi előírás kötelezi erre (pl.: Számviteli törvény);
 • az adatok a CSPII és az Ön közötti, kölcsönös egyetértésen alapuló megállapodás teljesítéséhez szükségesek;
 • a CSPII-nak jogos érdekében áll az adatok kezelése.

Minden más esetben a CSPII kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelheti a személyes adatait.

A CSPII köteles a személyes adatokat oly módon kezelni, hogy azok biztosítva legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlenszerű állományvesztéssel, a megsemmisítéssel vagy a károsodással szemben. A CSPII a személyes adatok tárolását az elengedhetetlenül szükséges időtartamra korlátozza.

III. A személyes adatok kezelésének célja

Milyen célból kezel személyes adatokat a CSPI?

 1. A CSPII-tagok személyes adatait a CSPII legfőképp a célból kezeli, hogy lehetővé tegye számukra a CSPII-beli tagságból adódó jogok gyakorlását, továbbá hogy megteremtse a Szervezet számára a lehetőséget a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a jogi kötelezettségek teljesítése képezi (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 2. A CSPII az adományozói személyes adatait a célból kezeli, hogy az adományokról belső nyilvántartást vezessen, vagy hogy visszaigazolja az adomány megérkezését (amennyiben ezt az adományozó igényli). Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a megállapodásban foglalt rendelkezések teljesítése képezi (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
 3. A CSPII a szolgáltatásokat, illetve termékeket igénybe vevők (pl.: kiadványok vásárlói), valamint a szolgáltatásokat, illetve termékeket nyújtók (pl.: fordítók) adatait a célból kezeli, hogy az adott megállapodást teljesítse, illetőleg ennek eredményeképp biztosítsa az adott termék vagy szolgáltatás megvalósulását, illetve célba jutását. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a megállapodásban foglalt rendelkezések teljesítése képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 4. A CSPII a hírlevél, a meghívók vagy a nem kereskedelmi célú közlemények iránt érdeklődők személyes adatait a célból kezeli, hogy végezhesse az adott tartalmak terjesztését. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot általában az érintett alanyok (tagok, érdeklődők) jóváhagyása, valamint a CSPII jogos érdeke képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont). Ez esetben a jogos érdek ahhoz a lehetőséghez fűződik, hogy a CSPII megismertethesse az érdeklődőket a tevékenységeivel kapcsolatos releváns információkkal (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 5. A CSPII a szervezeti tagság iránt érdeklődő személyek személyes adatait a célból kezeli, hogy a tagfelvételi kérelem elfogadhatóságát megvizsgálja, ideértve azt is, hogy a Szervezet felmérhesse, hogy a jelentkező értékrendje és gondolkodásmódja összhangban van-e a CSPII értékrendjével és céljaival. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a szerződésszerű teljesítés és a CSPII jogos érdeke képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont).
 6. A CSPII fő tevékenységeinek megvalósítása folyamán néhány esetben nyilvánosan hozzáférhető (főleg internetes) forrásokból gyűjt személyes adatokat. Ez érinthet, például, újságírókat vagy más közéletileg aktív személyeket. Az efféle személyes adatok kezelésére való jogalapot a CSPII jogos érdeke képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) szakasz f) pont).
 7. Ezen túlmenően a CSPII kezelheti adatalanyok személyes adatait (tagokét és nem tagokét egyaránt) a célból is, hogy legvégső esetben azokat érdekei érvényesítésével összefüggésben bármely bírósági, közigazgatási vagy büntetőeljárás során felhasználja. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a CSPII jogos érdeke képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A jogos érdek a CSPII jogainak megvédésére való képességhez fűződik.
 8. A CSPI International, z.s köteles adatalanyok személyes adatait tartalmazó könyvelési dokumentumokat és nyilvántartásokat kezelni ahhoz, hogy eleget tegyen a csehországi Számviteli törvényben (Act No. 563/1991 Coll.) foglalt előírásoknak. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a jogi kötelezettségek teljesítése képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
  A CSPII Magyarország Alapítvány köteles adatalanyok személyes adatait tartalmazó könyvelési dokumentumokat és nyilvántartásokat kezelni ahhoz, hogy eleget tegyen a magyarországi Számviteli törvényben (2000. évi C. törvény) foglalt előírásoknak. Vagyis ez esetben a személyes adatok kezelésére való jogalapot a jogi kötelezettségek teljesítése képezi (Általános adatvédelmi rendelet: 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési tevékenység terjedelme

Milyen jellegű személyes adatokat kezel a CSPII?

 1. Ahhoz, hogy a CSPII-tagsággal összefüggésben keletkező jogok gyakorlása lehetővé váljon, illetve hogy a tagságból következő kötelezettségek teljesítését ellenőrizni lehessen, a CSPII az alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám, állandó lakcím. A Tag egyes elérhetőségi adatai a beleegyezésével közzétehetőek a honlapon, a különféle rendezvényekre szóló meghívókon vagy egyéb CSPII-anyagokon, ha ez a Tagnak a CSPII szervezetben végzett tevékenységéből vagy az ott betöltött funkciójából következik.
 2. Ahhoz, hogy a Szervezet nyilvántarthassa az adományokat és adományozókat, a CSPII kezeli azokat az adatokat, amelyeket az adományozó az adományozással összefüggésben bocsátott a rendelkezésére, illetve pénzbeli adomány esetén az adomány összegét (vagy nem pénzbeli adomány esetén egyéb adatokat, amelyek az adomány azonosítását lehetővé teszik). Az adományozó nem köteles rendelkezésre bocsátani az azonosítását lehetővé adatokat, amennyiben anonim kíván maradni, amely esetben az adományozó nem tarthat igényt arra, hogy a CSPII az adományról igazolást állítson ki.
 3. Ahhoz, hogy teljesítse a megállapodásban foglaltakat és szolgáltatást nyújtson/terméket állítson elő, a CSPII általában az alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, szállítási cím, számlázási cím, pénzforgalmi adatok, a megrendelt szolgáltatás/termék adatai.
 4. Ahhoz, hogy elküldje a hírlevelet vagy a meghívókat, illetve egyéb nem kereskedelmi célú közleményeket, a CSPII általában az alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév és utónév, telefonszám, e-mail cím vagy levelezési cím.
 5. Ahhoz, hogy elbírálja egy tagság iránt érdeklődő személy jelentkezését, a CSPII-nak általában az alábbi személyes adatokra van szüksége: vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám, állandó lakcím, önéletrajz (fényképes), szabad elérésű nyilvános forrásokból (pl. internetes közösségi oldalak) származó adatok.
 6. Ahhoz, hogy ellássa fő tevékenységi körébe tartozó feladatait, a CSPII általában az alábbi személyes adatokat kezeli, illetve szerzi be szabad elérésű nyilvános forrásokból: vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám.
 7. Ahhoz, hogy érvényesítse érdekeit, illetve igazolja tevékenységét bírósági, közigazgatási vagy bűnügyi eljárásokban, a CSPII általában az alábbi személyes adatokat kezeli: vezeték- és utónév, e-mail cím, telefonszám, cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám, adószám, szállítási cím, számlázási cím, a teljesített fizetésre vonatkozó adatok, a megrendelt szolgáltatás/termék adatai, a termék kiszállításával/a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok, az esetleges panaszok és az azok kezelésmódjával kapcsolatos adatok.
 8. Ahhoz, hogy eleget tegyen a csehországi Számviteli törvényben (Act No. 563/1991 Coll.) foglaltakból eredő kötelezettségeinek, a CSPI International, z.s.-nak könyvviteli dokumentumokat kell kezelnie és nyilvántartásokat kell vezetnie.
  Ahhoz, hogy eleget tegyen a magyarországi Számviteli törvényben (2000. évi C. törvény) foglaltakból eredő kötelezettségeinek, a CSPII Magyarország Alapítványnak könyvviteli dokumentumokat kell kezelnie és nyilvántartásokat kell vezetnie.

V. A személyes adatok kezelésének időtartama

Milyen hosszan kezeli a CSPII az Ön személyes adatait?

 1. Ahhoz, hogy lehetővé tegye a szervezeti tagságból adódó jogok gyakorlását, továbbá hogy megteremtse a Szervezet számára a lehetőséget a szervezeti tagsággal járó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, a CSPII csak az érintett személy CSPII-tagságának megszűnéséig kezel személyes adatokat.
 2. Ahhoz, hogy megállapodásban foglaltakat teljesítsen és szolgáltatást nyújtson/terméket forgalmazzon, a CSPII csak addig bezárólag kezel vonatkozó személyes adatokat, amíg a szolgáltatás nyújtása/termék célba juttatása folyamatban, illetve függőben van.
 3. Ahhoz, hogy hírlevelet, meghívókat vagy egyéb nem kereskedelmi jellegű közleményeket terjesszen, a CSPII a vonatkozó személyes adatokat csak addig bezárólag kezeli, amíg az illető személy szervezeti tagsága meg nem szűnik, vagy amíg az illető személy nem jelzi a kereskedelmi, nem kereskedelmi közleményekre való feliratkozása/előfizetése visszavonását, vagy amíg nem él kifogással az őt érintő személyes adatok a Szervezet általi kezelésének módjával szemben.
 4. Ahhoz, hogy megítélje egy jelentkezőnek a tagságra való alkalmasságát, a CSPII a vonatkozó személyes adatokat csak addig bezárólag kezeli, amíg a jelentkezés elbírálásról szóló döntés meg nem születik.
 5. Ahhoz, hogy érvényesítse érdekeit, illetve igazolja tevékenységét bírósági, közigazgatási vagy bűnügyi eljárásokban, a CSPII a személyes adatokat legfeljebb 4 évig kezeli, attól a naptól számítva, hogy a megrendelt termékek kiszállítása/szolgáltatások nyújtása megtörténik vagy a szerződéses kapcsolat, illetve tagsági jogviszony megszűnik.
 6. A CSPI International, z.s. által kezelt könyvviteli dokumentumokat és nyilvántartásokat a csehországi Számviteli törvény (Act No. 563/1991 Coll.) 31. §-ában foglaltak értelmében a keletkezésük évétől számított 5. naptári év végéig kötelező megőrizni.
  A CSPII Magyarország Alapítvány által kezelt könyvviteli dokumentumokat és nyilvántartásokat a magyarországi Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. §-ában foglaltak értelmében a keletkezésük évétől számított 8. naptári év végéig kötelező megőrizni.

VI. Egyéb információ

Hogyan kezeli a CSPII az Ön személyes adatait?

A CSPII a személyes adatok védelméről az Általános adatvédelmi rendelet 32. cikkében foglaltak szerinti biztonsági intézkedések foganatosításával köteles gondoskodni. A CSPII az adatalanyok személyes adatait nem adhatja ki az EU illetékességi területén kívüli harmadik félnek (azaz: a személyes adatok nem továbbíthatóak semmilyen harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek). A CSPII személyes adatokat nem tehet közzé a fentebb tételesen felsorolva említett esetek kivételével.

Esetenként a CSPII igénybe veheti külső szolgáltatók közreműködését (pl.: könyveléshez, adományok visszaigazolásához, adóbevallás elkészítéséhez stb.) Egyes esetekben ez a szolgáltató egy helyi CSPII-fiókszervezet az adott országban (Magyarországon ez a „CSPII Magyarország Alapítvány”). A CSPII személyesadat-kezelési megállapodásokat kötött minden külső szolgáltatójával, ami biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a külső szolgáltatók is a törvényi előírásoknak megfelelően kezelik. A CSPII nem ad ki külső szolgáltatónak annál több személyes adatot, mint ami elengedhetetlenül szükséges a kiosztott feladat elvégzéséhez.

Hálózati sütik és Google Analytics

A CSPII honlapját meglátogató adatalany tudomásul veszi, hogy az eléréshez használt eszközén a Google LLC, a Nextcloud GmbH vagy más cégek hálózati sütiket (cookie-kat) helyezhetnek el. A hálózati sütik kis szövegfájlok, amelyek nélkül a CSPII nem képes biztosítani honlapja teljes körű funkcionalitását. Ezt leszámítva a CSPII-szervereken feldolgozott protokoll-naplófájlokként mentett hálózati sütik fordulnak még elő. A mentett adatállományok például az alábbi adattételeket tartalmazzák: IP-cím, a CSPII-honlap éppen megnyitott aloldala, http-állapotkód és az adatalany számítógépének azonosítója. Eme információk kezelése automatizált folyamatként zajlik le, ami az internetes szerver működésének része, és annak hibátlan futását szolgálja.

A legtöbb böngésző úgy van konfigurálva, hogy automatikusan fogadja a hálózati sütiket. Felhasználóként bárki deaktiválhatja ezt a beállítást, ezzel megakadályozva, hogy a böngészője hálózati sütiket tároljon, a már lementett hálózati sütik pedig minden további nélkül bármikor törölhetőek is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hálózati sütik nélkül a CSPII által a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások használata és élvezete nagyban korlátozott vagy egyenesen lehetetlen lenne. A böngészője beállításainak személyre szabásával Ön meg is akadályozhatja, hogy bizonyos hálózati sütik (mint például harmadik fél hálózati sütijei) tárolásra kerüljenek – például azzal, ha letiltja a hálózati nyomon követést. A kérdéskörben további információkat találhat böngészője súgójában.

Honlapunk igénybe veszi a Google Analytics nevű, a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által üzemeltetett hálózati analitikai szolgáltatást. A Google Analytics hálózati sütiket használ ahhoz, hogy elemezze honlapunk látogatottságát. Honlapunknak az Ön általi használatát illető információkat hálózati sütik formájában gyűjti. Ezek rendszerint a Google LLC-nek az USA területén található szervereire továbbítódnak, és ott kerülnek tárolásra. Az adatoknak az USA-ba való továbbítását megelőzően a Google maszkolja és ezáltal anonimizálja az Ön IP-címét az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen belül. Az Ön teljes IP-címe csak kivételes esetekben kerül elküldésre és maszkolásra a Google-nak az USA-ban található szerverein. A honlap tartalomszolgáltatója helyett a Google készít elemzést az adatok felhasználásával az Ön honlap-látogatási szokásairól, állít össze jelentéseket a honlapon tapasztalható aktivitásról a honlap üzemeltetőinek, illetve nyújt a honlap tartalomszolgáltatójának egyéb szolgáltatásokat a honlap látogatottságával kapcsoltban és az internethasználati szokások területén. A Google nem egyesíti, illetve nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Közösségi médiás plug-inek és videóstreamelés

A CSPII használja a Facebook és a Twitter közösségi hálózati portálok megosztási bővítményeit és a YouTube beépített kapcsolódási bővítményét. A plug-ineket a CSPII honlapján alapértelmezett beállítás szerint deaktiváltuk annak érdekében, hogy a honlap bármely aloldalának elérése során semmilyen személyes adat ne kerüljön a megnyitással együtt továbbításra a plug-inek szolgáltatói felé. A plug-ineket csak az adott közösségi hálózati portál logóját ábrázoló ikonra kattintva aktiválja maga a felhasználó. Az aktiválás megtörténtét követően a plug-in révén hozzáférhetővé vált közösségi médiás tartalom közvetlenül kerül továbbításra a kliens böngészőjéhez, amit a böngésző ágyaz be a honlapunkba. A plug-inek bármikor újra deaktiválhatóak a felhasználó részéről a böngésző beállításainak módosításával (a szóban forgó harmadik fél hálózati sütijeinek törlésével). A kérdéskörben további információkat találhat böngészője súgójában.

A beágyazott bővítményeken keresztül automatikus módon továbbítódnak adatok az illető szolgáltatóhoz, amely adatokat az illető szolgáltató elmentheti. A szolgáltató értesítést kap arról, hogy Ön meglátogatta a honlapunkat. Ez megtörténik attól függetlenül, hogy Ön rendelkezik-e felhasználói fiókkal az illető közösségi hálózati portálon, illetve hogy be van-e oda jelentkezve, vagy nem. Amennyiben Ön bejelentkezett a szóban forgó közösségi hálózati portálra, annak szolgáltatója ezeket az adatokat be tudja sorolni közvetlenül az Ön felhasználói fiókjához. Ebből következően fennáll annak a lehetősége, hogy az illető plug-inek szolgáltatói az adatokat használati szokásokra vonatkozó profilok megalkotására használják fel. A CSPII-nak nincs befolyása arra, hogy az illető szolgáltatók milyen adatokat gyűjtenek, illetve hogy hogyan kezelik azokat. Az, hogy a plug-inek szolgáltatói részéről az adatgyűjtés milyen jellegű adatokra milyen céllal terjed ki, illetve hogy a kinyert adatok további kezelése és felhasználása miként történik, továbbá hogy Önnek milyen jogai és milyen beállítási opciói vannak magánszférájának védelmére, az adott szolgáltatók Adatvédelmi nyilatkozataiban található meg.

VII. Az adatalanyok jogai és alkalmazásuk módja

Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezeléséhez fűződően?

Az adatalanynak jogában áll, hogy visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Az adatalanynak jogában áll, hogy kérje a CSPII által kezelt személyes adatai törlését. A személyes adatok kezelőjeként a CSPII köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha:

 • a személyes adatokra nincs többé szükség ahhoz a célhoz, amiért begyűjtötték vagy kezelték;
 • az adatalany visszavonta hozzájárulását, amelynek alapján a személyes adatok kezelése történt, és nincs más jogszerű indok azok kezelésére;
 • az adatalany kifogással élt az adatkezeléssel szemben, és nem állnak fenn jogszerű indokok, ami alapján az adatkezelő tovább kezelhetné az adatokat;
 • a személyes adatokat törvénytelenül kezelték;
 • a személyes adatokat az európai uniós közösségi joganyag vagy az adatkezelő székhelye szerinti tagállami jogforrások jogszabályán alapuló kötelezettségeknek megfelelendő szükséges törölni.

A CSPII nem tud eleget tenni a személyes adatok törlésének, ha az adatkezelés szükséges a jogszabályon alapuló kötelezettségeknek való megfeleléshez – közegészségügyi közérdekből vagy jogi igények megalapozásához, érvényre juttatásához, illetve védelméhez.

Az adatalanynak jogában áll, hogy hozzáférjen a CSPII által kezelt személyes adataihoz. Kérésre, beleértve ebbe akár a jövőbeli kérést is (arra az időtartamra vonatkozóan, amelynek lejártáig a CSPII kötelezett a szóban forgó személyes adatok kezelésére), a CSPII-nak az érintett rendelkezésére kell bocsátania az alábbi információkat:

 • a szóban forgó személyes adatok kezelésének célja;
 • a szóban forgó személyes adatok jellege;
 • minden lehetséges címzett, illetve a lehetséges címzettek köre, akik hozzáférhettek a szóban forgó személyes adatokhoz, különös tekintettel harmadik országbeli címzettekre vagy nemzetközi szervezetekre;
 • a tervezett időkeret, amelyben a CSPII a szóban forgó személyes adatokat tárolni fogja, illetve az adott időkeret meghatározásához számításba vett kritériumok;
 • a tény, miszerint az érintettnek jogában áll kérnie személyes adatai helyesbítését vagy törlését, illetve korlátoznia azok kezelését, valamint kifogással élnie azok kezelésével szemben;
 • az illetékes felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga;
 • a profilalkotást magában foglaló olyan automatizált döntéshozatal ténye, amely joghatással járhat az adatalanyra nézve, vagy jelentős mértékben érinti őt; ezekben az esetekben szükséges legalább ésszerűen érdemi tájékoztatást adni az érintettnek az efféle adatkezelés alkalmazott módszeréről csakúgy, mint annak jelentőségéről és előre várható következményeiről.

Az adatalanynak joga van a CSPII által kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez. Kérésre a CSPII-nak helyesbítenie kell az általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

Az adatalanynak jogában áll, hogy kifogással éljen a személyes adatok kezelésével szemben, ami szükséges a közérdekből ellátandó feladat végrehajtásához, vagy amikor a CSPII-hoz közhatalmi feladatok vannak rendelve, csakúgy mint ha az adatalanyt érintő személyesadat-kezelés a CSPII jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. Ilyen esetben a CSPII nem kezelheti tovább a szóban forgó személyes adatokat, ha nincs olyan bizonyítottan súlyos indok, amely elsőbbséget élvez a CSPII érdekeivel, jogaival vagy szabadságaival szemben, vagy amely a CSPII jogi igényeinek a megalapozásában, érvényre juttatásában vagy védelmében áll.

Az adatalanynak joga van a CSPII által kezelt személyes adatainak korlátozására. A CSPII-nak korlátoznia kell a személyes adatok kezelését, ha:

 • az adatalany cáfolja a személyes adat pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időre terjed ki, ami a CSPII-nak ahhoz szükséges, hogy ellenőrizze, hitelesítse és igazolja a személyes adat pontosságát;
 • a személyes adat kezelése törvénytelen, viszont az adatalany elutasítja a személyes adat törlését, és ehelyett annak korlátolt használatát kéri;
 • a CSPII-nak nincs többé szüksége a személyes adat kezelésére, de az adatalany igényli ennek fenntartását jogi igényeinek megalapozására, érvényre juttatására vagy védelmére;
 • az adatalany kifogást emelt a szóban forgó személyes adat kezelése ellen, amely azonban szükséges a CSPII által ellátott közérdekű feladat teljesítéséhez vagy a CSPII-hoz rendelt közhatalom gyakorlásához, illetve ahhoz, hogy a CSPII érvényesítse ama érdekeit, amelyekre feljogosítást nyert, beleértve az eme szabályozás alapján zajló profilalkotást, addig, amíg igazolást nyer, hogy az adatkezelő legitim indokai fölébe helyeződnek-e az adatalany legitim indokainak.

Ha a személyes adatok kezelése korlátozás alá kerül, a szóban forgó személyes adatokat (a mentésük kivételével) kizárólag az adatalany beleegyezésével, illetve jogi igények megalapozásához, érvényre juttatásához vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez vagy az Európai Unió, illetve valamely uniós tagállam alapvető közérdekéhez kapcsolódóan szabad kezelni.

Az adatalanynak joga van a CSPII által kezelt személyes adatainak hordozhatóságához. Kérésre a CSPII a kérvényező adatalany személyes adatait tagolt, rendszeresítetten használt és géppel olvasható formátumban rendelkezésére kell bocsássa annak az adatkezelőnek, amelyet az adatalany megjelöl. Mindazonáltal a hordozhatóság jogának érvényesítése nem érintheti kedvezőtlenül más személyek jogait és szabadságait.

Az érintett a fentebb említett összes jogos követelését egy a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levél vagy a korábban megadott postacímre küldött hagyományos levél révén érvényesítheti. A kérelmek ügyében indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kézhezvételtől/érkeztetéstől számított egy hónapon belül, el kell járni. Kivételes esetekben, tekintettel a kérelmek esetlegesen összetett vagy nagyszámú voltára, a CSPII további két hónappal meghosszabbíthatja a feldolgozás határidejét (amiről az érintettet haladéktalanul értesíteni köteles).

Mi a bevett eljárás, ha az adatalany nincs megelégedve azzal a móddal, ahogy a CSPII a személyes adatait kezeli?

Ha az érintett nincs megelégedve azzal a móddal, ahogyan a CSPII az ő személyes adatait kezeli, értve ez alatt azt, hogy az illető megítélése szerint a CSPII törvénytelenül vagy bizonyos szabályokat megszegve, illetve egyes jogait megsértve jár el, panaszával az illetékes felügyeleti hatóságot kell megkeresnie.

Csehországban ez az Office for Personal Data Protection (székhely: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7; internetes elérhetőség: www: https://www.uoou.cz);

Magyarországon pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; internetes elérhetőség: https://www.naih.hu/) hatáskörébe tartozik.

VIII. Záró rendelkezések

A személyes adatok kezelésével összefüggésben felmerülő minden jogi viszony vonatkozásában Magyarország jogrendszerének szabályai irányadóak. Az illetékes magyar bíróságok jogosultak eljárni a CSPII és az érintett adatalanyok között esetlegesen felmerülő vitás esetekben.

A CSPII fenntartja a jelen általános adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt elvek módosításának, illetve a szövegezésen való változtatásnak a jogát. Ugyanakkor a CSPII-nak e-mailben (vagy más megfelelő módon) értesítenie kell az érintetteket az efféle változásokról legalább 30 nappal azok hatályba lépése előtt. Ha az érintetteknek a módosításokról és változtatásokról való tájékoztatása késve történik meg, akkor azok hatályba lépésének időpontja is módosul, az értesítések kézhezvételétől számított 30. napra halasztódik.

Az Általános adatvédelmi szabályzat jelen változata 2019. május 1-ével lép hatályba.

 • GDPR in Hungarian