Center for the Study of Political Islam

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir informacija apie asmens duomenų tvarkymą

I. Įvadas

CSPI International, z. s. (Politinio Islamo studijų centras, z. s.), kurio registruota buveinė yra Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, įmonės kodas 03570894 (toliau – CSPI), kaip jūsų asmens duomenų tvarkytojas, atsako už jūsų privatumą. Jūsų duomenys yra tvarkomi tinkamai ir laikantis teisinių įsipareigojimų. Šių principų laikomasi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinant direktyvą 95/46/ES (BDAR).

Šiuo dokumentu CSPI informuoja visus duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymo būdą.

II. Bendrieji principai

CSPI tvarko jūsų asmens duomenis tiek, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti. CSPI tvarko asmens duomenis be jūsų sutikimo šiais atvejais:

 • kai CSPI yra laikomas atitinkančiu įstatymuose numatytus įpareigojimus (pvz., apskaitos įstatymas);
 • kai duomenys reikalingi abipusiam susitarimui vykdyti;
 • kai CSPI turi teisėtą interesą tvarkyti duomenis.

Kitais atvejais CSPI reikalingas jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

CSPI tvarko asmens duomenis, kad galėtų tinkamai apsaugoti nuo neleistinos prieigos prie duomenų, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. CSPI tvarko asmens duomenis tik tuo laikotarpiu, kai būtinai reikia.

III. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Kodėl CSPI reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis?

 1. CSPI narių asmens duomenis CSPI tvarko visų pirma tam, kad būtų galima įgyvendinti teises, susijusias su CSPI, taip pat patikrinti, ar įsipareigojimai, atsirandantys dėl narystės CSPI, yra vykdomi. Taigi asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6(1)(c) straipsnis).
 2. CSPI tvarko savo aukotojų asmens duomenis, kad galėtų saugoti vidinius aukojimo įrašus arba patvirtinti aukojimą (jei aukotojas to prašo). Taigi jūsų asmens duomenų tvarkymas teisiškai pagrįstas sutarties nuostatais (6 (1)(b) straipsniu dėl asmens duomenų apsaugos nuostatų).
 3. CSPI tvarko paslaugų ir produktų gavėjų asmens duomenis (pvz., gautus įsigyjant leidinius), taip pat paslaugų ir produktų teikėjų (pvz., vertėjų) asmens duomenis, kad galėtų sudaryti sutartis ir atitinkamai teikti paslaugos ar produkto prenumeratą. Taigi jūsų asmens duomenų tvarkymas teisiškai pagrįstas sutarties nuostatais ( 6 (1)(b) BDAR straipsniu).
 4. Norint įgyvendinti šią veiklą, tvarkomi asmens, suinteresuoto gauti naujienlaiškį, kvietimus ar kitus nekomercinius pranešimus, duomenys. Taigi asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra duomenų subjektų – CSPI narių arba teisėtai CSPI suinteresuotų asmenų – sutikimas (6 (1)(f) BDAR straipsnis). Šiuo atveju teisėtas interesas yra suinteresuotiems asmenims suteikiama galimybė susipažinti su atitinkama informacija apie CSPI veiklą.
 5. CSPI naryste suinteresuotų asmenų asmens duomenys tvarkomi svarstant galimybę priimti narį, vertinant asmeninio mąstymo nuoseklumą ir kitas savybes – kiek jos atitinka CSPI vertybes bei viziją. Taigi asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartinė veikla ir teisėti CSPI interesai (6 (1)(b) ir (f) BDAR straipsniai).
 6. Vadovaujantis pagrindiniais CSPI veiklos principais, kai kada asmens duomenys yra renkami iš viešai prieinamų išteklių (ypač interneto). Tai gali būti susiję, pavyzdžiui, su žurnalistais ar kitais visuomeniškai aktyviais asmenimis. Tokie asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais CSPI interesais (6 (1)(f) BDAR straipsnis).
 7. CSPI taip pat tvarko duomenų subjektų (narių ir ne narių) asmens duomenis, kad pateisintų savo interesus bet kokioje teisinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje. Taigi teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti CSPI interesai (str. 6 (1)(f) BDAR). Teisėtas interesas yra galimybė apsaugoti CSPI teises.
 8. CSPI privalo tvarkyti apskaitos dokumentus ir įrašus, kuriuose yra duomenų subjektų asmens duomenys, kad įvykdytų įsipareigojimus pagal įstatymą nr. 563/1991 dėl apskaitos. Taigi asmens duomenų tvarkymas yra teisiškai pagrįstas teisinių įsipareigojimų vykdymu (6 (1)(c) BDAR straipsnis).

IV. Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

 1. Kad būtų galima įgyvendinti teises dėl narystės CSPI, taip pat patikrinti, ar vykdomi įsipareigojimai, atsirandantys tapus nariu, CSPI tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, nuolatinį adresą. Kai kurie nario kontaktiniai duomenys jam sutikus gali būti atskleisti interneto svetainėje, kvietimuose į įvairius renginius ar kitoje CSPI medžiagoje, jei tai yra konkretaus nario veiklos ar funkcijos CSPI organizacijoje pasekmė.
 2. Norėdamas saugoti aukų ir aukotojų duomenis, CSPI tvarko aukotojo pateiktus duomenis apie aukojimą ir duomenis apie pateiktos piniginės aukos dydį (arba kitą informaciją, nurodančią nepiniginę auką). Aukotojas neprivalo pateikti duomenų apie savo tapatybę, jei nori likti anonimiškas ir šiuo atveju aukotojas nereikalauja, kad CSPI išduotų aukojimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Norėdamas sudaryti sutartį ir teikti paslaugą ar tiekti produktą CSPI paprastai tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, pristatymo adresą, atsiskaitymo adresą, informaciją apie atliktą mokėjimą, informacija apie užsakytą paslaugą ar produktą.
 4. Kad išsiųstų naujienlaiškius, kvietimus ar kitus nekomercinius pranešimus, CSPI paprastai tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį arba korespondencijos adresą.
 5. Norint įvertinti asmens, suinteresuoto tapti CSPI nariu, paraišką, paprastai reikalingi šie asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, nuolatinis adresas, gyvenimo aprašymas (su nuotrauka), duomenys iš laisvai prieinamų išteklių (pvz., socialinių tinklų).
 6. Siekiant įgyvendinti pagrindinę CSPI veiklą, iš laisvai prieinamų išteklių gaunami ir tvarkomi šie asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
 7. Siekdamas apginti savo interesus teisiniuose, administraciniuose ar baudžiamuosiuose procesuose, CSPI paprastai tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, pristatymo adresą, atsiskaitymo adresą, informaciją apie atliktą mokėjimą, informaciją apie užsakytą paslaugą ar produktą, informaciją apie produkto pristatymą ar paslaugos teikimą, informaciją apie galimus skundus ir jų apdorojimo būdus.
 8. Siekdamas įvykdyti įsipareigojimus pagal įstatymą nr. 563/1991 dėl apskaitos, CSPI tvarko apskaitos dokumentus ir apskaitos įrašus.

V. Asmens duomenims tvarkyti reikalingas laikotarpis

Kiek laiko CSPI tvarko jūsų asmens duomenis?

 1. Kad CSPI galėtų įgyvendinti teises, susijusias su naryste CSPI, taip pat suteikti galimybę peržiūrėti dėl narystės atsirandančius įsipareigojimus, CSPI tvarko asmens duomenis tik iki to momento, kai asmens narystė CSPI nustoja galioti.
 2. Siekdamas sudaryti sutartį ir teikti paslaugą ar tiekti produktą, CSPI tvarko asmens duomenis tik iki produkto pristatymo ar paslaugos suteikimo momento.
 3. Norėdamas išsiųsti naujienlaiškį, kvietimus ar kitus nekomercinius pranešimus, CSPI tvarko asmens duomenis iki to momento, kai asmens narystė CSPI nustoja galioti, arba iki to momento, kai konkretus asmuo nesutinka su komercinių pranešimų prenumerata arba prieštarauja konkrečiam asmens duomenų tvarkymo būdui.
 4. Siekiant įvertinti pareiškėjo tinkamumą tapti CSPI nariu, asmens duomenys tvarkomi tik iki to momento, kai priimamas sprendimas dėl pareiškėjo narystės CSPI.
 5. Siekdamas ginti interesus teisiniuose, administraciniuose ar baudžiamuosiuose procesuose, CSPI tvarko asmens duomenis ne ilgiau kaip 4 metus nuo produktų pristatymo, paslaugų suteikimo, sutartinių santykių ar narystės nutraukimo.
 6. Apskaitos dokumentai ir apskaitos įrašai turi būti buhalteriškai tvarkomi pagal įstatymo Nr. 563/1991 31 straipsnį, 5 kalendorinius metus nuo esamos datos.

VI. Kita informacija

Kaip CSPI tvarko jūsų asmens duomenis?

CSPI užtikrina asmens duomenų tvarkymo apsaugą taikant nustatytas saugumo priemones pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnį. CSPI nepateikia duomenų subjektų asmens duomenų trečiosioms šalims už ES ribų (t. y. asmens duomenys negali būti pateikti jokiai trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai). CSPI neatskleidžia asmens duomenų, išskyrus aiškiai paminėtus atvejus.

Tam tikrais atvejais CSPI gali naudotis išorinių tiekėjų paslaugomis (pvz., buhalterijos, aukų patvirtinimo rengimo, mokesčių deklaracijos apdorojimo ir kt.). Kartais tiekėjas yra vietinis CSPI filialas konkrečioje šalyje (Čekijoje jis yra „spolek CSPI Česká republika, z.s.“). CSPI su kiekvienu tiekėju sudaro asmens duomenų tvarkymo sutartį, užtikrinančią, kad tiekėjas tvarkytų jūsų asmens duomenis teisėtai. CSPI nepateikia tiekėjui daugiau asmens duomenų, nei būtina paskirtai užduočiai įvykdyti.

Slapukai ir „Google Analytics“

Duomenų subjektas, apsilankęs CSPI svetainėje, pripažįsta, kad slapukus jo (jos) įrenginyje gali išsaugoti bendrovė „Google“ LLC, „Nextcloud“ GmbH ar kitos įmonės. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, be kurių CSPI negali užtikrinti visiško svetainės funkcionalumo. Be to, slapukai yra apdoroti ir išsaugoti protokoliniai failai, įrašyti CSPI serveriuose. Įrašyta informacija yra, pvz., IP adresas, atidaromos CSPI svetainės tinklalapis, HTTP būsenos kodas ir duomenų subjekto kompiuterio identifikavimo duomenys. Ši informacija turi būti automatiškai apdorojama kaip interneto serverio veikimo dalis, siekiant, kad jis veiktų nepriekaištingai.

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos automatiškai priimti slapukus. Jūs galite išjungti funkciją, kad slapukai nebūtų saugomi jūsų naršyklėje ir ištrinti slapukus bet kuriuo metu. Atkreipkite dėmesį, kad be slapukų naudotis mūsų paslaugomis ir lankytis šioje svetainėje gali būti sunkiau dėl trikdymo arba neįmanoma. Savo naršyklės nustatymuose taip pat galite neleisti saugoti tam tikrų slapukų (pvz., trečiųjų šalių slapukų), jei, tarkim, norite išvengti žiniatinklio stebėjimo. Daugiau informacijos rasite naršyklės žinyno skiltyje.

Mūsų svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią atlieka „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus siekdama analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine. Informacija apie šios svetainės naudojimą renkama naudojant slapukus. Ji paprastai perduodama ir saugoma „Google Inc.“ serveriuose JAV. Prieš perduodama į JAV, „Google“ paslepia ir taip padaro jūsų IP adresą nematomą Europos Sąjungos teritorijoje arba ekonominėje erdvėje. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas ir užmaskuojamas „Google“ serverių JAV. „Google“ naudos šią informaciją svetainės teikėjo vardu, kad išanalizuotų, kaip naudojatės svetaine, rengdama svetainių operatoriams ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikdama kitą aptarnavimą, susijusį su svetainės veikla ir interneto naudojimu, svetainės paslaugų teikėjui. „Google“ nejungs jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis.

Socialinės žiniasklaidos papildiniai ir vaizdo transliacija

CSPI naudoja „Facebook“, „Twitter“ socialinių tinklų ir „YouTube“ bendrinimo papildinius, kad prisijungtų prie „YouTube“. Papildiniai CSPI tinklalapiuose buvo išjungti kaip numatytasis nustatymas, kad prieigos prie tinklalapio metu asmens duomenys iš pradžių nebūtų perduodami papildinių teikėjams. Tik spustelėję vieną iš atitinkamų socialinių tinklų simbolių, įjungsite papildinį. Pasibaigus aktyvinimui, socialinis tinklas turinį iš papildinio siunčia tiesiai į jūsų naršyklę, o paskui – į interneto svetainę. Papildinių aktyvumą bet kada galima išjungti naršyklės nustatymuose (ištrinant atitinkamus trečiosios šalies slapukus). Daugiau informacijos rasite naršyklės žinyno skiltyje.

Integruojant papildinį, duomenys automatiškai perduodami atitinkamam paslaugų teikėjui ir gali būti šio teikėjo išsaugoti. Teikėjas gauna pranešimą, kad jūs apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Tai daroma neatsižvelgus į tai, ar nustatėte vartotojo paskyrą atitinkamame socialiniame tinkle ir esate prisijungęs, ar ne. Jei prisijungėte prie socialinio tinklo, teikėjas gali klasifikuoti šiuos duomenis tiesiogiai jūsų vartotojo paskyroje. Egzistuoja galimybė, kad atitinkami papildinių teikėjai naudos duomenis naudojimo profiliams kurti. CSPI neturi jokios įtakos teikėjo surinktiems duomenims ir jų tęstiniam tvarkymui. Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, informaciją apie duomenų rinkimo tikslus ir kiekius bei tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, kurį atlieka papildinių teikėjai, taip pat apie su tuo susijusias jūsų teises bei nustatymų parinktis galite rasti atitinkamo teikėjo duomenų apsaugos dokumentuose.

VII. Duomenų subjekto teisės ir jų taikymo būdas

Kokias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turi duomenų subjektas?

Duomenų subjektas turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų panaikinti CSPI tvarkomi asmens duomenys. Kaip asmens duomenų valdytojas, CSPI privalo nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jeigu:

 • asmens duomenų nebereikia dėl tos priežasties, dėl kurios jie buvo surinkti ar tvarkomi;
 • duomenų subjektas atsiėmė savo sutikimą remdamasis tuo, kad asmens duomenys buvo tvarkomi nebelikus jokios teisėtos duomenų tvarkymo priežasties;
 • duomenų subjektas pareiškė prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo ir nėra jokių teisėtų priežasčių administratoriui tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenis privalu ištrinti, kad būtų įvykdyti įstatyminiai įsipareigojimai, laikomasi Europos Sąjungos teisės arba su administratoriumi susijusios narystės teisės.

CSPI negali sutikti su asmens duomenų ištrynimu, jei duomenis tvarkyti yra būtina norint įvykdyti įstatyminius įsipareigojimus dėl visuomeninių interesų visuomenės sveikatos apsaugos srityje arba siekiant nustatyti, atlikti ar apginti teisinius ieškinius.

Duomenų subjektas turi teisę prieiti prie asmens duomenų, kurie yra tvarkomi CSPI. Remdamasis prašymu ir ateityje, CSPI pateikia duomenų subjektui (tuo laikotarpiu, kai laikoma, kad CSPI tvarko asmens duomenis) informaciją apie:

 • asmens duomenų tvarkymo tikslą;
 • atitinkamų asmens duomenų kategoriją;
 • visus galimus gavėjus ar gavėjų kategorijas, kurios gali turėti prieigą prie asmens duomenų, ypač gavėjus trečiosiose valstybėse arba tarptautinėse organizacijose;
 • planuojamą laikotarpį, kuriuo CSPI saugo asmens duomenis, arba kriterijus, naudojamus nustatant tokį laikotarpį;
 • teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo;
 • teisę pareikšti prieštaravimą priežiūros institucijai;
 • tai, kad sprendimų priėmimas yra automatizuotas, įskaitant skirstymą profiliais, kuris turi teisinių pasekmių duomenų subjektui arba kuris daro didelį poveikį duomenų subjektui; tokiais atvejais reikia bent jau pagrįstos informacijos apie taikytą metodą, tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir tikėtinas pasekmes duomenų subjektui.

Duomenų subjektas turi teisę pataisyti CSPI apdorotus asmens duomenis. Subjektui paprašius, CSPI turi pataisyti netikslius asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi.

Duomenų subjektas turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris yra būtinas vykdant užduotį, atliekamą dėl visuomenės interesų arba naudojantis CSPI paskirta viešąja valdžia, taip pat asmens duomenų tvarkymu, darančio poveikį duomenų subjektui, kuris būtinas norint atitikti teisėtus CSPI interesus. Šiuo atveju, CSPI netvarko atitinkamų asmens duomenų, jei nėra jokių rimtų priežasčių, svarbesnių už CSPI interesus ar teises ir laisves, arba nesiekiama nustatyti, vykdyti ar apginti CSPI teisinių ieškinių.

Duomenų subjektas turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą CSPI. CSPI apriboja asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • duomenų subjektas per laiką, kuris CSPI būtinas asmens duomenų tikslumui patikrinti, paneigia asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o duomenų subjektas atsisako panaikinti asmens duomenis ir prašo apriboti jų naudojimą;
 • CSPI nebereikia tvarkyti asmens duomenų, tačiau duomenų subjektas to reikalauja, kad būtų apibrėžti, vykdomi ar apginti teisiniai ieškiniai;
 • duomenų subjektas pareiškė prieštaravimą dėl atitinkamo asmens duomenų tvarkymo, kuris yra būtinas atlikti užduotims, susijusioms su visuomenės interesais arba viešąja valdžia, priskirtoms CSPI; taip pat jei atitinkamai tvarkyti asmens duomenis yra būtina, kad CSPI galėtų įgyvendinti savo teises, įskaitant profiliavimą. Remiantis šiomis taisyklėmis, duomenys tvarkomi, kol bus patikrinta, ar administratoriaus teisėtos priežastys yra svarbesnės už duomenų subjektų teisėtas priežastis.

Jei asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, šie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų įrašymą) tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba dėl teisinių ieškinių apibrėžimo, vykdymo ar gynimo, dėl kitų asmenų teisių apsaugos, taip pat dėl esminių Europos Sąjungos arba šalies narės visuomenės interesų.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad asmens duomenys, kuriuos CSPI apdoroja, būtų perkelti. Pateikus prašymą, CSPI duomenų subjekto asmens duomenis struktūrizuotu, reguliariai naudojamu mašininio skaitymo formatu pateikia kitam duomenų subjekto paskirtam administratoriui. Vis dėlto teisė į perkeliamumą negali turėti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Duomenų subjektas gali reikalauti visų minėtų teisių elektroniniu paštu adresu info@cspii.org arba rašydamas laišką anksčiau nurodytu CSPI adresu. Paraiška turi būti tvarkoma nedelsiant ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo gavimo. Išimtiniais atvejais, priklausomai nuo sudėtingumo ir paraiškų kiekių, CSPI gali pratęsti laikotarpį dar dviem mėnesiams (CSPI nedelsdamas informuoja duomenų subjektą apie šį klausimą).

Kas daroma, jei duomenų subjektas nėra patenkintas tuo, kaip CSPI tvarko jo (jos) asmens duomenis?

Jeigu duomenų subjektas nėra patenkintas tuo, kaip CSPI tvarko jo asmens duomenis , t. y. jeigu jis (ji) mano, kad CSPI veikia neteisėtai arba kad buvo pažeistos vienos ar kitos teisės, jis gali rašyti skundą priežiūros institucijai. Čekijoje tai yra viena iš asmens duomenų apsaugos tarnybos kompetencijų (registruota buveinė – Pplk Sochora 27, 170 00 Praha 7; internete: https://www.uoou.cz).

VIII. Baigiamieji nuostatai

Visi teisiniai santykiai, kylantys dėl asmens duomenų tvarkymo, reglamentuoti Čekijos Respublikos teisine tvarka. Atitinkami Čekijos teismai yra įgalioti spręsti visus galimus ginčus tarp duomenų subjekto ir CSPI.

CSPI gali keisti arba taisyti šių BDAR principų formuluotę. CSPI duomenų subjektui apie bet kokį pakeitimą pranešama elektroniniu paštu (arba kitu tinkamu būdu) likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Jei duomenų subjektas informuojamas vėliau, pakeitimai ir pataisymai įsigalioja praėjus 30 dienų nuo tada, kai duomenų subjektas buvo informuotas apie pakeitimus ir pataisymus.

Ši BDAR principų versija įsigalioja 2019 m. birželio 11 d.

Menu