Boek is toegevoegd aan de winkelwagen!

Jouw winkelwagen

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

Je hebt geen boeken in jouw winkelwagen

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Leverancier, Overwegingen 

 

1.1 Deze licentie en zakelijke bepalingen en voorwaarden (hierna: de "Bepalingen en Voorwaarden" van het Centrum voor de Studie van Politieke Islam, z.s. (hierna: de "Aanbieder"), met maatschappelijke zetel met maatschappelijke zetel te Lidická 700/19, 60200 Brno,

Id. Nr .: 03570894, onder dossiernummer No. 20110 met het Regionaal Hof in Brno geregistreerd, e-mail adres: info@cspii.org, regelen de wederzijdse rechten en plichten tussen de Aanbieder en de andere partij in de contractuele relatie (hierna: de "Gebruiker"). Deze rechten en plichten ontstaan in verband met de door de Aanbieder aangeboden diensten via het web portaal www.cspii.org (hierna: de "Portal").

 

1.2 De gebruiker kan ofwel een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Minderjarigen mogen de portal gebruiken met de instemming en onder toezicht van hun wettelijke vertegenwoordiger.

 

1.3 Rechtsverhoudingen tussen de Aanbieder en de Gebruiker niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden worden geregeld door Aktenummer 89/2012 Coll., Het Burgerlijk Wetboek, Aktenummer  634/1992 Coll., Inzake consumentenbescherming, en Aktenummer 101/2000 Coll., over de bescherming van persoonsgegevens en over wijzigingen van bepaalde wetten, zoals aangepast, en de daarmee verband houdende Wet en regelgeving. Tegelijkertijd is deze juridische relatie onderworpen aan alle wetten en regels van de EU.

 

1.4 De Aanbieder behoudt zich het recht te wijzigen of deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.

 

Artikel 2 - Definities

2.1 In het kader van deze bepalingen en voorwaarden, betekent de service het maken van de e-book (zie artikel 2, paragraaf 2.2) toegankelijk voor de gebruiker door de aanbieder voor een vergoeding, met het oog op persoonlijk gebruik van de gebruiker en het verstrekken van een licentie voor het e-boek te gebruiken op de wijze en reikwijdte bepaald door deze Bepalingen en Voorwaarden.

 

2.2 In het kader van deze Bepalingen en Voorwaarden betekent het e-book elk toegankelijk gemaakt en omgezet werk in een elektronisch gegevensbestand in de volgende formaten: Mobi (Kindle), Adobe PDF, ePUB. De Aanbieder kan niet garanderen dat alle e-boeken in alle hierboven gespecificeerde formaten beschikbaar worden gemaakt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld kunnen een dergelijk werk andere bestanden bevatten - foto's, afbeeldingen, audio-visuele opnamen, etc.

 

2.3 In het kader van deze Bepalingen en Voorwaarden betekent downloaden het maken van een permanente of tijdelijke elektronische kopie van het gegevensbestand met het werk (e-book) door de Gebruiker op zijn of haar verzoek. Downloaden is mogelijk gemaakt door de Aanbieder via de Portal. Voor iedere individuele download, is de Gebruiker verplicht om het overeengekomen bedrag te betalen aan de bankrekening van de Aanbieder.

 

Artikel 3 - Aankoop van e-books en rechten die voortvloeien uit gebrekkige uitvoering

 

3.1 De gebruiker moet zijn of haar geldig e-mailadres invoeren om de dienst uit te voeren. De Aanbieder behoudt zich het recht om voor de dienst de ingevoerde data van de bestelling te verwerken. De Aanbieder kan zulke gegevens in de relevante e-book meenemen.

 

3.2 De wijze en procedure van het bestellen van de dienst wordt door de provider vastgesteld. De gebruiker is vrij om een dienst aangeboden door de Aanbieder te selecteren, in het bijzonder uit de selectie van e-books, volgens de voorkeuren van de gebruiker. De geselecteerde e-book wordt vervolgens in de "virtuele winkelwagen" gezet, als de gebruiker de bestelling wilt afronden en betalen gaat hij of zij door naar het "uitchecken". Na een correcte betaling, wordt het e-book mogelijk met de indentificatiegegevens van de gebruiker binnen enkele seconden aangemaakt (zie artikel 3, paragraaf 3.1) en beschikbaar gesteld om te downloaden. Tegelijkertijd wordt hetzelfde bestelde boek in de vorm van een download link gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker.

 

3.3 Op grond van artikel 1837 (l), van Wet no. 89/2012 Coll., heeft de gebruiker geen recht op het terugtrekken uit een reeds betaalde inkooporder aangezien de bestelling de levering is van digitale inhoud die niet gegeven wordt op een fysieke gegevensdrager en niet onderworpen is aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 14-daagse periode voor de terugtrekking van de bestelling om welke redeneringen en zonder rechtvaardiging. De gebruiker kan niet terugtrekken uit een reeds betaalde bestelling op basis van een bewering dat de gebruiker niet weet dat de bestelling betreft een e-book is en niet een fysiek boek.

 

3.4 De Aanbieder garandeert dat de goederen bij aflevering de vereiste eigenschappen zal hebben, vrij zijn van gebreken en aan de wet- en regelgeving voldoen. Indien de goederen niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, met name als het gegevensbestand een boek bevat dat verschillend is van het gekochte boek door de Gebruiker, of als het e-book gegevensbestand onvolledig, beschadigd of onleesbaar is op compatibele apparaten, kan de gebruiker zijn of haar rechten uitoefenen op basis van gebrekkige nakomingen (indienen van een klacht). De Gebruiker is gerechtigd om zijn of haar rechten uit te oefenen die voortvloeien uit een gebrek in de geleverde goederen binnen 24 maanden na de levering van de goederen. De Gebruiker zal zijn of haar rechten uitoefenen op basis van gebrekkige uitvoeringen op het adres van de Aanbieder of via e-mail op info@cspii.org. De klacht moet tenminste het aantal van de bestelling bevatten, de naam van de gekochte goederen en een beschrijving van de geconstateerde gebreken. 

 

3.5 De Aanbieder zal binnen 30 dagen na ontvangst de klacht oplossen. Indien de klacht gegrond is, is de Aanbieder verplicht om het defect bestand te repareren of de aankoopprijs aan de gebruiker binnen de genoemde termijn terug te betalen. 

 

3.6 De Gebruiker kan zijn of haar rechten uitoefenen op basis van gebrekkige uitvoering of rechten geassocieerd met terugtrekking uit het koopcontract door middel van Online Dispute Resolution bij de Czech Trade Inspection Authority (Česká obchodní inspekce; internetadres: www.coi.cz).

 

Artikel 4 - Dienstverlening en de Prijs

 

4.1 De aangegeven prijzen van alle elektronische werken die door de Aanbieder zijn voorzien zijn inclusief belasting op de toegevoegde waarde (hierna: de "BTW").

 

4.2 De dienst wordt verstrekt bij de uitvoering van de bestelling. Uitvoering van de bestelling betekent dat de betaling van de respectieve prijs (dat wil zeggen creditering van de gevraagde bedrag op de rekening van de Aanbieder).

 

4.3 De Gebruiker is verplicht om zijn of haar bestelling en alle daarin aangegeven details te controleren. De Aanbieder mag niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door fouten of door de aangegeven onjuiste gegevens. 

 

Artikel 5 - Contractuele Relaties

 

5.1 Afgezien van het downloaden van het werk, heeft de Gebruiker het recht om een ander exemplaar van het werk te maken voor zijn of haar persoonlijk gebruik. De Gebruiker erkent dat de wettelijke bepalingen en voorwaarden van de dienst met betrekking tot een specifiek werk en de reikwijdte van het gebruik van het werk technisch kan worden beperkt door middel van DRM (Digital Rights Management, aangezien technische controlemiddel of beperking van het gebruik van digitale inhoud met als doel heeft te zorgen dat de inhoud wordt gebruikt in naleving van het auteursrecht en licentievoorwaarden verbonden met de inhoud). De wettelijke bepalingen en voorwaarden van de diensten met betrekking tot een specifiek werk en de omvang van het gebruik van de afzonderlijke werken kunnen verschillen naargelang de reikwijdte van de licenties die door rechthebbenden aan de aanbieder zijn gemachtigd.

 

5.2 De Gebruiker mag het werk niet veranderen of anderszins belemmeren of het samenvoegen met ander werk. De Gebruiker mag het werk niet vertalen of naar een ander vorm omzetten, bijv. een boekvorm. De Gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

5.3 De Gebruiker heeft geen recht om de technische middelen van de auteursrechtelijke bescherming te omzeilen, die beschouwd wordt als schending van het auteursrecht op grond van artikel 43 (1) van Wet No 121/2000 Coll., betreffende het auteursrecht (hierna: "Auteurswet"), zoals gewijzigd.

 

5.4 De aankoop verleent de Gebruiker geen rechten voor het gebruiken van de geregistreerde merken, boektitels, bedrijfslogo's of patenten, tenzij anders is bepaald.

 

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

 

6.1 De betaling kan via de PayPal betalingsnetwerk worden uitgevoerd.

 

6.2 Bij een onjuiste aankoopprijs aangerekend door de Aanbieder, kan de Gebruiker een klacht tegen de transactie indienen. De Gebruiker moet de Aanbieder schriftelijk van deze klacht laten weten binnen de 30 dagen van de ten onrechte in rekening gebrachte betaling.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de dienst veroorzaakt door interferentie van derden met de functionaliteit van de Portal of het gebruikersaccount, of defecten als gevolg van het gebruik van de Portal of het gebruikersaccount die afwijkt van hun doel.

 

7.2 De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van het datanetwerk van de Gebruiker, de functionaliteit van het publiek datanetwerk, de functionaliteit van de hardware en software van de Gebruiker, noch voor eventuele derde partij interferentie met de software van de Gebruiker.

 

7.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het onvermogen van de gebruiker om het werk te downloaden of te lezen als de Gebruiker geen eigenaar is van de software of hardware die nodig zijn voor het downloaden en lezen van de e-books in de hierboven omschreven formaten.

 

7.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor elke schending van deze Bepalingen en Voorwaarden.

 

7.5 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten beschouwd als een schending van het auteursrecht in het kader van Wet No 121/2000 Coll., De Auteurswet, zoals gewijzigd.

 

Artikel 8 - Bescherming Persoonsgegevens en commerciële communicatie

 

8.1 Door het bestellen van de dienst, gaat de gebruiker akkoord met het verstrekken van zijn of haar persoonlijke gegevens bestaande uit het e-mail adres en de PayPal-rekeningnummer (hierna gezamenlijk als "Persoonlijke gegevens").

 

8.2 De Gebruiker stemt in met de verwerking van Persoonsgegevens door de Aanbieder ten behoeve van administratie bijhouden en identificatie van de gebruiker.

 

8.3 Persoonlijke gegevens zullen alleen worden verwerkt voor een noodzakelijke tijdsperiode.

 

8.4 De Aanbieder stemt ermee in om dergelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van de gebruiker niet worden geschonden, met name met het oog op de bescherming van zijn of haar menselijke waardigheid. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder wet no 101/2000 Coll., over de bescherming van persoonsgegevens, en de Wet 89/2012 Coll., De Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd.

 

8.5 In het geval dat de beveiliging van Persoonsgegevens in gevaar komt, is de Aanbieder verplicht alle gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Als de Gebruiker schade lijdt als gevolg van onvoldoende beveiliging van Persoonsgegevens, zal de Aanbieder het volledige bedrag voor de schade aan de Gebruiker compenseren.

 

8.6 De Aanbieder is verantwoordelijk voor het verwerken van de Gebruiker's Persoonsgegevens. De Aanbieder heeft een geheimhoudingsplicht in de zin van artikel 15 van de Wet No 101/2000 Coll.

 

8.7 De gebruiker heeft het recht op het ontzeggen van instemming met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het adres van de Aanbieder. Een elektronisch bericht wordt beschouwd als een schriftelijke mededeling.

 

8.8 Indien de Gebruiker toestemming geeft om nadere informatie van de Aanbieder te ontvangen, geeft hij of zij daardoor een herroepelijk toestemming aan de Aanbieder om commerciële informatie en informatie gepaard met goederen, diensten of andere activiteiten van de Aanbieder naar de opgegeven e-mailadres van de Gebruiker te sturen.

 

Artikel 9 - Slotbepalingen

 

9.1 Rechtsverhoudingen tussen de Aanbieder en de Gebruikers zijn onderworpen aan de geldende wet- en regelgeving van de Tsjechische Republiek, met uitsluiting van elk conflict-van-wetsregels.

 

9.2 Indien een van deze Bepalingen en Voorwaarden ongeldig is/wordt of ineffectief, zal een nieuwe bepaling die zo dicht mogelijk bij de betekenis van de nietige of ongeldige bepaling staat de nietige of ongeldige bepaling vervangen. Ongeldigheid of ineffectiviteit van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en de effectiviteit van de andere bepalingen.

 

9.3 Deze Bepalingen en Voorwaarden zijn geldig vanaf 4 mei 2016.

 

Vind je CSPI nuttig?