Kniha byla přidána do košíku!

Právo šaría v Evropě

Studie z knihy Právo šaría pro nemuslimy (Bill Warner, 2015)

Islámskému právu šaría podléhají všechny oblasti života včetně trestního řádu, politiky, ekonomiky i osobních záležitostí, jako je manželství, sexuální chování a oblékání. Toto právo je interpretací koránu a sunny (dokonalých slov a činů Mohameda). Proto se právo šaría považuje za svaté, na rozdíl od právních systémů vytvořených lidmi. Při interpretaci textů se sice objevují menší odchylky, ale ve společnosti je prosazováno vždy velmi podobně. Muslimové se však neshodují v tom, do jaké míry má být šaría ve společnosti uplatňována. [1] Zde uvádíme několik příkladů toho, jak je šaría uplatňována v různých oblastech života a jak se pohled muslimů na šaríu v různých dobách a na různých místech liší.

Ženská obřízka

Ženskou obřízku v Egyptě podstoupilo 91 % žen. [2] Od roku 2008 tam však je ženská obřízka oficiálně zakázaná. [3] V roce 2015 byl jeden egyptský lékař odsouzen za usmrcení třináctileté dívky, která zemřela po provedení ženské obřízky. [4]

Sebevražedné útoky

Džihád jako svatá válka proti nemuslimům, kteří jsou v islámu označováni jako „káfiři“. Účelem džihádu je rozšíření práva šaría. Pokud někdo zemře při džihádu a jeho motivace je zasvěcená Alláhovi, zrodí se v ráji. Mezi muslimy v Libanonu poklesla podpora sebevražedných útoků ze 74 % v roce 2002 na 33 % v roce 2013. Na druhou stranu na „okupovaných palestinských územích“ (tj. západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy) sebevražedné útoky podporuje 67 % muslimské populace. [5] 

Otroctví

Ačkoliv otroctví v poslední době (ve 20. století) na Blízkém východě není příliš rozšířené, v současnosti se právo šaría, které otroctví zahrnuje, přísně dodržuje v ISIS. [6] Je zjevné, že to, jak přísně se právo šaría uplatňuje, se mění s časem i místem; každá část šaríe může být dříve nebo později vynucena nebo naopak potlačena.
 
V současnosti si asi 75 % muslimské populace na Blízkém východě, v severní Africe a jižní a jihovýchodní Asii přeje, aby se právo šaría stalo oficiálním právním systémem, a asi 55 % muslimů tvrdí, že by se šaría měla uplatňovat pouze u následovníků islámské víry. [7] Podobný přístup k šaríi sdílí i evropští muslimové. To se jasně ukazuje zejména v oblastech, ve kterých se muslimské komunity výrazně rozrůstají nebo kde tvoří většinovou populaci. Přírůstek muslimské populace je znatelný i v Rakousku, kde se podíl muslimů mezi lety 2001–2012 zvýšil o 70 %, a v Německu, kde se v letech 2000–2009 zvýšil přibližně o 42 %. [8] V Anglii a Walesu se muslimská populace mezi lety 2001–2011 téměř zdvojnásobila. [9]
 
I když se muslimské komunity v Evropě poměrně rychle rozrůstají, tvoří dnes muslimové jen 6 % evropské populace. [10] Přesto se zde právo šaría již hojně užívá.
 
Následující text je stručným shrnutím toho, jak se právo šaría uplatňuje v Evropě. Rozdělili jsme ho do několika relevantních kategorií. Naše shrnutí však nelze považovat za úplný výčet. 
 
2. DEMOKRACIE VERSUS PRÁVO ŠARÍA V EVROPĚ 
 
Hlavní problém s uplatňováním práva šaría v demokratických evropských zemích spočívá v tom, že „pravidla práva šaría jsou s demokratickým režimem neslučitelná“. Tohle není žádný islámofobní názor, ale výrok Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) z roku 2003.
 
ESLP potvrdil rozhodnutí tureckého ústavního soudu, který došel k závěru, že sekularismus je jednou z nezbytných podmínek demokracie. Princip sekularismu zabraňuje tomu, aby stát upřednostňoval jakékoli náboženství nebo víru, a představuje základ svobody myšlení a rovnosti občanů před zákonem. Případný státní zásah k zachování sekulární povahy politického režimu se v demokratické společnosti považuje za nutnost. [11] 
 
Jelikož právo šaría diskriminuje ženy, vydal Evropský soud rezoluci, která se vztahuje k ochraně jejich zákonných práv: „není přípustné, aby svoboda vyznání byla záminkou, která by ospravedlňovala porušování práv žen, ať už otevřeně nebo skrytě, legálně nebo nelegálně, s formálním souhlasem obětí – žen – nebo bez něj“. [12]
 
Tyto výroky bychom si měli všichni uložit do paměti, protože jsou v silném rozporu s názorem mnoha muslimů. Bylo zjištěno, že téměř 60 % muslimů si přeje návrat ke kořenům islámu, 75 % si myslí, že je možná jen jedna interpretace koránu, které by se měl držet každý muslim, a 65 % prohlašuje, že náboženská pravidla jsou pro ně důležitější než zákony země, v níž žijí. [13] 65 % muslimů ve významných muslimských menšinách jižní a východní Evropy (v Rusku a na Balkáně) dává přednost uplatňování práva šaría pouze na muslimy. [14] Když se však podíváme na jiný průzkum veřejného mínění, vidíme, že právo šaría před zákony země upřednostňuje 48 % britských muslimů ve věku 25–34 let a 50 % britských muslimů ve věku 16–24 let. [14–15] Za rozšíření práva šaría v evropských zemích bojují organizace jako Sharia4Belgium, Sharia4Holland, Islam4UK či skupina kolem webových stránek sharia4czechia.com.
 
Tento proces je popsán na stránkách sharia4czechia. Má dvě fáze. Cílem první fáze je založit muslimské komunity, jež znají Mohamedův příklad a jsou schopny šířit islám. Tato fáze je podle stránek sharia4czechia.com u konce. Druhá fáze spočívá ve zvyšování počtu vědomých muslimů. Ti by mohli být schopni založit společnost podobnou té, která existovala během „zlatého věku“, a uskutečnit islámskou „utopii“. [16] V rámci tohoto procesu by šaría měla být platná také pro nemuslimy. Situaci v evropských zemích bychom tudíž mohli popsat jako souboj mezi demokracií a politickým islámem. 
 
V nedávné době se v Německu, Francii, Anglii, zemích Beneluxu, Dánsku, Švédsku a jiných zemích začalo právo šaría uplatňovat v řadě oblastí evropské společnosti. Bude proto užitečné si uplatňování práva šaría rozdělit do dvou kategorií: právo šaría lze uplatňovat na muslimy a na nemuslimy (káfiry). 
 
3. ŠARÍA UPLATŇOVANÁ NA MUSLIMY 
 
3.1. Šaría jako paralelní právní systém v Evropě 
 
Rozpory mezi muslimy v muslimských komunitách velmi často řeší muslimské orgány podle práva šaría – ať už oficiálně, nebo neoficiálně. Vedle práva dané země uvnitř muslimských komunit existuje další, paralelní právní systém. Zaměřuje se často hlavně na rodinné právo. Ve srovnání s evropskými zákony jsou v systému práva šaría práva žen značně omezena. Typickým příkladem toho jevu jsou muslimské soudy, zejména v Anglii. 
 
3.1.1. Muslimské soudy v Anglii
 
Neoficiální soudy operující podle práva šaría s muslimskými zmocněnci v Británii fungují již od 80. let. [18] V době, kdy tento článek vznikal, tam existovalo 85 oficiálních soudů – Muslimských arbitrážních tribunálů (MAT), které tam jsou podle Arbitrážního aktu provozovány od roku 1996. [17] Muslimům, kteří si je dobrovolně zvolí, aby jim pomohly vyřešit jejich občanské a rodinné spory (rozvod, manželství, trestní právo apod.), tyto instituce mohou dát doporučení. Rozhodnutí šaría soudu pak může být vymáháno soudy daného hrabství nebo britským vrchním soudem. Ve skutečnosti jsou však díky doložce onoho aktu z roku 1996 verdikty šaría soudů podle britského práva oficiálně závazné ve věcech rozvodu, finančních sporů a dokonce i domácího násilí. [18] Co se v britských soudech operujících podle práva šaría skutečně děje, odhaluje dokument BBC nazvaný Tajemství britských šaría soudů (Secrets of Britain’s Sharia Courts). Jsou to více než jen arbitrážní tribunály.
 
3.1.2. Muslimské soudy v dalších evropských zemích
 
Obecně můžeme říct, že pokud šaría soudy vláda nepodporuje oficiálně, mohou být praktikovány v mešitách. V Německu například o existenci „paralelního soudnictví“ informoval týdeník Spiegel či kniha Joachima Wagnera Soudci bez práva (Richter ohne Gesetz). [19]
 
Feministická spisovatelka Nahed Selim informovala o tom, že v Nizozemsku se v mešitách právo šaría uplatňuje mj. v oblastech manželství, rozvodu, dědictví, péče o dítě a rodičovské autority. [20] Imámové už vyřešili řadu sporů v ghettu Vollsmose v Dánsku. Řada médií informovala o tom, jak byly rozsudky imámů ve Vollsmose ratifikovány radou starších (orgán, který tvoří skupina nejstarších a nejuznávanějších obyvatel). Náboženské a etnické zákonné systémy mimo právní jurisdikci existují také ve Švédsku. [21] V roce 2011 založila radikální muslimská skupina nazývaná Sharia4Belgium šaría soud v Antverpách, druhém největším městě Belgie. [22] Tento soud vystupuje jako „prostředník“ ve sporech mezi muslimskými imigranty v Belgii v rodinných právních sporech.
 
Se zvláštní situací se potýká Řecko. V oblasti řecké Thrákie už šaría soudy fungují téměř celé století. Muftího jurisdikce se vztahuje na manželství, rozvody, alimenty, péči o dítě, opatrovnictví, emancipaci mladistvých, poslední vůle muslimů a spory o dědictví mezi řeckými muslimskými obyvateli, pokud se jejich vztahy řídí právem šaría. Tento zvláštní systém "souběžného soudnictví", jak to formulovala EU, je předmětem kontroverze mezi řeckými právníky i lidskoprávními organizacemi. [23]
 
Právo šaría se používá i v evropských právních úkonech a tím pádem šaría soudy vytvářejí vedle právního systému daných zemí paralelní systém.
  
3.2. Právo šaría v evropském právu
 
Uplatňování práva šaría není totéž jako využívání šaría soudů. Při uplatňování práva šaría případy řeší v souladu s právem šaría nemuslimské orgány. Káfiři používají právo šaría při různých právních úkonech. Zmíníme zde příklady z Anglie, Španělska a Nizozemska.
 
K neuvěřitelnému zásahu do sekularismu země došlo ve Velké Británii v roce 2014. Právo šaría bylo přijato do britského právního systému. Právní společnost (the Law Society, tj. organizace reprezentující právní zástupce, poradce a advokáty u nižších soudů v Anglii a Walesu) vydala směrnice o tom, jak sestavovat dokumenty podle islámských pravidel, která vylučují nemuslimy a zasahují do práv žen. Právníci z High Street budou moci sepisovat islámské poslední vůle, s nimiž bude možné z dědictví úplně vyloučit nemuslimy a připravit ženy o jejich rovný podíl. [24] Za povšimnutí také stojí, že se v Británii rozrůstá finanční systém podle práva šaría. V roce 2013 David Cameron prohlásil: "Chci, aby Londýn stál po boku Dubaje a Kuala Lumpuru jako jedno z hlavních měst islámského finančnictví na světě." [25]
 
Principy práva šaría se používají i v Německu. Ačkoliv právo šaría v německých zákonech přímo zahrnuto není, soudy ho oficiálně používají při rozhodování o „muslimských“ případech. Prvky práva šaría byly využity při souzení případů týkajících se rodinných a dědických sporů. [26–27] V roce 2012 právo šaría podpořil ministr vnitra spolkové země Porýní-Falc. [28] V dubnu 2013 soud v německém Hammu oznámil, že pokud o rozvod zažádají lidé, kteří měli svatbu v muslimské zemi podle práva šaría, bude i jejich rozvod v Německu probíhat podle práva šaría. [29]
 
Části práva šaría se oficiálně používají i ve Španělsku. Španělská vláda upravila španělské zákony týkající se mezinárodní adopce tak, že španělští rodiče musejí dodržovat normy islámské formy opatrovnictví zvané kafala, dokud jejich děti nedosáhnu zletilosti. Marockým dětem adoptovaným španělskými občany se dostane muslimského vzdělání bez ohledu na to, jaké náboženství vyznávají jejich rodiče. [30] Španělské soudy nyní obvykle uznávají islámský rozvod nebo zapuzení ženy (talaq) a přisuzují mu platnost „expresního“ rozvodu. Řada muslimů sekulární rozvod nepovažuje za dostatečný ke zrušení sňatku, a proto se španělské soudy snaží zapuzení uznávat jako právoplatné, pokud o něm rozhodl soud s dostatečnými zárukami a pokud mají i ženy možnost rozvodu (khul). [31]
 
Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že v Evropě je oficiálně možná i polygamie. Ačkoliv je polygamie v Nizozemsku technicky zakázaná, sňatky muslimů, kteří mají několik manželek, nizozemské orgány nyní oficiálně uznávají v Rotterdamu a Amsterodamu. Matrikáři uznávají polygamní sňatky imigrantů ze zemí, jako je Maroko, ve kterých je povoleno mít více než jednu manželku. [32]
 
Výše jsme uvedli několik příkladů situací, kdy se právo šaría v Evropě uplatňuje na muslimskou populaci. Existují však také případy, kdy je právo šaría aplikováno na káfiry.
 
4. ŠARÍA UPLATŇOVANÁ NA KÁFIRY
 
V této části se zaměříme na omezování svobody projevu, vynucené dodržování práva šaría v tzv. no-go zónách, antisemitismus, vliv islámu na vzdělání aj. Uplatňování práva šaría má velký vliv na život káfirů. Níže popsané případy se soustředí právě na ně.
 
4.1. No-go zóny
 
Muslimové se v evropských městech a zemích často soustřeďují do jedné oblasti nebo čtvrti. V těchto oblastech je pak znatelně vyšší podíl muslimské populace. Velkou část obyvatel tvoří imigranti. V evropských zemích je řada takových oblastí. [33, 34]
 
Podíl muslimské populace na takových místech rychle vzrůstá. Předpokládá se, že by v Oslu mohla převládnout nenorská většina během 20 nebo 30 let, v Birminghamu pákistánská většina v roce 2024 a v Německu by se v řadě velkých měst německá populace měla stát menšinou za necelých 40 let. [21].
 
Média nedávno informovala o uzavřených komunitách v těchto zemích, v nichž neoficiálně platí právo šaría. V těchto oblastech nazývaných "no-go zóny", nebo také "šaría zóny" na dodržování práva šaría dohlížejí tzv. "šaría hlídky". Jako příklad níže popíšeme situaci v Anglii, Francii a Nizozemsku.
 
4.1.1. Anglie
 
"Šaría hlídky", rovněž nazývané "muslimské hlídky" nebo "hlídky skromnosti", složené z členů organizace, jež se nazývá Projekt šaría (the Sharia Project), střeží ulice východního Londýna minimálně od počátku roku 2013. [35] Tři muslimští konvertité skončili v roce 2013 v žaláři za to, že ohrožovali nemuslimy. Mužům bylo zakázáno šířit právo šaría v Británii. [36] V některých londýnských čtvrtích se na "šaría hlídkách" podílejí britští džihádisté podporující ISIS. Při hlídkách potírají jednání, které považují za protiislámské. Tato zpráva se objevila na konci roku 2014 na americké stanici CBS. [37]
 
4.1.2. Francie
 
V roce 2014 francouzský deník Le Figaro publikoval tajnou zprávu, která pronikla na veřejnost a která varuje před zavedením islámského práva šaría do francouzských škol v muslimských ghettech. To by mj. zahrnovalo zahalování dívek na hřišti, halal stravu v jídelnách, chronické záškoláctví (dosahující téměř 90 % v některých částech Nîmes a Toulouse) během náboženských svátků a tajné modlitby v tělocvičnách a na chodbách. Stodvacetistránková studie nazvaná "No-go zóny ve francouzské republice: Mýtus nebo skutečnost?" ("Les zones de non-droit dans la République Française, mythe ou réalité?") doložila existenci desítek čtvrtí ve Francii, v nichž francouzští policisté a četníci nejsou schopni vynutit dodržování zákonů své země a kam nemohou ani vstoupit, aniž by riskovali konfrontaci nebo přestřelky, někdy i s fatálními následky. [38, 39]
 
4.1.2. Nizozemsko
 
Na samém počátku roku 2015 došlo v Nizozemsku ke skandálu. Haagské policejní oddělení na Nový rok spolupracovalo s dobrovolníky ze salafíjské mešity as-Soennah, kteří hlídkovali v haagských čtvrtích Transvaal a Schilderswijk a dohlíželi na to, aby mladí lidé nedělali potíže. Dobrovolníci z mešity byli odměněni turistickými poukazy. [40]
 
4.2. Autocenzura jako omezení svobody slova
 
Jedním z nejčastěji porušovaných lidských práv je v právním systému šaría svoboda slova. Důvod je velmi jednoduchý: kritizovat Mohameda, Alláha či doktrínu islámu se považuje za kacířství. Takové jednání by proto mělo být eliminováno. Dobrým nástrojem proti kritice je islámofobie. Dnes je možné každého, kdo islám kritizuje, označit za islámofoba, "problémového", nedůvěryhodného člověka, extremistu. Odpůrci islámu jsou navíc bohužel v ohrožení života.
 
Nizozemský filmový režisér Theo van Gogh byl zavražděn kvůli svému krátkému filmu Podrobení (Submission, 2004), v němž kritizuje způsob, jakým islám jedná se ženami. Jako reakce na zveřejnění karikatur Mohameda od dánského umělce Larse Vilkse se podpalovaly budovy i vraždili lidé. Lars Vilks dodnes přežívá jako "živý terč". Naposledy mu o život usiloval v roce 2015 ozbrojený útočník v Kodani. [41]
 
Brutálním napadením svobody slova byl útok na pařížské kanceláře satirického časopisu Charlie Hebdo v roce 2015. Během tří dnů zemřelo 17 lidí. Řada představitelů islámu to odsoudila jako hrozný čin. V různých částech světa (i v Evropě) vypukly násilné protesty. [42] Každý však dnes ví o zabíjení odpůrců ISIS. V řadách ISIS bojuje řada Evropanů, kteří se sem mohou vracet. [43] Tohle je opravdová hrozba, protože dnes je každému jasné, že odpůrci islámu jsou vražděni.
 
Je zajímavé, že po útoku na Charlie Hebdo se 42 % Francouzů vyjádřilo, že by komiksy, které muslimy urážejí, neměly vycházet. [44] V Nizozemsku měly reklamní společnosti strach vyvěsit plakáty s komiksy z Charlie Hebdo. Strach se v Evropě šíří a vede k autocenzuře. [45] Hlavní periodika se často bojí zmiňovat islám a raději mluví o extremistech, imigrantech a "osamělých vlcích" a obecně si počínají velmi opatrnicky.
 
4.3. Antisemitismus
 
Z historického hlediska patří židé k nejpronásledovanějším káfirům. V současnosti k jejich pronásledování přispívá izraelsko-palestinský konflikt. K výraznému nárůstu antisemitismu dochází v evropských zemích se silnou muslimskou menšinou. Tento trend je zřetelný například ve Švédsku. Židovská komunita ve městě Malmö odhaduje, že se židovská populace každý rok sníží o 5 %. Proto je synagoga na Föreningsgatan, moderní švédské ulici, opatřena propracovaným zabezpečovacím systémem. Skleněné plochy jsou vyrobené ze skla, které by mělo odolat nárazu rakety. Židé tak reagují na obavy, jak vysvětlují jejich čelní představitelé. Stráže u vchodu kontrolují všechny cizí návštěvníky, kteří chtějí do synagogy vstoupit. [46]
 
Hodně křesťanů a židů je v muslimských zemích pronásledováno a situace se za posledních pár let citelně zhoršila. Řada muslimů v Evropě židy považuje za ďábelskou sílu, která ovládá Západ. Téměř pětina muslimů v Británii vnímala židovské komunity jako legitimní cíl v "probíhající bitvě za spravedlnost na Blízkém východě". [21] V azylových centrech v Dánsku bývají křesťanští azylanti opakovaně vystavováni nepříjemnostem od obtěžování přes výhružky až po fyzické násilí ze strany muslimských utečenců prostě proto, že opustili islám a konvertovali ke křesťanství. [47] V evropských muslimských komunitách je antisemitismus obecně rozšířený. [48]
 
4.4. Školství
 
V některých evropských zemích je možné zakládat muslimské školy nebo zavádět islámské vzdělání na veřejných školách. Objevuje se však i snaha podřizovat islámu "nemuslimské" školy. Tento trend je dobře zřetelný v Anglii, kde existuje několik muslimských škol dotovaných státem i řada soukromých muslimských škol.
 
Pohoršení vzbudil případ "Trojského koně", který byl odhalen v Birminghamu v roce 2014. [49] "Trojský kůň" je název čtyřstránkového dokumentu, v němž je popsána strategie, jak ze státních škol v muslimských čtvrtích vytlačit nemuslimské ředitele a další zaměstnance a nahradit je lidmi, kteří školy budou řídit v souladu s přísnými islámskými zásadami. [50]
 
Tento dokument se dnes považuje za hoax. Přesto v reakci na něj Ministerstvo školství nařídilo průzkum ve školách, který přinesl "jasné důkazy" o tom, že řadu vysokých pozic ovládají lidé, kteří jsou navzájem propojení a "obhajují nebo podporují extremistické názory, nebo se proti nim nijak nestaví". Inspekci kontrolní orgán vykonal ve 21 školách ve městě. V důsledku inspekcí bylo za nestandardní označeno pět birminghamských škol.
 
5. SHRNUTÍ
 
V tomto článku jsme se zabývali rozšiřováním práva šaría v Evropě. Dokud je muslimská komunita malá a nemá žádnou reálnou moc, je právo šaría skryté. Povětšinou se striktně uplatňuje jen v mešitách a na podobných místech. S růstem muslimské komunity a její moci však může vzniknout paralelní právní či společenský systém založený na pravidlech islámu. Později může právo šaría získat oficiální postavení. Muslimové ho často využívají při řešení rodinných sporů. V "muslimských" oblastech a čtvrtích může být neoficiálně vynucováno i u káfirů.
 
Prosazování práva šaría je pomalý proces, který můžeme popsat následovně: šíření strachu vede k autocenzuře, lidé se střeží jakékoliv kritiky islámu. Muslimové a jejich přesvědčení mohou ovlivňovat politická rozhodnutí. Narůstá jejich schopnost působit na řadu institucí (soudy, školy atp.). Právo šaría a muslimský radikalismus postupně omezují právní systém káfirů. Jelikož jsou pravidla práva šaría s demokratickým režimem neslučitelná, představuje tento proces hrozbu pro základní demokratické principy. To pochopitelně vede k odporu vůči islámu ze strany káfirů.
 
Všichni Evropané by měli vědět, že rozšiřování práva šaría v Evropě odráží Mohamedův život. Ten měl dvě fáze. Nejdřív byl Mohamed kazatelem a islám byl spíše náboženstvím. Pro islám se mu podařilo získat 150 následovníků. Později se Mohamed stál politikem a válečníkem. Islám tudíž začal být více politický. Arabský svět to úplně proměnilo. Po Mohamedově smrti se většina Arabů islámu podrobila.
 
Z výše uvedených důvodů by základy práva šaría a islámu měli znát i nemuslimové. Bezprostředně se jich to týká.
 
Kolektiv autorů CSPI
 
 
Reference:

[1] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. pewforum.org [online]. 2013. http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds- muslims-religion- politics-society.aspx, p.42-43.
[2] THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN  2014, unicef.org [online]. 2014. http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/, p.79.
[3] Egypt bans female circumcision after death of 12-year- old girl, The guardian [online]. 2007. http://www.theguardian.com/world/2007/jun/30/gender.humanrights.
[4] Egypt doctor convicted over girl's death in landmark FGM case, Reuters [online].2015. http://www.reuters.com/article/2015/01/26/us-egypt- trial-fgm-idUSKBN0KZ1IQ20150126.
[5] Muslim Publics Share Concerns about Extremist Groups. Pewglobal.org [online]. 2013.  http://www.pewglobal.org/2013/09/10/muslim-publics- share-concerns- about-extremist-groups/.
[6] Yazidi sex slave escapes Isis to tell her story: 'They took us away like cattle'. The Independent [online]. 2014. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yazidi-sex- slave-escapes- isis-to- tell-her- story-they- took-us- away-like- cattle-
9939770.html.
[7] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pewforum.org [online]. 2013.  http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds- muslims-religion- politics-society.aspx.
[8] de.statista.com Anzahl der Muslime in Österreich 2012, Anzahl der Muslime in Deutschland - Entwicklung.
[9] ​Muslim population in England and Wales grows 75% in 10 years. RT.com [online]. 2015. http://rt.com/uk/231675-muslim- population-rises- 1m/.
[10] GRIM, Brian. Yearbook of international religious demography. Leiden: Brill, 2014. ISBN 978-900- 4272-743. p.134.
[11] CASE OF REFAH PARTİSİ (THE WELFARE PARTY) AND OTHERS v. TURKEY. ECHR [online]. 2003. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60936#{"itemid":["001-60936"]}.
[12] Resolution 1464 (2005) - Women and religion in Europe. CoE [online]. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES
1464.htm#_ftn1.
[13] Ruud Koopmans, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015, Vol. 41, No. 1, 33–57.
[14] Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, and Zein Ja’far, Living apart together: British Muslims and the paradox of multiculturalism, London: Policy Exchange, 2007, p. 46.
[15] Denis MacEoin, David G. Green, Sharia Law or ‘One Law For All?’, 2009, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London.
[16] Vstaň a varuj! Aneb, jsem muslim a chci pomoci rozšířit islám a pomoci ummě
[in czech]. sharia4czechia.com [online]. http://sharia4czechia.com/vstan-a-varuj-jsem-muslim-a-chci-pomoci-rozsirit-islam-a-pomoci-umme/.
[17] Growing use of Sharia by UK Muslims. BBC News. 2012. http://www.bbc.co.uk/news/uk-16522447?print=true.
[18] Islamic sharia courts in Britain are now 'legally binding'. Mailonline. 2008. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic- sharia-courts-Britain-legally- binding.html.
[19] WAGNER, Joachim. Richter ohne Gesetz islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat; wie Imame in Deutschland die Scharia anwenden. Erw. und aktualisierte Ausg., 1. Aufl. Berlin: Ullstein, 2012. ISBN 9783548374802.
[20] Help Muslims escape the tyranny of sharia law. Nrc.nl [online]. 2009. http://vorige.nrc.nl/international/article2296923.ece/Help_Muslims_escape_the
_tyranny_of_sharia_law.
[21] JESPERSEN, Karen a Ralf PITELKOW. The Power of Islam . Kobenhavn: Politikens Forlag, 2012. ISBN 978-87- 400-0612- 4.
[22] Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks-en erfeniskwesties. Hln.be [online]. 2011. http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1317026/2011/09/10/Shariah4Belgium-opent-islamitische-rechtbank-voor-huwelijks--en-erfeniskwesties.dhtml.
[23] The application of Shari’ah in the Greek area of Western Thrace: Protecting the religious freedom of the Muslim minority or dismantling the Greek
Constitution?.academia.eu[online].http://www.academia.edu/3287627/The_application_of_Shari_ah_in_the_Greek_area_of_Western_Thrace_Protecting_the_religious_freedom_of_the_
Muslim_minority_or_dismantling_the_Greek_Constitution.
[24] Sharia law to be adopted into UK legal system for first time, RT.com. 2014. http://rt.com/uk/147713-sharialaw-uk-legal/.
[25] UK aims to become centre for Islamic finance. Aljazeera.com. 2013. ttp://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/uk-aims- become-centre-
islamic-finance- 201310319840639385.html.
[26] Justifying Marital Violence: A German Judge Cites Koran in Divorce Case, Spiegelonline [online]. 2007. http://www.spiegel.de/international/germany/justifying-marital-violence- a-german- judge-cites- koran-in- divorce-case- a-473017.html.
[27] Islamic Law's Foothold in German Legal System, Gatestoninstitue.org [online]. 2013. http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law- german-legal- system.
[28] Sharia in Germany? Politician Blasted for Support of Islamic Law. SpiegelOnline [online]. 2012. http://www.spiegel.de/international/germany/sharia-in-
germany-politician- blasted-for- support-of- islamic-law- a-813148.html.
[29] Islamic Law's Foothold in German Legal System. Gatestoneinstitute.org [online]. 2013. http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law- german-legal- system.
[30] The Islamization of Spanish Jurisprudence.  Gatestoneinstitute.org [online]. 2013. http://www.gatestoneinstitute.org/3595/spain-adoption- islam.
[31] The Spanish Encounter with Islamic Family Law: An Approach to Legal Pluralism in Spain, academia.eu [online]. https://www.academia.edu/1776256/The_Spanish_Encounter_with_Islamic_Family_Law_An_Approach_to_Legal_Pluralism_in_Spain.
[32] Netherlands Recognises Polygamous Marriages of Muslims reports Dutch Newspaper. Lifesitenews [online]. 2008. https://www.lifesitenews.com/news/netherlands-recognises- polygamous-marriages-of- muslims-reports- dutch-newspa.
[33] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_the_European_Union_by_Muslim_population, wikipedia [online]. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_the_European_Union_by_Muslim_population.
[34] Atlas des Zones urbaines sensibles. sig.ville.gouv.fr [online]. http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/
[35] Sharia patrols. Wikimednia [online]. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia_patrols.
[36] Judge BANS Muslim Patrol vigilantes from promoting SHARIA LAW in Britain. Express [online]. 2014. http://www.express.co.uk/news/uk/459782/Muslim-Patrol-handed-Asbos- banning-Sharia- Law-promotion- or-meeting- Anjem-Choudary .
[37] Anti-gay, anti-alcohol: London's "Sharia patrol". CBS News. 2014. http://www.cbsnews.com/videos/anti-gay- anti-alcohol- londons-sharia- patrol/.
[38] Les zones de non-droit » dans la République Française, mythe ou réalité?. DRMCC [online]. 2002. http://www.drmcc.org/IMG/pdf/TREMOLLET_DE_VILLERS.pdf.
[39] European 'No-Go' Zones: Fact or Fiction? Part 1: France.  Gatestoneinstitute.org [online]. 2015. http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no- go-zones.
[40] Scandal: Dutch police paid Salafis to help patrol The Hague during New Year’s Eve. 10News.dk. 2015. http://10news.dk/scandal-dutch- police-paid- salafi-sharia-patrols-to- help-patrol- the-haag- during-new- years-eve/.
[41] Artist survives Copenhagen attack: 'They threw me in a storage room', CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/02/15/europe/copenhagen-cafe-attack-lars-vilks/ .
[42] 10 killed, churches torched in protests over Charlie Hebdo. CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/01/20/world/charlie-hebdo- violence/.
[43] ISIS Foreign Fighter Recruitment, Social Media Undeterred By New Security Crackdowns. Ibtimes [online]. 2015. http://www.ibtimes.com/isis-foreign-fighter-recruitment-social-media-undeterred-new-security-crackdowns-1831764.
[44] 42% of French people say cartoons that upset Muslims shouldn’t be published, The guardian [online]. 2015. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/french-people-press-publishing-cartoons-charlie-hebdo-muslims-magazines- papers.
[45] Charlie Hebdo cartoons banned at Dutch train stations: too dangerous, 10News [online]. 2015. http://10news.dk/charlie-hebdo-cartoons-banned-on-dutch-train-stations-too- dangerous/.
[46] Jews reluctantly abandon Swedish city amid growing anti-Semitism. Haaretz. 2010. http://www.haaretz.com/jewish-world/jews- reluctantly-abandon- swedish-city-amid-growing-anti-semitism-1.301276.
[47] Denmark: Muslim refugees persecute Christian refugees. Pamelagellar [online]. 2014. http://pamelageller.com/2014/11/denmark-muslim- refugees-persecute-christian-refugees.html/#sthash.w0sYCnT4.6qoPuwsD.dpuf.
[48] Islam and antisemitism. Wikipedia [online].
2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_antisemitism.
[49] Trojan Horse: UK Fears Islamic Takeover of Schools. CBN [online]. 2014. http://www.cbn.com/cbnnews/world/2014/June/Trojan-Horse- UK-Fears- Islamic-Takeover-of-Schools/.
[50] Trojan Horse Original. Scribd [online]. 2014. http://www.scribd.com/doc/211508398/Trojan-Horse- Original.
[51] Trojan horse plot report: 'disturbing' evidence of intolerant Islamic ethos. The Telegraph [online]. 2014. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10983109/Trojan-horse-plot-report-disturbing-evidence-of-intolerant-Islamic-ethos.html.

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147