Center for Study of Political Islam International

Ogólne zasady ochrony danych osobowych oraz informacje na temat ich przetwarzania

Wprowadzenie

Fundacja Centrum Studiów nad Politycznym Islamem (w skrócie CSPI) jako administrator Państwa danych osobowych ponosi odpowiedzialność za ich ochronę. Państwa dane będą przetwarzane rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Niniejsze zasady pozostają w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). CSPI pragnie poinformować osoby, których dane dotyczą o sposobie przetwarzania tych danych.

Zasady ogólne

CSPI będzie przetwarzać Państwa dane osobowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu ich przetwarzania. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe bez Państwa zgody wyłącznie w poniższych przypadkach:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CSPI (np. w zakresie księgowości);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CSPI.

W pozostałych przypadkach CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie Państwa zgody. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe, aby odpowiednio zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem do danych, ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. CSPI będzie przechowywać dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez CSPI?

 1. Dane osobowe członków CSPI będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia wykonania praw wynikających z członkostwa w CSPI lub sprawdzenia, czy obowiązki z niego wynikające są należycie wypełniane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1c.
 2. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe jej darczyńców w celu prowadzenia wewnętrznych spisów darowizn lub wydawania potwierdzeń ich otrzymania (w razie prośby ze strony darczyńcy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.b.
 3. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe odbiorców usług oraz produktów (np. kupujących książki) oraz dane osobowe dostawców usług oraz produktów (np. tłumaczy) w celu doprowadzenia do zawarcia umowy oraz realizacji zgłoszenia dotyczącego tej usługi lub produktu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.b.
 4. Dane osobowe osób zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu (newslettera), zaproszeń albo innych powiadomień o charakterze niekomercyjnym są przetwarzane w celu podjęcia tych działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.a i f.
 5. Dane osobowe osób zainteresowanych członkostwem w CSPI przetwarzane są w celu dokonania oceny możliwości ich przyjęcia, włączając w to ocenę spójności wartości oraz osobistego nastawienia aplikującego z wartościami i wizją CSPI. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.b i f.
 6. W celu realizacji głównych działań CSPI w pewnych przypadkach dane osobowe pozyskiwane są z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności internetu). Może to dotyczyć na przykład dziennikarzy lub innych osób publicznych. Dane te przetwarzane są na podstawie RODO 6.1.f.
 7. Ponadto CSPI będzie przetwarzać dane osobowe osób (członków albo nie) w celu ewentualnej ochrony swoich interesów w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.f.
 8. CSPI zobowiązane jest do przetwarzania dokumentów oraz zapisów księgowych zawierających dane osobowe osób w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez przepisy dotyczące księgowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest RODO 6.1.c.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez CSPI?

 1. W celu wykonania praw wynikających z członkostwa w CSPI lub sprawdzenia, czy obowiązki powiązane z nim są wypełniane CSPI będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, email, numer telefonu, stały adres zamieszkania. Pewne dane kontaktowe członka mogą zostać umieszczone za jego zgodą na stronie internetowej, w zaproszeniach na różne wydarzenia albo w innych materiałach CSPI, jeśli stanowi to rezultat podejmowanych przez niego działań lub pełnionej funkcji.
 2. W celu przechowania spisów darowizn oraz darczyńców CSPI będzie przetwarzać dane dostarczone przez darczyńcę w zakresie dotyczącym przekazanej darowizny oraz dane dotyczące wysokości darowizny pieniężnej (albo ewentualnie inne informacje umożliwiające identyfikację darowizny niepieniężnej). Darczyńca nie jest zobowiązany do podania danych dotyczących jego tożsamości, jeśli pragnie pozostać anonimowy. W tym przypadku nie będzie on żądać od CSPI potwierdzenia dokonanej przez niego darowizny.
 3. W celu zawarcia umowy oraz dostarczenia usługi lub produktu CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu, dane firmy, numer identyfikacyjny VAT, adres doręczenia, adres płatnika, informacje dotyczące dokonanej płatności oraz zamówionej usługi lub produktu.
 4. W celu rozesłania biuletynu (newslettera), zaproszeń lub innych powiadomień o charakterze niekomercyjnym CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
 5. W celu dokonania oceny wniosku osoby zainteresowanej członkostwem w CSPI następujące dane będą przetwarzane: imię i nazwisko, email, numer telefonu, stały adres zamieszkania, CV (wraz z fotografią) oraz dane z powszechnie dostępnych źródeł (np. media społecznościowe).
 6. W celu realizacji głównych działań CSPI następujące dane będą przetwarzane oraz pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł: imię i nazwisk, email, numer telefonu.
 7. W celu ochrony własnych interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu, dane firmy, informacje na temat dokonanej płatności oraz zamówionej usługi lub produktu, w tym sposobu ich dostarczenia, informacje na temat ewentualnych skarg oraz sposobu ich rozpatrywania.
 8. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o księgowości CSPI będzie przetwarzać dokumenty oraz zapisy księgowe.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jak długo CSPI będzie przetwarzać Państwa dane osobowe?

 1. W celu wykonania praw dotyczących członkostwa w CSPI, jak również możliwości sprawdzenia wypełnienia obowiązków z niego wynikających CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ustania członkostwa danej osoby w CSPI.
 2. W celu zawarcia umowy i dostarczenia usługi lub produktu CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ich dostarczenia.
 3. W celu wysłania biuletynu (newslettera), zaproszeń i innych niekomercyjnych powiadomień CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ustania członkostwa danej osoby w CSPI albo do czasu wyrażenia przez tę osobę braku zgody na przesyłanie takich powiadomień albo wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych osobowych.
 4. W celu przeprowadzenia oceny wniosku danej osoby o członkostwo w CSPI dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu podjęcia decyzji, czy dana osoba została uznana za członka CSPI.
 5. W celu ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym CSPI będzie przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 5 lat od chwili dostarczenia usługi lub produktu, ustania stosunku prawnego albo członkostwa.
 6. Dokumenty oraz zapisy księgowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi księgowości.

Inne informacje

Jak CSPI będzie przetwarzać dane osobowe?

CSPI zapewni ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa określonych w artykule 32 RODO. CSPI nie udostępni danych osobowych osobie trzeciej znajdującej się poza granicami Unii Europejskiej (np. krajowi lub organizacji międzynarodowej). CSPI nie udostępni tych danych za wyjątkiem wyżej wspomnianych przypadków.

W pewnych sytuacjach CSPI może korzystać z usług zewnętrznych dostawców (np. na potrzeby przechowywania książek, przygotowywania potwierdzeń dokonanej darowizny, złożenia deklaracji podatkowej etc.). CSPI zawarła umowę o przetwarzanie danych osobowych z każdym z takich dostawców, która zapewnia, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z prawem. CSPI nie przekaże dostawcom więcej danych osobowych niż jest to konieczne do wykonania określonego zleconego zadania.

Prawa osób, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO 7.3).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych osobowych, które CSPI przetwarza (RODO 17). CSPI nie wyrazi zgody na usunięcie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego dotyczącego ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, które CSPI przetwarza (RODO 15).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania danych osobowych, które CSPI przetwarza (RODO 16).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej CSPI, jak również przetwarzanie danych osobowych wpływających na osobę, której dane dotyczą, które jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów CSPI (RODO 21).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (RODO 18). Jeśli przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, te dane mogą być przetwarzane (za wyjątkiem ich przechowywania) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą albo ze względu na ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, albo ze względu na ochronę praw innych osób fizycznych lub prawnych, albo ze względu na interes publiczny UE lub państwa członkowskiego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, które CSPI przetwarza (RODO 20). Na żądanie takiej osoby CSPI przekaże dane osobowe innemu administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Niemniej jednak realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Osoba, której dane dotyczą może dochodzić wyżej wspomnianych praw drogą mailową na adres [email protected] lub listownie na wcześniej wskazany adres CSPI. Wniosek taki zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na poziom skomplikowania sprawy albo liczbę wniosków CSPI może przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, informując niezwłocznie o tym osobę zainteresowaną.

Jak wygląda postępowanie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki jej dane są przetwarzane przez CSPI?

Jeśli osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania jej danych przez CSPI, np. jeśli uważa, że CSPI przetwarza je w sposób sprzeczny z prawem albo doszło do naruszenia praw, może zwrócić się do organu nadzorczego ze skargą. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Dokument aktywny od 01.05.2019.

Menu

 • GDPR in English