Kniha byla přidána do košíku!

Migrace a mezinárodní smlouvy jako nástroje džihádu k šíření islámu

Migrace jako jev přirozený i účelový

Migrace vždy byla přirozeným jevem, může být individuální nebo masová, náhodná nebo účelová. Rozlišujeme dva druhy: emigraci, neboli vystěhovalectví, a imigraci, neboli přistěhovalectví.

Migrace ekonomická: jejím cílem je zlepšení životní úrovně.

Migrace politická/náboženská:

a) Útěk: z důvodu ohrožení života ze země ve válečném konfliktu, z důvodů pronásledování, „perzekvování“.

b) Expanze: odchod ze země původu za účelem expanze politické nebo náboženské ideologie.

Specifickou roli hraje migrace v islámu. Migrace neboli „hidžra“ dala islámu zásadní nástroj k expanzi, a tím se stala nástrojem politického islámu. Význam migrace v islámu dokazuje skutečnost, že Mohamedovou hidžrou z Mekky do Medíny začíná islámský kalendář.

Migrace a mezinárodní smlouvy, od úmluvy Ženevské po Istanbulskou

Zásadním mezníkem se stal rok 1951, kdy byla přijata Ženevská úmluva o uprchlících1 (dále jen Úmluva) a protokol týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1967. Úmluva zavádí pojem "uprchlík" (běženec) a definuje, kdo je uprchlík a jaký druh právní ochrany, jakou podporu a práva by měly uprchlíkům zaručit smluvní státy Úmluvy. Dále stanovuje práva jednotlivců, kteří hledají a následně získají azyl, a povinnosti národů, které azyl udělují. Úmluva také stanovuje, kteří lidé nemají nárok na status uprchlíka, jako např. váleční zločinci. Podle čl. 1 A. odst. 2 Úmluvy o právním postavení uprchlíků je uprchlík chápán jako člověk, kterému bylo přiznáno postavení uprchlíka z důvodu opodstatněné obavy z pronásledování. Pronásledován může být pro rasovou, národnostní, náboženskou příslušnost či příslušnost k určité sociální skupině nebo pro určité politické názory, pro které se nechce nebo nemůže vrátit do státu, ve kterém má své státní občanství, nebo do státu svého posledního trvalého pobytu.

Euro-Arabský dialog (EAD)2: V  roce 1973 schválili společně Evropské hospodářské společenství (EHS) a Liga arabských států (Liga a.s.) politickou a právní strukturu, která pokrývá vzájemné vztahy mezi Evropou a arabským světem v otázce migrace.

Liga a.s. požaduje, aby vlády evropských států sjednaly právní opatření týkající se volného pohybu migrantů pracujících v Evropě s ohledem na jejich základní práva, která musí být rovnocenná s právy občanů evropských států.

Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících (2016)3  je rezolucí, kterou schválilo Valné shromáždění OSN 19. Září 2016 a ke které se připojila i Česká republika. Definuje práva nejen uprchlíků, ale i migrantů a vychází z Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Definice migranta zde však chybí. Deklarace předvídala vypracování a přijetí globálních paktů, které však byly projednány až v roce 2018.

Globální pakty 20184,5: Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a Globální pakt o uprchlících byly přijaty na mezivládní konferenci v Marockém Marrákeši a následně schváleny Valnou hromadou OSN. Pakty vycházejí mimo jiné z Všeobecné deklarace lidských práv a členské státy se v nich zavazují ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům, a to na základě jejich lidských práv. Členské státy tudíž mají dle zásad řízení migrace přijmout zodpovědnost za "blaho" migrantů ve všech fázích jejich přesunů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky však dalo ve svém stanovisku najevo, že zde nejsou jasně definovány základní pojmy, co je a co není legální či nelegální migrace, a že migrační pakt jako takový stírá rozdíly mezi legálními a nelegálními migranty, a tím podněcuje k větší migraci, včetně migrace nelegální.  Globální pakty o migraci tak vytvářejí příznivé cesty zvláště pro islámskou politickou migraci neboli "hidžru".

Istanbulská úmluva7,8, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, navazuje a přímo se odkazuje na Ženevskou úmluvu o uprchlících. Evropská unie vyzývá všechny členské státy, aby ji ratifikovaly. Istanbulská úmluva nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako genderové, a tím degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Úmluva také zakazuje diskriminace na základě genderové identity, která ovšem vůbec není definována.

Dle článku 4 (Základní práva, rovnost a nediskriminace), odstavec 2: Smluvní strany odsuzují všechny formy diskriminace žen a zavazují se bezodkladně přijmout legislativní a jiná opatření nezbytná k jejímu zabránění, a to zejména tím, že začlení do svých národních ústav nebo jiných odpovídajících právních předpisů zásadu rovnosti žen a mužů a zajistí její praktické uplatňování. Díky nejasné genderové identitě však bere Istanbulská úmluva pod zvláštní ochranu kromě žen také osoby s různou genderovou identitou (LGBT, intersexuály, transsexuály, fluid gender osoby atd.) a zavádí podle článků 60 a 61 nové důvody pro získání azylu, statusu uprchlíka či  mezinárodní ochrany, jenž může získat každá osoba, která se prohlásí být ženou, bez ohledu na biologické pohlaví, pokud utrpí některou z forem genderově podmíněného násilí (fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického).

Istanbulská úmluva tak otevírá dveře pro legální „hidžru“ z islámských zemí, protože každá žena, nebo kdokoliv, kdo se za ženu prohlásí dle relativizace genderu a genderové identity v Istanbulské úmluvě, má v islámu minimálně výrazně nižší společenské postavení ve struktuře společnosti než muž. Hidžra je jeden ze základních nástrojů „politického islámu“.

Co je to "politický islám"? 

Islám má náboženskou a politickou složku. Politická složka je ta část islámu, která klade požadavky na káfíry (nemuslimy), kterými se zabývá 51 % zdrojových textů islámu. Jeden ze základních nástrojů politického islámu je právě hidžra.

Zdrojové texty islámu neboli "trilogie"

Alláh a Mohamed spoluutváří islám.

Korán je slovo Alláhovo, síra je Mohamedův životopis a hadísy jsou tradice založené na Mohamedově životě. Trilogie = korán + síra + hadísy.

Z uvedených čísel vyplývá, že 86 % zdrojových textů islámu se týká Mohameda a jeho života. Mohamed je dokonalým vzorem pro všechny bytosti: muslimy i nemuslimy.

Korán je univerzální, dokonalý a navždy platný. Jakákoliv změna by popírala jeho dokonalost a byla by vnímána jako odpadlictví, které se v islámu trestá smrtí.

[Korán 18:27] Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného.

[Korán 3:32] Poslouchejte Alláha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády… Alláh věru nemá rád nevěřící.

[Korán 33:3] A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Alláh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Alláha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.

[Korán 47:33] Vy, kteří věříte! Poslouchejte Alláha a poslouchejte posla Jeho a nečiňte nicotným konání své!

Postavení žen v trilogii (doktríně)

 

Z koránu:

[Korán 2:223] Ženy vaše jsou pro vás polem. Vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!

[Korán 4:34] Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh je věru vznešený, veliký. 

Ze síry (Mohamedova oficiálního životopisu od Isháka):

[Ishák 969] Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbili. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. 

Z Buchárího hadísů:

[Buchárí 4,54,460] Mohamed: „Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc.“

Migrace hraje v islámu zásadní roli a hidžra je nástroj džihádu

První hidžra nastala přesídlením Mohameda a prvních muslimů z Mekky do Medíny. V Mekce Mohamed svou ideologii zpočátku šířil pokojným kázáním a k islámu konvertovalo asi 150 Arabů. Odchodem (hidžrou) do Medíny zahájil Mohamed politické metody a džihád, což vedlo k úspěchu islámu. Doslovný překlad slova "džihád" je "boj" nebo "úsilí". 

Islám rozlišuje dva základní typy džihádu:

a) Džihád vnitřní: je duchovní úsilí nebo též vnitřní boj jednotlivce stát se lepším.

b) Džihád vnější/politický: je úsilí a boj za šíření islámu, a to prostředky násilnými a nenásilnými.

Nenásilným džihádem se myslí džihád penězi, slovem, textem, migrací (hidžrou) nebo cokoliv, co pomůže šíření islámu. Cílem džihádu je islamizace společnosti a nastolení islámského práva šaría pro všechny.

Z textů trilogie věnovaných džihádu se celých 98 % věnuje džihádu vnějšímu a pouze 2 % se vztahují k džihádu vnitřnímu.

Příklady džihádu hidžrou (migrací)

[Korán 2:218] Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se [hidžra] a na cestě Alláhově bojují [džihád], ti mohou doufat v milost Alláhovu – a Alláh věru je odpouštějící, slitovný.

[Korán 8:72] Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili [hidžra] a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Alláhově [džihád], a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim – ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí. Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Alláh jasně vidí vše, co děláte.

[Korán 9:20] Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se [hidžra] a bojovali na cestě Alláhově [džihád] majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Alláha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Alláh jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Alláha je věru odměna nesmírná.

[Buchárí 4, 52, 311] Vypráví Ibn Abbás: Prorok v den dobytí Mekky řekl: „Není žádná migrace [hidžra] (po dobytí), ale džihád a dobré úmysly, a když jste vyzýváni k džihádu, měli byste výzvu okamžitě uposlechnout."

[Buchárí 3, 30, 95] Vypráví Abú Huraira: Apoštol Alláhův řekl: „Dostal jsem příkaz přestěhovat [hidžra] se do města, které pohltí (dobude) další města, a to nazývá se Jatríb, a to je Medína. Vyhání (špatné) lidi, podobně jako tavící pec odstraňuje nečistoty ze železa."

 

Vybrané použité zdroje:

1 Úmluva o právním postavení uprchlíků, dostupné z: www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf.

2 Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a zeměmi, které jsou stranami Charty Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu (Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskoarabské království, Sultanát Omán, Katar a Kuvajt) na straně druhé ve znění ze dne 20. 2. 1989 s účinností od 1. 1. 1990, publikována ve zvláštním vydání Úředního věstníku v kap. 11, svazek 16, str. 283. Dostupné z: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21989A0225(01).

3 Viz www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_CS.html.

4 Globální kompakt pro migraci: Otázky a odpovědi. www.osn.cz [online]. 2018-11-05 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: www.osn.cz/globalni-kompakt-o-migraci.

5 Ročenka uprchlického a cizineckého práva. Jílek, Dalibor, Pořízek, Pavel: Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017 – II. O globálních paktech, Knihy VOP – Archiv knih VOP, 2018, id. č. ASPI ID LIT258058CZ. Dostupné z: www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Rocenka_cizinci_2017.pdf.

6 Prohlášení MZV ke globálnímu paktu OSN k migraci. Dostupné z: www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/archiv_prohlaseni_a_stanovisek/archiv_2018/x2018_07_14_prohlaseni_mzv_ke_globalnimu_kompaktu.html.

7 Full list. Treaty Office [online]. [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: www.coe.int/en/web/istanbul-convention/basic-texts.

8 Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě. Dostupné z: www.cze.ceinspiration.eu/downloads/Prohlaseni_Stredoevropske_%20inspirace_proti_Istanbulske_umluve.pdf.

 

Literatura organizace Centrum pro studium politického islámu (CSPI)

Autor: Dr. Bill Warner

• Samostudijní kurz politického islámu 

• Síra – Život Mohameda

• Hadísy – Mohamedova sunna

• Právo šaría pro nemuslimy

• Věcná argumentace – Jak debatovat o islámu

K objednání online: www.cspii.org/cz/publikace.

Články: https://www.cspii.org/cz/clanky.

Blog: https://www.cspii.org/cz/blog.

 

Slovo o CSPI a Billu Warnerovi

CSPI je mezinárodní vzdělávací hnutí, které spojuje lidi po celém světě a poskytuje faktické a srozumitelné informace o politickém islámu. 

Dr. Bill Warner spoluzaložil CSPI International a je celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Získal doktorát v oboru fyziky a matematiky v roce 1968. Osm let působil jako profesor na Tennessee University. Celý život se věnuje studiu islámského náboženství a jeho vlivu na utváření dějin. Vědeckou metodou (kvantitativní textovou analýzou) analyzoval zdrojové texty islámské doktríny a výsledky prezentuje ve svých publikacích.

 

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147