Center for the Study of Political Islam

Ogólne zasady ochrony danych osobowych oraz informacje na temat ich przetwarzania

Wprowadzenie

CSPI International, z.s. (Center for the Study of Political Islam), Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Czechy, IČO 03570894 (w skrócie CSPI) jako administrator Państwa danych osobowych ponosi odpowiedzialność za ich ochronę. Państwa dane będą przetwarzane rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Niniejsze zasady pozostają w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

CSPI pragnie poinformować osoby, których dane dotyczą o sposobie przetwarzania tych danych.

Zasady ogólne

CSPI będzie przetwarzać Państwa dane osobowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu ich przetwarzania. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe bez Państwa zgody wyłącznie w poniższych przypadkach:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CSPI (np. w zakresie księgowości);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CSPI.

W pozostałych przypadkach CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

CSPI będzie przetwarzać dane osobowe, aby odpowiednio zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem do danych, ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. CSPI będzie przechowywać dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez CSPI?

 1. Dane osobowe członków CSPI będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia wykonania praw wynikających z członkostwa w CSPI lub sprawdzenia, czy obowiązki z niego wynikające są należycie wypełniane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO 6.1c).
 2. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe jej darczyńców w celu prowadzenia wewnętrznych spisów darowizn lub wydawania potwierdzeń ich otrzymania (w razie prośby ze strony darczyńcy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc wykonanie umowy (RODO 6.1.b).
 3. CSPI będzie przetwarzać dane osobowe odbiorców usług oraz produktów (np. kupujących książki) oraz dane osobowe dostawców usług oraz produktów (np. tłumaczy) w celu doprowadzenia do zawarcia umowy oraz realizacji zgłoszenia dotyczącego tej usługi lub produktu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc wykonanie umowy (RODO 6.1.b).
 4. Dane osobowe osób zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu (newslettera), zaproszeń albo innych powiadomień o charakterze niekomercyjnym są przetwarzane w celu podjęcia tych działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc zgoda wyrażona przez członków CSPI, jak również realizacja prawnie uzasadnionego interesu CSPI (RODO 6.1.a i f). W tym wypadku prawnie uzasadniony interes dotyczy możliwości dostarczenia zainteresowanym osobom istotnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez CSPI.
 5. Dane osobowe osób zainteresowanych członkostwem w CSPI przetwarzane są w celu dokonania oceny możliwości ich przyjęcia, włączając w to ocenę spójności wartości oraz osobistego nastawienia aplikującego z wartościami i wizją CSPI. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc wykonanie umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu CSPI (RODO 6.1.b i f).
 6. W celu realizacji głównych działań CSPI w pewnych przypadkach dane osobowe pozyskiwane są z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności internetu). Może to dotyczyć na przykład dziennikarzy lub innych osób publicznych. Dane te przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CSPI (RODO 6.1.f).
 7. Ponadto CSPI będzie przetwarzać dane osobowe osób (członków albo nie) w celu ewentualnej ochrony swoich interesów w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc realizacja prawnie uzasadnionego interesu CSPI (RODO 6.1.f).
 8. CSPI zobowiązane jest do przetwarzania dokumentów oraz zapisów księgowych zawierających dane osobowe osób w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez przepisy dotyczące księgowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc wypełnienie obowiązku prawnego (RODO 6.1.c).

Zakres przetwarzania danych osobowych

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez CSPI?

 1. W celu wykonania praw wynikających z członkostwa w CSPI lub sprawdzenia, czy obowiązki powiązane z nim są wypełniane CSPI będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, email, numer telefonu, stały adres zamieszkania. Pewne dane kontaktowe członka mogą zostać umieszczone za jego zgodą na stronie internetowej, w zaproszeniach na różne wydarzenia albo w innych materiałach CSPI, jeśli stanowi to rezultat podejmowanych przez niego działań lub pełnionej funkcji.
 2. W celu przechowania spisów darowizn oraz darczyńców CSPI będzie przetwarzać dane dostarczone przez darczyńcę w zakresie dotyczącym przekazanej darowizny oraz dane dotyczące wysokości darowizny pieniężnej (albo ewentualnie inne informacje umożliwiające identyfikację darowizny niepieniężnej). Darczyńca nie jest zobowiązany do podania danych dotyczących jego tożsamości, jeśli pragnie pozostać anonimowy. W tym przypadku nie będzie on żądać od CSPI potwierdzenia dokonanej przez niego darowizny.
 3. W cela zawarcia umowy oraz dostarczenia usługi lub produktu CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu, dane firmy, numer identyfikacyjny VAT, adres doręczenia, adres płatnika, informacje dotyczące dokonanej płatności oraz zamówionej usługi lub produktu.
 4. W celu rozesłania biuletynu (newslettera), zaproszeń lub innych powiadomień o charakterze niekomercyjnym CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
 5. W celu dokonania oceny wniosku osoby zainteresowanej członkostwem w CSPI następujące dane będą przetwarzane: imię i nazwisko, email, numer telefonu, stały adres zamieszkania, CV (wraz z fotografią) oraz dane z powszechnie dostępnych źródeł (np. media społecznościowe).
 6. W celu realizacji głównych działań CSPI następujące dane będą przetwarzane oraz pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł: imię i nazwisk, email, numer telefonu.
 7. W celu ochrony własnych interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym CSPI będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, numer telefonu, dane firmy, numer identyfikacyjny VAT, adres doręczenia, adres płatnika, informacje na temat dokonanej płatności oraz zamówionej usługi lub produktu, w tym sposobu ich dostarczenia, informacje na temat ewentualnych skarg oraz sposobu ich rozpatrywania.
 8. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o księgowości CSPI będzie przetwarzać dokumenty oraz zapisy księgowe.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jak długo CSPI będzie przetwarzać Państwa dane osobowe?

 1. W celu wykonania praw dotyczących członkostwa w CSPI, jak również możliwości sprawdzenia wypełnienia obowiązków z niego wynikających CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ustania członkostwa danej osoby w CSPI.
 2. W celu zawarcia umowy i dostarczenia usługi lub produktu CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ich dostarczenia.
 3. W celu wysłania biuletynu (newslettera), zaproszeń i innych niekomercyjnych powiadomień CSPI będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie do czasu ustania członkostwa danej osoby w CSPI albo do czasu wyrażenia przez tę osobę braku zgody na przesyłanie takich powiadomień albo wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych osobowych.
 4. W celu przeprowadzenia oceny wniosku danej osoby o członkostwo w CSPI dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu podjęcia decyzji, czy dana osoba została uznana za członka CSPI.
 5. W celu ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym CSPI będzie przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 4 lat od chwili dostarczenia usługi lub produktu, ustania stosunku prawnego albo członkostwa.
 6. Dokumenty oraz zapisy księgowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi księgowości.

Inne informacje

Jak CSPI będzie przetwarzać dane osobowe?

CSPI zapewni ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa określonych w artykule 32 RODO. CSPI nie udostępni danych osobowych osobie trzeciej znajdującej się poza granicami Unii Europejskiej (np. krajowi lub organizacji międzynarodowej). CSPI nie udostępni tych danych za wyjątkiem wyżej wspomnianych przypadków.

W pewnych sytuacjach CSPI może korzystać z usług zewnętrznych dostawców (np. na potrzeby przechowywania książek, przygotowywania potwierdzeń dokonanej darowizny, złożenia deklaracji podatkowej etc.). CSPI zawarła umowę o przetwarzanie danych osobowych z każdym z takich dostawców, która zapewnia, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z prawem. CSPI nie przekaże dostawcom więcej danych osobowych niż jest to konieczne do wykonania określonego, zleconego zadania.

Ciasteczka (pliki cookies) i analizy Google (Google Analytics)

Osoba odwiedzająca stronę CSPI wyraża zgodę na to, że ciasteczka mogą być przechowywane przez Google LLC, Nextcloud GmbH lub inne firmy na jej urządzeniu. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, bez których CSPI nie jest w stanie zapewnić pełnej funkcjonalności strony internetowej. Oprócz tego, ciasteczka są przetwarzanymi plikami protokołu logowania zapisywanymi na serwerach CSPI. Zapisane informacje zawierają dla przykładu adres IP, stronę CSPI, która została otwarta, kod statusu http oraz identyfikację komputera danej osoby. Te informacje będą przetwarzane automatycznie jako część operacji serwera internetowego zapewniających jego bezbłędne działanie.

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki ciasteczek. Mogą Państwo dezaktywować funkcję ich przechowywania w przeglądarce oraz usunąć ciasteczka w każdym czasie. Należy zwrócić uwagę, że bez ciasteczek korzystanie z naszych usług przez stronę internetową może być utrudnione lub niemożliwe. Poprzez ustawienia w przeglądarce mogą Państwo także nie dopuścić do przechowywania określonych typów ciasteczek (np. należących do osób trzecich), np. by uniemożliwić śledzenie stron internetowych. Dalsze informacje odnaleźć można w sekcji pomocy przeglądarki.

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych. Wykorzystuje ona ciasteczka w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na ten temat zbierane są w formie ciasteczek. Zazwyczaj są one zapisywane i przechowywane na serwerach Google w USA. Zanim zostaną jednak przesłane Google maskuje i czyni anonimowym Państwa adres IP na terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany i maskowany przez serwery Google na terytorium USA. Na użytek dostawcy strony internetowej Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, zbierając raporty dotyczące aktywności na stronach dla ich operatorów i dostarczając inne usługi dotyczące korzystania z internetu dla dostawców stron. Google nie połączy Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przez siebie przechowywanymi.

Wtyczki mediów społecznościowych oraz streamingi video

CSPI korzysta z wtyczek Facebook oraz Twitter, jak również YouTube, aby połączyć się z YouTube. Wtyczki zostało zdezaktywowane na stronie CSPI jako ustawienie domyślne, aby podczas pobytu na niej żadne dane osobowe nie były wstępnie przekazywane do dostawców tych wtyczek. Wyłącznie przez kliknięcie na jeden z symboli sieci społecznościowej zostaną one aktywowane. Po ich aktywacji zawartość wtyczki zostanie przekazana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Państwa przeglądarki i zintegrowana przez nią ze stroną internetową. Wtyczki mogą zostać dezaktywowane w każdym czasie przez ustawienia przeglądarki (przez usunięcie odpowiednich ciasteczek należących do osób trzecich). Dalsze informacje odnaleźć można w sekcji pomocy przeglądarki.

Przez zintegrowanie wtyczki dane są automatycznie przesyłane do odpowiedniego dostawcy i mogą zostać przez niego zapisane. Dostawca otrzymuje powiadomienie, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto w danej sieci społecznościowej i się zalogowali, czy też nie. Jeśli są Państwo zalogowani, dostawca może przypisać te dane bezpośrednio do konta. Istnieje możliwość, że dostawca wtyczki wykorzysta te dane do stworzenia profili używania. CSPI nie ma wpływu na dane gromadzone przez dostawców i ich przetwarzanie. Cel i zakres zgromadzonych danych, sposób ich przetwarzania oraz wykorzystania przez dostawców wtyczek, Państwa prawa z tym związane oraz opcje zmiany tych ustawień w celu ochrony sfery prywatności można odnaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich dostawców:

Prawa osób, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych osobowych, które CSPI przetwarza. Jako administrator danych osobowych CSPI jest zobowiązane niezwłocznie usunąć dane osobowe, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone lub przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma innego prawnie uzasadnionego powodu ich przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu i nie ma żadnej nadrzędnej i uzasadnionej podstawy dalszego przetwarzania danych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny przewidziany w prawie UE albo prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.

CSPI nie wyrazi zgody na usunięcie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego dotyczącego ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, które CSPI przetwarza. Na podstawie żądania, także wniesionego w przyszłości, CSPI udzieli osobie, której dane dotyczą (w okresie, w którym CSPI przetwarza dane osobowe) informacji na temat:

 • celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • odbiorców lub ich kategorii, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • okresu, w którym CSPI przechowuje dane osobowe lub kryteriów służących jego ustaleniu;
 • prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania albo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania;
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym również profilowania, który wywołuje skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą albo w znaczący sposób na nią wpływa. W tych przypadkach konieczne jest przynajmniej podanie istotnych informacji na temat zasad podejmowania decyzji, jak również znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania danych dla osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania danych osobowych, które CSPI przetwarza. Na jej żądanie CSPI wniesie poprawki w nieprawidłowych danych osobowych, które są przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej CSPI, jak również przetwarzanie danych osobowych wpływających na osobę, której dane dotyczą, które jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów CSPI.

W takim przypadku CSPI nie będzie przetwarzać takich danych osobowych, o ile nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń CSPI.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. CSPI ograniczy przetwarzanie danych osobowych, jeśli:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający CSPI sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • CSPI nie potrzebuje już danych osobowych do celu ich przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej CSPI, jak również niezbędnych CSPI do zaspokojenia uzasadnionych interesów, włączając w to profilowanie oparte o te przepisy - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy CSPI są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, te dane mogą być przetwarzane (za wyjątkiem ich przechowywania) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą albo ze względu na ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, albo ze względu na ochronę praw innych osób fizycznych lub prawnych, albo ze względu na interes publiczny UE lub państwa członkowskiego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, które CSPI przetwarza. Na żądanie takiej osoby CSPI przekaże dane osobowe innemu administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Niemniej jednak realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Osoba, której dane dotyczą może dochodzić wyżej wspomnianych praw drogą mailową na adres info@cspii.org lub listownie na wcześniej wskazany adres CSPI. Wniosek taki zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na poziom skomplikowania sprawy albo liczbę wniosków, CSPI może przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące (CSPI niezwłocznie poinformuje osobę, której dane dotyczą o takiej sytuacji).

Jak wygląda postępowanie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki jej dane są przetwarzane przez CSPI?

Jeśli osoba, której dane dotyczą nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania jej danych przez CSPI, np. jeśli uważa, że CSPI przetwarza je w sposób sprzeczny z prawem albo doszło do naruszenia pewnych praw, może zwrócić się do organu nadzorczego ze skargą. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Postanowienia końcowe

CSPI może zmieniać lub poprawiać brzmienie powyższych zasad. W takim przypadku CSPI poinformuje osoby, której dane dotyczą o dokonanych zmianach pocztą elektroniczną (albo ewentualnie w inny odpowiedni sposób) na 30 dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian. Jeśli osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana w późniejszym czasie, zmiany i poprawki będą obowiązywać po 30 dniach od tej chwili.

Menu