Kniha byla přidána do košíku!

Blog

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

V košíku nemáte žádné knihy

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

28. září 2019

Migrace a mezinárodní smlouvy jako nástroje džihádu k šíření islámu

Migrace jako jev přirozený i účelový

Migrace vždy byla přirozeným jevem, může být individuální nebo masová, náhodná nebo účelová. Rozlišujeme dva druhy: emigraci, neboli vystěhovalectví, a imigraci, neboli přistěhovalectví.

Migrace ekonomická: jejím cílem je zlepšení životní úrovně.

Migrace politická/náboženská:

a) Útěk: z důvodu ohrožení života ze země ve válečném konfliktu, z důvodů pronásledování, „perzekvování“.

b) Expanze: odchod ze země původu za účelem expanze politické nebo náboženské ideologie.

Specifickou roli hraje migrace v islámu. Migrace neboli „hidžra“ dala islámu zásadní nástroj k expanzi, a tím se stala nástrojem politického islámu. Význam migrace v islámu dokazuje skutečnost, že Mohamedovou hidžrou z Mekky do Medíny začíná islámský kalendář.

Migrace a mezinárodní smlouvy, od úmluvy Ženevské po Istanbulskou

Zásadním mezníkem se stal rok 1951, kdy byla přijata Ženevská úmluva o uprchlících1 (dále jen Úmluva) a protokol týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1967. Úmluva zavádí pojem "uprchlík" (běženec) a definuje, kdo je uprchlík a jaký druh právní ochrany, jakou podporu a práva by měly uprchlíkům zaručit smluvní státy Úmluvy. Dále stanovuje práva jednotlivců, kteří hledají a následně získají azyl, a povinnosti národů, které azyl udělují. Úmluva také stanovuje, kteří lidé nemají nárok na status uprchlíka, jako např. váleční zločinci. Podle čl. 1 A. odst. 2 Úmluvy o právním postavení uprchlíků je uprchlík chápán jako člověk, kterému bylo přiznáno postavení uprchlíka z důvodu opodstatněné obavy z pronásledování. Pronásledován může být pro rasovou, národnostní, náboženskou příslušnost či příslušnost k určité sociální skupině nebo pro určité politické názory, pro které se nechce nebo nemůže vrátit do státu, ve kterém má své státní občanství, nebo do státu svého posledního trvalého pobytu.

Euro-Arabský dialog (EAD)2: V  roce 1973 schválili společně Evropské hospodářské společenství (EHS) a Liga arabských států (Liga a.s.) politickou a právní strukturu, která pokrývá vzájemné vztahy mezi Evropou a arabským světem v otázce migrace.

Liga a.s. požaduje, aby vlády evropských států sjednaly právní opatření týkající se volného pohybu migrantů pracujících v Evropě s ohledem na jejich základní práva, která musí být rovnocenná s právy občanů evropských států.

Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících (2016)3  je rezolucí, kterou schválilo Valné shromáždění OSN 19. Září 2016 a ke které se připojila i Česká republika. Definuje práva nejen uprchlíků, ale i migrantů a vychází z Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Definice migranta zde však chybí. Deklarace předvídala vypracování a přijetí globálních paktů, které však byly projednány až v roce 2018.

Globální pakty 20184,5: Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a Globální pakt o uprchlících byly přijaty na mezivládní konferenci v Marockém Marrákeši a následně schváleny Valnou hromadou OSN. Pakty vycházejí mimo jiné z Všeobecné deklarace lidských práv a členské státy se v nich zavazují ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům, a to na základě jejich lidských práv. Členské státy tudíž mají dle zásad řízení migrace přijmout zodpovědnost za "blaho" migrantů ve všech fázích jejich přesunů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky však dalo ve svém stanovisku najevo, že zde nejsou jasně definovány základní pojmy, co je a co není legální či nelegální migrace, a že migrační pakt jako takový stírá rozdíly mezi legálními a nelegálními migranty, a tím podněcuje k větší migraci, včetně migrace nelegální.  Globální pakty o migraci tak vytvářejí příznivé cesty zvláště pro islámskou politickou migraci neboli "hidžru".

Istanbulská úmluva7,8, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, navazuje a přímo se odkazuje na Ženevskou úmluvu o uprchlících. Evropská unie vyzývá všechny členské státy, aby ji ratifikovaly. Istanbulská úmluva nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako genderové, a tím degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Úmluva také zakazuje diskriminace na základě genderové identity, která ovšem vůbec není definována.

Dle článku 4 (Základní práva, rovnost a nediskriminace), odstavec 2: Smluvní strany odsuzují všechny formy diskriminace žen a zavazují se bezodkladně přijmout legislativní a jiná opatření nezbytná k jejímu zabránění, a to zejména tím, že začlení do svých národních ústav nebo jiných odpovídajících právních předpisů zásadu rovnosti žen a mužů a zajistí její praktické uplatňování. Díky nejasné genderové identitě však bere Istanbulská úmluva pod zvláštní ochranu kromě žen také osoby s různou genderovou identitou (LGBT, intersexuály, transsexuály, fluid gender osoby atd.) a zavádí podle článků 60 a 61 nové důvody pro získání azylu, statusu uprchlíka či  mezinárodní ochrany, jenž může získat každá osoba, která se prohlásí být ženou, bez ohledu na biologické pohlaví, pokud utrpí některou z forem genderově podmíněného násilí (fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického).

Istanbulská úmluva tak otevírá dveře pro legální „hidžru“ z islámských zemí, protože každá žena, nebo kdokoliv, kdo se za ženu prohlásí dle relativizace genderu a genderové identity v Istanbulské úmluvě, má v islámu minimálně výrazně nižší společenské postavení ve struktuře společnosti než muž. Hidžra je jeden ze základních nástrojů „politického islámu“.

Co je to "politický islám"? 

Islám má náboženskou a politickou složku. Politická složka je ta část islámu, která klade požadavky na káfíry (nemuslimy), kterými se zabývá 51 % zdrojových textů islámu. Jeden ze základních nástrojů politického islámu je právě hidžra.

Zdrojové texty islámu neboli "trilogie"

Alláh a Mohamed spoluutváří islám.

Korán je slovo Alláhovo, síra je Mohamedův životopis a hadísy jsou tradice založené na Mohamedově životě. Trilogie = korán + síra + hadísy.

Z uvedených čísel vyplývá, že 86 % zdrojových textů islámu se týká Mohameda a jeho života. Mohamed je dokonalým vzorem pro všechny bytosti: muslimy i nemuslimy.

Korán je univerzální, dokonalý a navždy platný. Jakákoliv změna by popírala jeho dokonalost a byla by vnímána jako odpadlictví, které se v islámu trestá smrtí.

[Korán 18:27] Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného.

[Korán 3:32] Poslouchejte Alláha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády… Alláh věru nemá rád nevěřící.

[Korán 33:3] A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Alláh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Alláha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.

[Korán 47:33] Vy, kteří věříte! Poslouchejte Alláha a poslouchejte posla Jeho a nečiňte nicotným konání své!

Postavení žen v trilogii (doktríně)

 

Z koránu:

[Korán 2:223] Ženy vaše jsou pro vás polem. Vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!

[Korán 4:34] Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh je věru vznešený, veliký. 

Ze síry (Mohamedova oficiálního životopisu od Isháka):

[Ishák 969] Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbili. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. 

Z Buchárího hadísů:

[Buchárí 4,54,460] Mohamed: „Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc.“

Migrace hraje v islámu zásadní roli a hidžra je nástroj džihádu

První hidžra nastala přesídlením Mohameda a prvních muslimů z Mekky do Medíny. V Mekce Mohamed svou ideologii zpočátku šířil pokojným kázáním a k islámu konvertovalo asi 150 Arabů. Odchodem (hidžrou) do Medíny zahájil Mohamed politické metody a džihád, což vedlo k úspěchu islámu. Doslovný překlad slova "džihád" je "boj" nebo "úsilí". 

Islám rozlišuje dva základní typy džihádu:

a) Džihád vnitřní: je duchovní úsilí nebo též vnitřní boj jednotlivce stát se lepším.

b) Džihád vnější/politický: je úsilí a boj za šíření islámu, a to prostředky násilnými a nenásilnými.

Nenásilným džihádem se myslí džihád penězi, slovem, textem, migrací (hidžrou) nebo cokoliv, co pomůže šíření islámu. Cílem džihádu je islamizace společnosti a nastolení islámského práva šaría pro všechny.

Z textů trilogie věnovaných džihádu se celých 98 % věnuje džihádu vnějšímu a pouze 2 % se vztahují k džihádu vnitřnímu.

Příklady džihádu hidžrou (migrací)

[Korán 2:218] Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se [hidžra] a na cestě Alláhově bojují [džihád], ti mohou doufat v milost Alláhovu – a Alláh věru je odpouštějící, slitovný.

[Korán 8:72] Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili [hidžra] a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Alláhově [džihád], a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim – ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí. Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Alláh jasně vidí vše, co děláte.

[Korán 9:20] Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se [hidžra] a bojovali na cestě Alláhově [džihád] majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Alláha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Alláh jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Alláha je věru odměna nesmírná.

[Buchárí 4, 52, 311] Vypráví Ibn Abbás: Prorok v den dobytí Mekky řekl: „Není žádná migrace [hidžra] (po dobytí), ale džihád a dobré úmysly, a když jste vyzýváni k džihádu, měli byste výzvu okamžitě uposlechnout."

[Buchárí 3, 30, 95] Vypráví Abú Huraira: Apoštol Alláhův řekl: „Dostal jsem příkaz přestěhovat [hidžra] se do města, které pohltí (dobude) další města, a to nazývá se Jatríb, a to je Medína. Vyhání (špatné) lidi, podobně jako tavící pec odstraňuje nečistoty ze železa."

 

Vybrané použité zdroje:

1 Úmluva o právním postavení uprchlíků, dostupné z: www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/uprchlici.pdf.

2 Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a zeměmi, které jsou stranami Charty Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu (Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskoarabské království, Sultanát Omán, Katar a Kuvajt) na straně druhé ve znění ze dne 20. 2. 1989 s účinností od 1. 1. 1990, publikována ve zvláštním vydání Úředního věstníku v kap. 11, svazek 16, str. 283. Dostupné z: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21989A0225(01).

3 Viz www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_CS.html.

4 Globální kompakt pro migraci: Otázky a odpovědi. www.osn.cz [online]. 2018-11-05 [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: www.osn.cz/globalni-kompakt-o-migraci.

5 Ročenka uprchlického a cizineckého práva. Jílek, Dalibor, Pořízek, Pavel: Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017 – II. O globálních paktech, Knihy VOP – Archiv knih VOP, 2018, id. č. ASPI ID LIT258058CZ. Dostupné z: www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Rocenka_cizinci_2017.pdf.

6 Prohlášení MZV ke globálnímu paktu OSN k migraci. Dostupné z: www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/archiv_prohlaseni_a_stanovisek/archiv_2018/x2018_07_14_prohlaseni_mzv_ke_globalnimu_kompaktu.html.

7 Full list. Treaty Office [online]. [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: www.coe.int/en/web/istanbul-convention/basic-texts.

8 Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě. Dostupné z: www.cze.ceinspiration.eu/downloads/Prohlaseni_Stredoevropske_%20inspirace_proti_Istanbulske_umluve.pdf.

 

Literatura organizace Centrum pro studium politického islámu (CSPI)

Autor: Dr. Bill Warner

• Samostudijní kurz politického islámu 

• Síra – Život Mohameda

• Hadísy – Mohamedova sunna

• Právo šaría pro nemuslimy

• Věcná argumentace – Jak debatovat o islámu

K objednání online: www.cspii.org/cz/publikace.

Články: https://www.cspii.org/cz/clanky.

Blog: https://www.cspii.org/cz/blog.

 

Slovo o CSPI a Billu Warnerovi

CSPI je mezinárodní vzdělávací hnutí, které spojuje lidi po celém světě a poskytuje faktické a srozumitelné informace o politickém islámu. 

Dr. Bill Warner spoluzaložil CSPI International a je celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Získal doktorát v oboru fyziky a matematiky v roce 1968. Osm let působil jako profesor na Tennessee University. Celý život se věnuje studiu islámského náboženství a jeho vlivu na utváření dějin. Vědeckou metodou (kvantitativní textovou analýzou) analyzoval zdrojové texty islámské doktríny a výsledky prezentuje ve svých publikacích.

 

Read More

27. březen 2019

Křesťané a židé v politickém islámu

Newsletter

Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali dhimmí. Staletí útlaku, kdy platili džizju (daň) a byli třetiřadí občané, je přinutila konvertovat. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.

 

ZE SVĚTA

Pronásledování křesťanů je celosvětově na vzestupu

16. 1. 2019

Narůstající radikalizace muslimů a vzestup nábožensko-nacionalistických hnutí v Asii vede podle organizace Open Doors ke zvýšenému pronásledování křesťanů na celém světě. Podle Světového indexu pronásledování z roku 2019 počet doložených vražd křesťanů stoupl z 2 782 v roce 2017 na 4 136 v minulém roce.

Původní článek

 

NĚMECKO

44 % německých židů uvažuje o emigraci

10. 12. 2018

Nikde v Evropě židé nezažívají tolik antisemitských útoků jako v Německu. 41% dotazovaných německých židů uvedlo, že se za posledních dvanáct měsíců ve svém každodenním životě setkali s antisemitismem. Při dotazu na pachatele, 41% těch, kteří byli postiženi případem antisemitismu v Německu, odpovědělo, že se jednalo o muslimy.

Původní článek

 

Drastický nárůst antisemitských útoků v Berlíně

3. 1. 2019

Podle provizorních policejních statistik se počet antisemitských násilných útoků v Berlíně za rok 2018 oproti předchozímu roku více než ztrojnásobil. První berlínský komisař pro antisemitismus Vanoni se o antisemitismu v rámci islámské komunity vyjádřil takto: "Při své práci jsem často během rozhovorů s židovskými organizacemi slyšel, že židé považují antisemitismus mezi muslimy v Německu za čím dál větší problém."

Původní článek

 

FRANCIE

Antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %

12. 2. 2019

Podle francouzského ministra vnitra Christopha Castanera antisemitské činy v loňském roce vzrostly o 74 %, z 311 v roce 2017 na 541 v roce 2018. V posledních letech se cílem několika džihádistických útoků stali právě židé.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE KE KŘESŤANŮM A ŽIDŮM

Z koránu:

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (Korán 9:29)

Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se Písma před vámi (židé a křesťané), či ať jsou z káfirů. A bojte se Alláha, jste-li věřící! A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu – a je to proto, že je to lid, jenž ničemu nerozumí. (Korán 5:57)

 

Z Buchárího hadísů:

Áiša a Abdulláh bin Abbás vyprávěli: V poslední chvíli svého života, si dal apoštol Alláhův „chamísu“ na tvář, a když pocítil horko a špatně se mu dýchalo, sundal si ji z tváře a řekl: „Nechť Alláh prokleje židy a křesťany za to, že stavějí své svatyně na hrobech svých proroků.“ Prorok (muslimy) před tímto varoval. (1. svazek, 8. kniha, číslo 427)

Read More

27. březen 2019

Politický islám a ženy

Newsletter

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký." Korán 4:34

 

NĚMECKO

Stovky případů: Počty nucených sňatků v Berlíně na vzestupu

23. 11. 2018

V roce 2017 bylo v Berlíně zaznamenáno 570 případů nucených sňatků nebo pokusů o ně. To je o 19 % více, než se uvádělo v posledním průzkumu z roku 2013. Odborníci v této oblasti se domnívají, že počet nenahlášených případů je mnohem vyšší. Podle výsledků průzkumu pochází 83 % těchto případů z muslimského prostředí. „Dostupná data jsou také důvodem k obavám, že příliv osob z muslimských zemí v posledních letech bude znamenat další nárůst,“ říká Falko Liecke, zástupce starosty městské části Neukölln.

Původní článek

 

FINSKO

Mladé dívky ve Finsku jsou stále více obtěžovány a zneužívány dospělými migranty – policie varuje

4. 12. 2018

Policie v Oulu byla nedávno informována o četných případech, kdy se dospělí muži snaží nalákat mladé dívky prostřednictvím internetu. Policie uvedla, že muži, cizinci se špatnou finštinou, kontaktují „výrazně mladší“ dívky v okolí, což má za následek sexuální zneužití. V současné době jsou známy 3 případy migrantů, kteří jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání dětí v Oulu. Jeden z těchto případů souvisí  se sexuálním zneužíváním dívky ve věku 10 až 14 let po dobu několika měsíců. Ve všech těchto případech byly znásilněnými a sexuálně zneužitými děti mladší patnácti let. Ve všech těchto případech jsou podezřelými uprchlíci anebo žadatelé o azyl.

Původní článek

 

RAKOUSKO

Vražda ženy: děti musely přihlížet zločinu

9. 1. 2019

Muž tureckého původu ubodal svou ženu; tři děti (ve věku jednoho, tří a devíti let) musely krvavému zločinu přihlížet. Dvojice byla ve vesnici známá, žena konvertovala k islámu a chodila zahalená. Žena údajně přemýšlela o rozchodu. Obviněný sedmatřicetiletý muž byl sledován Úřadem na ochranu ústavy. Podle svědků měl chodit po vesnici a snažit se přesvědčit další lidi o své víře. Muž byl také spatřen na vánočních trzích, kde nabádal lidi, kteří pili alkohol, aby s tím okamžitě přestali.

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Sexuální zneužívání britských dívek sikhského vyznání bylo policií "ignorováno" z důvodu "politické korektnosti"

25. 11. 2018

Gangy muslimských mužů převážné pákistánského původu obtěžovaly britské dívky sikhského vyznání po desetiletí, odhaluje šokující zpráva. Podle charitativního týmu Sikhského mediačního a rehabilitačního centra byly dívky obtěžovány  muslimskými muži v děsivém koloběhu sexuálního zneužívání od roku 1960. Co je však šokující, je fakt, že policie z důvodu "politické korektnosti" od tohoto zneužívání po celou dobu odvracela pozornost. Studie podpořena labouristickými členy parlamentu, zjistila, že policie stížnosti "nezodpovědně ignorovala".

Původní článek

 

SAUDSKÁ ARÁBIE

Osmnáctiletá odpadlice prchá ze Saudské Arábie, bojí se smrti a mučení

7. 1. 2019

Rahaf Mohammed al Kunun, osmnáctiletá žena ze Saudské Arábie, se pokusila uprchnout od své rodiny přes Bangkok do Austrálie. Říká, že ve své domovské zemi jí bylo vyhrožováno mučením a smrtí. Zřekla se islámu, což se v Saudské Arábii trestá smrtí, měla strach z nuceného sňatku a její rodina ji mučila. Půl roku žila zamčena v místnosti poté, co si ostříhala vlasy.

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K ŽENÁM 

Z koránu:

Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Alláha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím! (Korán 2:223)

Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. [...] berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení. (Korán 4:3)

 

Síra od Ibn Isháka (Mohamedova biografie):

Alláh vám dovoluje, abyste je (ženy) umístili do oddělené místnosti a lehce zbili. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Můžete jim některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. (Ishák 969)

 

Z hadísů od Buchárího:

Mohammed se zeptal: "Nemá snad očité svědectví ženy poloviční váhu svědectví muže?" Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: „Je tomu tak proto, že mysl ženy je méněcenná." (3. svazek, 48. kniha, číslo 826) 

Mohamed: "Pokud muž požádá svou ženu o sex a ona ho odmítne a způsobí tak, že bude spát rozzlobený, andělé ji budou proklínat celou noc." (4. svazek, 54. kniha, číslo 460)

Během bitvy o al-Džamál, se Mohamed dozvěděl, že perský lid si zvolil za vládce Husravovu dceru. Mohamed k této události dodal: "Národ, který si za vládce zvolí ženu, nikdy nedosáhne úspěchu." (9. svazek, 88. kniha, číslo 219)

 

Z hadísů od Abú Dawúda:

Mohammed řekl: "Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu." (11, 2142)

Read More
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147