Kniha byla přidána do košíku!

Komentář k rozhovoru s arabistou Bronislavem Ostřanským

Říkají nám odborníci na islám celou pravdu?

Mezi největší obhájce islámu patří v současné době vědci zabývající se blízkovýchodními náboženstvími, tedy orientalisté, arabisté a religionisté. Je zarážející, že tito nejpovolanější akademikové v médiích nehovoří o islámu objektivně a pravdivě. Centrum pro studium politického islámu pro vás připravilo komentář k rozhovoru s arabistou Bronislavem Ostřanským z Orientálního ústavu Akademie věd ČR, kde vyvracíme řadu jeho jednostranných tvrzení hovořících ve prospěch islámu. (Celý rozhovor pro iDNES.cz najdete zde.)
 
Ph.D. Ostřanský je v médiích často označován jako odborník na islám. Analýza jeho vyjádření však ukazuje, že jeho tvrzení o islámu jsou často nepravdivá nebo jsou pouze částečnými pravdami či polopravdami zamlčujícími podstatný kontext. V tomto článku jsme pro vás vybrali a analyzovali tři taková tvrzení z výše zmíněného rozhovoru.
 
Ostřanský: „To často zdůrazňují bojovníci docenta Konvičky, že pravý autentický islám jsou ti hrdlořezové Islámského státu a naopak ti westernizovaní intelektuálové jsou špatní muslimové.“
 
Náš komentář: Jen v koránu je v 91 případech zmíněno, že Mohamedovy slova a činy jsou dokonalým vzorem pro lidstvo a že by je muslimové měli napodobovat. Mohamed se aktivně účastnil jak vojenského, tak ekonomického a kulturního džihádu. Získával, kupoval a prodával otroky. Využíval služeb otroků v mnoha aspektech života včetně sexu. Nechával vraždit své ideové odpůrce a provozoval sexuální styk s devítiletou dívkou. Islámský stát se snaží velmi přísně dodržovat příkazy koránu a sunny (Mohamedova příkladu). Mezi muslimy bychom našli nesčetné množství charakterů, povah, životních postojů apod. Každý z nás může mít jiný názor na to, který typ muslimů je ten „lepší“. Z hlediska islámské doktríny jsou však nejlepšími muslimy ti, kteří následují příklad Mohameda.
 
[Korán 33:21] A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.
 
Ostřanský: „Zatímco na Západě toto slovo obvykle nahání strach, pro muslimy má veskrze pozitivní konotace. Džihád má mnoho forem, přičemž nemuslimská média reflektují zpravidla jedinou z nich, a to džihád mečem.“

Náš komentář: Džihád má opravdu mnoho forem. Většině lidí se vybaví džihád mečem, o kterém se můžeme každý den dočíst v novinách a který probíhá již téměř 1400 let. Slovo „džihád“ však neznamená pouze svatou válku, jedná se o dlouhodobý zápas v Alláhově jméně, který může zahrnovat mnoho aspektů. Džihád lze vést také například perem nebo řečí. Ve verbální formě džihádu je možno uplatňovat tzv. takíju, tj. možnost lhát nemuslimovi, pokud to prospívá cílům islámu. Dále se můžeme setkat s dělením džihádu na větší a menší. Menší džihád je násilná snaha o šíření islámu, zatímco větší džihád má znamenat vnitřní úsilí muslima o to, aby byl lepším člověkem. V autoritativních hadísech však pojem „větší džihád“ nenajdeme. 98% Buchárího hadísů (Buchárí je nejuznávanější autor hadísů) mluví o džihádu jako o ozbrojeném boji, zatímco jen 2% těchto hadísů hovoří o jiných způsobech džihádu. Ph.D. Ostřanský je rozhořčen, že média zdůrazňují násilnou formu džihádu, avšak je nutné si uvědomit, že samotná doktrína islámu dává této formě džihádu přednost.

[Korán 4:95] Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma - kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými.

Dotaz redaktorky na Ph.D. Ostřanského: „Další zajímavou oblastí spojovanou s islámem jsou vraždy ze cti. Vy píšete, že Korán ani šaría tento pojem neznají.“

Náš komentář: Tohle je ukázkový příklad uvádění neúplné pravdy při obhajobě islámu. Instituci vraždy ze cti bychom opravdu v koránu ani v šaríi nenašli. Zároveň však v kodexu práva šaría nacházíme toto ustanovení: Neexistuje žádný právní postih za zabití někoho, kdo opustil islám, je lupič nebo je ve svazku manželském odsouzen za cizoložství… (Zdrojem je kodex práva šaría: The Relliance of the Traveller, o5.4.) Šaría tedy vraždu ze cti nepřikazuje, ale přitom stanovuje, že taková vražda nemá být nijak trestána. Necháme na čtenáři, ať sám posoudí, jestli korán a šaría opravdu neznají vraždu ze cti.
 
Tyto polopravdy a nepravdy jsou pouze výběrem z mnoha technik, které Ph.D. Ostřanský využívá k obhajobě islámu. Arabista v rozhovoru dále uvádí online fatwy jako příklad modernizace islámu. Je však nutné si uvědomit, že se nejedná o modernizaci islámu jako takového, ale o pouhou změnu prostředků, které islám používá ke komunikaci. Stejně tak bychom mohli brát jako modernizaci islámu to, že v Mohamedově době byl džihád veden pomocí mečů a kopí a dnes je veden pomocí samopalů a tanků. Instituce džihádu se tím nijak nezměnila, změnily se pouze jeho prostředky. Mohamed si byl vědom toho, že džihád nebude zakončen za jeho života, proto formuloval džihád jako věčnou a neměnnou povinnost pro další generace muslimů.

[Muslimův hadís 001,0031] Mohamed: Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh než-li Alláh, a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vysloveny. Když takto učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových.
 
V rozhovoru se dá najít mnoho dalších sporných míst. Akademičtí obhájci islámu včetně Ph.D. Ostřanského prosazují názor, že islám je příliš komplexní a že jej tudíž většina lidí nemůže bez jejich interpretace pochopit. Ostřanský a další však tímto zaměňují dvě entity - islám jako učení a muslimy jako jeho vyznavače. Muslimská společnost je komplexní, mnohovrstevnatá a proměňující se. Islám je však jasně zaznamenán v koránu, síře (životopis Mohameda) a hadísech (Mohamedovy tradice) a je neměnný. Vyzýváme naše čtenáře, aby se sami vzdělali v doktríně islámu. Ať už vlastním studiem zdrojů nebo s pomocí našich knih a videí. Každý může sám poznat a pochopit islám bez toho, aby byl odkázán na interpretace tzv. odborníků.
 
Kolektiv autorů CSPI

Archive

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147