Kniha byla přidána do košíku!

Blog

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

V košíku nemáte žádné knihy

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

03. březen 2019

Politický islám a podřízení

Newsletter

Evropa je svědkem vzestupu islámského šovinismu, požadavků na uplatňování práva šaría a násilného zastrašování. Zákony schvalované evropskými státy a usnesení na univerzitách a v jiných institucích potlačují svobodu slova. Úřady omezují kritiku islámu, a přitom se jim nepodařilo zabránit tomu, aby islámští kazatelé nepodněcovali k násilí vůči ženám a židům, a tolerují veřejné výzvy k vraždám těch, kdo urazí islám. Islám se stal chráněnou menšinou.

 

EU

Na nazývání Mohameda pedofilem se nevztahuje svoboda slova, rozhodl Evropský soud

26. 10. 2018

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že na vyjádření, že měl Mohamed pedofilní tendence, se nevztahuje právo na svobodu slova, a souhlasil se závěrem rakouských soudů, že takové poznámky znamenají „hrubý útok na islámského proroka, který by mohl podnítit předsudky a ohrozit náboženský mír."

Původní článek

 

NĚMECKO

Ústřední rada muslimů v Německu požaduje celostátní školení imámů částečně financované státem

17. 9. 2018

Ústřední rada muslimů požaduje souběžné školení imámů na univerzitách a v komunitách při mešitách. Tento model umožňuje mimo jiné sdílení nákladů mezi státem a komunitou. Model prosazuje také ministr pro vědu Dolního Saska Björn Thümler.

Původní článek

 

Rada schvaluje plány na výstavbu mešity v Dortmundu

14. 12. 2018

V Dortmundu budou postaveny dvě nové mešity s dómem a minaretem. Přestože rada městské části hlasovala proti výstavbě, jiná rada ("Rat”) dala stavbě zelenou díky hlasům SPD, CDU, Zelených a levice. Uta Schütte-Haermeyer ze Zelených vidí výstavbu mešity jako „pozitivní signál ochoty se integrovat".

Původní článek

 

NIZOZEMÍ

Soutěž „Nakresli Mohameda“ byla zrušena

24. 11. 2018

V listopadu se mělo konat druhé kolo soutěže poslance Geerta Wilderse „Nakresli Mohameda“. Islámské právo však zvítězilo nad nizozemským právem, protože Wilders ohlásil zrušení soutěže. Když – kromě jiných výhrůžek podobnými útoky – 19letý Afghánec pobodal dva americké turisty v Amsterdamu a uvedl plánovanou soutěž jako motiv, Wilders akci zrušil kvůli obavě z dalšího násilí. Džihádisté to potvrdili: „Pro nás nehraje roli, jestli je zákon na naší straně. Udělejte, co chceme, nebo někdo přijde k újmě."

Původní článek

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

První šaría robotické poradenství ve Spojeném království

3. 12. 2018

Islámské financování je jedním z nejrychleji se rozvíjejících finančních sektorů ve Spojeném království, jež dnes nabízí široce dostupné spořící produkty a půjčky. V současnosti existuje ve Spojeném království šest islámských bank a 20 tradičních bank, které nabízejí finanční produkty a služby v souladu s právem šaría. Ve Spojeném království bylo nyní uvedeno na trh první šaría robotické poradenství Wahad Invest, které klientům umožňuje investovat do „eticky odpovědných akcií“, islámských dluhopisů zvaných sukuk a do zlata.

Původní článek

 

 

Doktrína vztahující se k podrobení

Z koránu:

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma (židé a křesťané), dokud se nepodrobí a nedají poplatek (džizja) přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. 

8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“ 

33:61 Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.

 

Z Muslimových hadísů:

1. kniha, číslo 31: Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek, pokud to právo šaría nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Alláha.“

 

Z Buchárího hadísů:

4. svazek, 52. kniha, číslo 196: Mohammed prohlásil: „Bylo mi nařízeno bojovat s káfiry, dokud všichni nepřiznají, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh. Kdokoliv říká, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh, ochráním jeho tělo a majetek vyjma případu, kdy poruší islámské právo. V takovém případě bude jeho osud v rukou Alláha a ten rozhodne, zda ho potrestá, nebo mu odpustí.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 142: Mohamed prohlásil: „Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Místo v ráji menší než váš bičík je větší než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm.“

4. svazek, 52. kniha, číslo 176: Mohamed: Muslimové budou bojovat s židy, dokud se někteří z nich neukryjí ve skalách. Kameny je ale prozradí, řkouce: „Alláhovi otroci! Za mnou se ukrývá žid, zabijte ho!"

Read More

12. leden 2019

Politický islám a migrace

Newsletter

Když se muslimové přistěhovali do Medíny, byli mírumilovní. Když však židé řekli, že Mohamed není dle židovské tradice prorok, Mohamed a Alláh prohlásili, že je islám lepší náboženství, a začali být nepřátelští. Pokud nemají zvítězit v diskuzi, zvítězí hrubou silou.

Přistěhovalci byli velmi chudí a náboženství vzkvétalo jen pomalu. V Medíně Mohamed našel způsob, jak získat peníze a vyřídil si účty s Mekkánci, kteří se nikdy islámu nepodvolili.

Řešení bylo politické – džihád proti Mekkáncům, židům a jejich sousedům. Pomocí džihádu politický islám zvítězil v celé Arábii během devíti let.

 

ZE SVĚTA

Globální pakt o migraci

LISTOPAD 2018

Členské státy OSN se dohodly, že budou spolupracovat na vytvoření Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který má být přijat 10. – 11. prosince 2018 v Maroku. Řada států včetně Rakouska, Maďarska, Austrálie a USA se nicméně rozhodla, že pakt nepodepíše.

Z pohledu politického islámu vytváří Globální pakt o migraci příznivé cesty pro islámskou migraci (hidžru). Hidžra následuje Mohamedův příklad, ke kterému se odkazuje i korán. Pokud se nebudeme bránit zákonnými prostředky, je to cesta postupného zničení neislámské hostitelské kultury a jejího nahrazení islámskou civilizací. Globální pakt zavádí trvalý proces islamizace členů OSN a oslabuje existující právní rámec, který zajišťuje suverenitu jejích členských států.

Komentář CSPI

Původní článek

 

NĚMECKO

Migranti převažují ve statistikách kriminality za vraždy a zabití

2. 9. 2018

Cizinci, tedy osoby bez německého pasu, jasně převažují v počtu spáchaných vražd a zabití. Podle policejních statistik kriminality z roku 2017 až 42 % všech podezřelých z těchto trestných činů byli lidé neněmeckého původu, přestože tvoří pouze 13 % populace.

Z vraždy, zabití a usmrcení z nedbalosti bylo mezi podezřelými 15 % žadatelů o azyl a uprchlíků. V populaci je jich pouze asi 2 %.

Původní článek

 

Nelegální migrace je v Německu podceňována

20. 10. 2018 

Rozsah nelegální migrace do Německa se zjevně podceňuje. Zpráva Evropské komise uvádí: „Německo předpokládá, že reálné počty nelegální migrace jsou vyšší, než uvádějí dostupné údaje.“ Hlavními zeměmi původu jsou Sýrie, Irák, Nigérie, Afghánistán, Turecko a Írán. V roce 2018 bylo do začátku října přijato celkem 124 405 žádostí o azyl. Podle německého ministerstva vnitra nadále hraje v nelegální migraci „významnou roli“ zneužívání a padělání dokladů. 

Původní článek

 

ŠPANĚLSKO

200 migrantů proniklo do španělské enklávy Melilla

21. 10. 2018

Asi 200 migrantů zaútočilo v neděli na plot oddělující španělskou severoafrickou enklávu Melillu od Maroka. Úřady uvádějí, že jeden migrant zemřel a 200 dalších proniklo na španělské území.

Původní článek

 

CHORVATSKO

Při pokusu migrantů vniknout přes chorvatské hranice do EU vypuklo násilí

24. 10. 2018

Stovky migrantů se střetly s policií na hranici mezi Bosnou a Chorvatskem poté, co se pokusili překročit přes tuto balkánskou zemi hranice do EU. To mělo za následek silniční uzavírky. Donedávna se migranti cestující ze severní Afriky, Blízkého východu nebo Asie Bosně a jejímu hornatému terénu vyhýbali. Od začátku roku 2018 až do 17. října bylo zaznamenáno více než 18 tisíc migrantů a uprchlíků, kteří vstoupili do Bosny a Hercegoviny. 

Původní článek

 

 

DOKTRÍNA VZTAHUJÍCÍ SE K MIGRACI

Z koránu:

33:25 A odrazil Alláh káfiry zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho dobrého. A ušetřil Alláh věřícím bojování a Alláh věru je silný, mocný. A vyvedl ty z vlastníků Písma (židy), kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali. A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na niž jste dosud nevkročili. A Alláh je všemocný nad každou věcí. (800 židovských mužů bylo popraveno, jejich majetek zabaven a jejich ženy a děti zotročeny.)

2:218 Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Alláhově (džihád) bojují, ti mohou doufat v milost Alláhovu – a Alláh věru je odpouštějící, slitovný.

8:72 Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Alláhově (džihád), a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim – ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí. Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Alláh jasně vidí vše, co děláte.

9:20 Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se a bojovali na cestě Alláhově (džihád) majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Alláha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Alláh jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Alláha je věru odměna nesmírná.

 

Z Buchárího hadísů:

4. svazek, 52. kniha, číslo 311: Vypráví Ibn Abbás: Prorok v den dobytí Mekky řekl: „Není žádná migrace (po dobytí), ale džihád a dobré úmysly, a když jste vyzýváni k džihádu, měli byste výzvu okamžitě uposlechnout.“

3. svazek, 30. kniha, číslo 95: Vypráví Abú Huraira: Apoštol Alláhův řekl: „Dostal jsem příkaz přestěhovat se do města, které pohltí (dobude) další města, a to nazývá se Jatríb, a to je Medína. Vyhání (špatné) lidi, podobně jako tavicí pec odstraňuje nečistoty ze železa." 

5. svazek, 59. kniha, číslo 408: Vypráví Chabbáb: „Stěhovali jsme se s prorokem pro Alláha (kvůli džihádu) a zasloužili jsme si tak odměnu od Alláha…“ 

7. svazek, 62. kniha, číslo 8: Vypráví Umar bin Al-Chattáb: Prorok řekl: „Odměna (za vaše činy) bude podle vašeho záměru a každý dostane odměnu podle toho, jaký měl úmysl. Takže pokud se někdo vystěhoval pro Alláha a Jeho apoštola, jeho vystěhování bylo pro Alláha a Jeho apoštola; a pokud se někdo vystěhoval pro světský užitek nebo protože se chtěl oženit, pak bylo jeho vystěhování z tohoto důvodu." 

Read More

24. listopad 2018

Sex s Evropankou jako odměna muslimovi za účast v džihádu

Politický islám a polygamie

  • Muslimům jsou dovoleny sexuální vztahy s jakýmkoli množstvím otrokyň.
  • Evropanky jsou považovány za sexuální otrokyně a jejich znásilňování je součástí džihádu.
  • Evropanky se poprvé po mnoha letech postavily proti sexuálnímu násilí ze strany migrantů.

Proč mohou mít muslimové až čtyři ženy?

Protože to podle koránu je dovoleno, sám Mohamed měl nejméně 11 žen a mnoho sexuálních otrokyň. Jedna z jeho žen Áiša se za něj provdala ve věku šesti let. Pro muslimy je Mohamed největším vzorem. Proto mají muslimové povoleno pojmout až čtyři ženy.

Kdo byly Mohamedovy sexuální otrokyně? 

Mohamedovými sexuálními otrokyněmi byly nemuslimky, které si muslimové podrobili. Znásilňování káfirských žen je zakotveno v islámském právu a tradici. Zneužívání žen je stejně jako automobilové bombové útoky, střílení v nočních klubech či náhodná pobodání projevem útoku na západní hodnoty. Cílem je vyvolat zmatek a strach.

I když je sexuální otrokyně vdaná a má manžela, je pro muslima z morálního hlediska v pořádku, když s ní má sex: 

4:24 A jsou vám zakázány také vdané ženy, pokud nejsou vašimi otrokyněmi. To je vám předepsáno Alláhem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době – a Alláh je vševědoucí, moudrý.

Výše uvedený verš vznikl v době džihádu v Chajbaru. V tomto období Mohamed zaútočil na židy z Chajbaru a podrobil si je. Židé, kteří přežili, byli odsouzeni k tomu, aby se z nich stali dhimmí [1]. Museli obdělávat pole a byli donuceni k tomu, aby polovinu výnosu odevzdávali džihádistům. Z některých žen se navíc staly sexuální otrokyně [2].

Sexuální otrokyně v Evropě

Znásilnění se již po staletí v mnoha zemích používá jako taktika džihádu a nyní jsme jeho svědky i v Evropě. Mnoho muslimů věří, že znásilňování žen je morálně v pořádku, a považují je za odměnu za džihád. Opakované násilné útoky na ženy v Evropě přispěly k nárůstu hnutí, která se staví proti těmto incidentům. Největší z nich se nazývá #120db [3]. Mladé Němky se staly oběťmi muslimských přistěhovalců, a proto začaly nahlas a otevřeně mluvit o problému, který se média a vlády v celé Evropě snaží zlehčovat a tajit [4].

Více informací o džihádu a sexuálním otroctví najdete v knize Billa Warnera The Doctrine of Slavery – An Islamic Institution, Centrum pro studium politického islámu, 2010 (v češtině zatím nevyšlo).

Dodatek 

Pro muslimy je sex s otrokyněmi ve stejné morální kategorii jako skromnost, pravdivá mluva či věnování peněz na islámskou charitu. Není s ním spojena žádná vina a je z morálního hlediska v pořádku, protože ho korán povoluje. 

70:22 Ne tak ti, kdo se modlí, kdo v modlitbách jsou vytrvalí, kdo stanovili podíl z jmění svého pro žebráka i nešťastníka nemajetného a kdo den soudný za pravdivý uznávají a trestu Pána svého se obávají – vždyť před trestem Pána tvého nikdo jist si není – a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni – kdož však více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci; a kdo svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují a kdo při svědectvích svých v pravdě stojí a o modlitby své pilně dbají – takoví v zahradách rajských se s poctami setkají!

Džihád byl někdy velmi ohavný, jak ukazuje následující verš:

I980 Když Zajd přepadl kmen Fazarovců, byl spolu s ostatními raněn. Zajd přísahal, že nebude mít sex, dokud se nepomstí za svá zranění. Když se uzdravil, Mohamed ho poslal zpět do boje proti Fazarovcům. Uspěl a zajal několik žen. Jednou z nich byla stará žena Umm Kirfa, které zabil manžela. Zajd jí ke každé noze přivázal lano, které pak uvázal k velbloudovi, a tím Umm Kirfu roztrhl na části. Její dcera byla zajata a dle své libosti se na ní vystřídali tři různí muži. 

Srozumitelné informace o polygamii s přesnými citacemi z koránu, hadísů a síry můžete nalézt na tomto odkazu.


[1] Dhimmí je nemuslim, který se musí podrobit nařízením islámu.

[2] Bill Warner, Doktrína otroctví, Centrum pro studium politického islámu, 2010.

Read More
Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147